Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af arkivloven

(Udvidet tilgængelighed)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I arkivloven, lov nr. 1050 af 17. december 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, ændres »§§ 23-28« til: »§§ 23-25, 27 og 28«.

2. I § 22, stk. 2, ændres »§§ 23-27« til: »§§ 23-25 og 27«.

3. § 24 affattes således:

»§ 24. Arkivenheder, som omfatter sager inden for strafferetsplejen, er tilgængelige, når de er 20 år gamle, jf. dog § 23. For sådanne arkivenheder, som er yngre end 50 år, meddeler rigsarkivaren eller den, der af rigsarkivaren bemyndiges hertil, efter indhentet samtykke fra den afleverende myndighed tilladelse til arkivadgang. I tilfælde, hvor det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn, kan den afleverende myndighed konkret beslutte at nægte samtykke til arkivadgang.«

4. § 26 ophæves.

5. I § 27, stk. 1, ændres »§§ 22, 25 og 26« til: »§§ 22, 24 og 25«.

6. I § 28 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Rigsarkivaren kan træffe bestemmelse om begrænsning i adgangen til arkivalier, der er yngre end 100 år, hvis ganske særlige forhold gør sig gældende.«

7. I § 29 ændres »§§ 22-26« til: »§§ 22-25«.

8. I § 33, nr. 2, ændres »§§ 24-26 og 28« til: »§ 25«.

9. I § 37 ændres »§§ 33-35« til: »§§ 24 og 33-35«.

10. I § 53 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kgl. reskript af 13. marts 1750 og kgl. reskript af 6. januar 1764 ophæves.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger, ved kongelig anordning sættes i kraft for sager, der er eller har været under behandling af rigsmyndighederne.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen