Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde

(Til samtlige ministerier og styrelser)

På given foranledning skal Finansministeriet henlede opmærksomheden på, at tjenestefrihed til organisationsarbejde som hovedregel ydes uden løn, jf. pkt. 1 i cirkulære af 24. august 1981 om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Organisationsrepræsentanter, der som tillidsrepræsentant, sektionsrepræsentant o. lign. er valgt til at varetage organisationsopgaver for personalegrupper ansat på samme tjenestested/samme enkelte institution som den valgte tillidsrepræsentant, varetager dog efter praksis sådan virksomhed som led i det daglige arbejde, jf. pkt. 5 i cirkulæret.

Ministerier og styrelser anmodes om at bringe ordninger, der ikke er i overensstemmelse med de nævnte regler, til ophør. Hvis ordningerne har været praktiseret igennem adskillige år, kan de bringes til ophør med et vist varsel, der dog ikke bør overstige 3 måneder.

Personalestyrelsen, den 4. juli 2008

P.M.V., E.B., Birgitte Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 035-08