Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere har indgået medfølgende organisationsaftale for erhvervsvejledere i statens tjeneste.

Organisationsaftalen udgør sammen med COII/LC/OC-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.

Der er i forbindelse med aftalefornyelsen sket følgende hovedændringer:

1) Forhøjelse af basislønninger

2) Forhøjelse af pensionsprocent

3) Pensionsbidrag over 16,09 pct. kan konverteres til løn

For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. Denne redaktionelle ændring medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, hhv. bemærkningernes retlige status.

Ikrafttræden

Dette cirkulære har virkning fra 1. april 2008. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 14. november 2005 (Perst. nr. 054-05) om organisationsaftale for erhvervsvejledere i statens tjeneste.

Personalestyrelsen, den 4. juli 2008

P.M.V., E.B., Hans Peter Philipsen


Organisationsaftale for erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten med COII/LC/OC.

Kapitel 1. Organisationsaftalens område mv.

§ 1. Dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter erhvervsvejledere ansat ved det statslige beskæftigelsessystem.

1) Erhvervsvejledere forestår den frivillige individuelle erhvervsvejledning af arbejds- og uddannelsessøgende

2) Endvidere forestår erhvervsvejlederne udvikling af vejledningsmetoder og -materialer. Hertil kommer, at erhvervsvejlederne varetager sekretariatsfunktioner i den regionale samordning af vejledningsindsatsen

3) Erhvervsvejlederne medvirker herudover til løsningen af det statslige beskæftigelsessystems kerneopgaver

Stk. 2. Organisationsaftalen kan efter aftale mellem organisationsaftalens parter udvides til også at dække andre.

Kapitel 2. Løn mv.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 3, der kan suppleres med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg og kvalifikationstillæg, éngangsvederlag og resultatløn mv.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Alle basislønninger og tillæg er anført i årligt grundbeløb (1.oktober 1997-niveau).

§ 3. Basisløn

Erhvervsvejlederne aflønnes efter nedenstående basislønforløb:

Indtil 1. oktober 2008 udgør basislønsatserne følgende:

     
Basisløntrin 1
Kr. 217.000
2-årigt
Basisløntrin 2
Kr. 230.000
2-årigt
Basisløntrin 3
Kr. 240.000
1-årigt
Basisløntrin 4
Kr. 245.000
2-årigt
Basisløntrin 5
Kr. 255.000
 
     

Fra 1. oktober 2008 udgør basislønsatserne følgende:

     
Basisløntrin 1
Kr. 217.000
2-årigt
Basisløntrin 2
Kr. 230.000
2-årigt
Basisløntrin 3
Kr. 240.000
1-årigt
Basisløntrin 4
Kr. 246.100
2-årigt
Basisløntrin 5
Kr. 257.400
 
     

Stk. 2. Oprykning fra basisløntrin 1 til 2 sker efter 2 års ansættelse. Oprykning fra basisløntrin 2 til 3 sker efter 2 års ansættelse. Oprykning fra basisløntrin 3 til 4 sker efter 1 års ansættelse. Oprykning fra basisløntrin 4 til 5 sker efter 2 års ansættelse.

Stk. 3. For nyansatte sker indplacering i basislønsystemet som udgangspunkt på basisløntrin 1, jf. dog protokollat A.

§ 4. Tillæg

Ansatte, der opfylder nedennævnte betingelser, tillægges ved ansættelsen et pensionsgivende kvalifikationstillæg på kr. 10.000:

1) Uddannelse til lærer ved folkeskolen, eller anden videregående pædagogisk uddannelse af mindst 3 års varighed

2) Uddannelse som uddannelses- og erhvervsvejleder

3) Uddannelse som socialrådgiver

4) Akademisk uddannelse (kandidatuddannelse), herunder bibliotekarer

Cirkulærebemærkning til § 4:

Bestemmelsen gælder kun nyansatte. Tillægsbestemmelsen finder derfor ikke anvendelse for ansatte, der under ansættelsen måtte erhverve sig en uddannelse, som nævnt i bestemmelsen. Ved ”anden videregående pædagogisk uddannelse af mindst 3 års varighed” menes pædagogiske uddannelser, som ifølge DUN (Dansk Uddannelses Nomenklatur) har et uddannelsesniveau på 6 eller derover.

§ 5. Lønindplacering

Fællesoverenskomstens regler om lønanciennitet er gældende, idet opmærksomheden henledes på den mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere indgåede aftale om retningslinjer vedrørende lønmæssig indplacering af erhvervsvejledere, jf. bilag 1.

Stk. 2. Ved beregning af anciennitet kan kun beskæftigelse, der må anses for kvalificerende for arbejdet som erhvervsvejleder medregnes fuldt ud. Såfremt der i konkrete sager opstår uoverensstemmelse om anciennitetsberegningen, inddrages organisationsaftalens parter i forhandlingerne.

§ 6. Pension

Pensionsbidraget udgør 15,79 pct. af de pensionsgivende løndele. Med virkning fra 1. oktober 2008 forhøjes pensionsprocenten til 17,34 pct. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til Lærernes Pension.

§ 7. Valgfrihed mellem pension og løn

Med virkning fra 1. oktober 2008 kan den enkelte ansatte vælge, at den del af pensionsbidraget, der overstiger 16,09 pct. i stedet for indbetaling til pensionskassen udbetales som løn.

Stk. 2. Hvis den ansatte vælger at få den del af pensionsbidraget, som overstiger 16,09 pct., udbetalt som løn, sker det på følgende vilkår:

1) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet

2) Beløbet er ikke pensionsgivende

3) Ved beregning af evt. over- og merarbejdsbetaling, medregnes beløbet ikke i årslønnen

Cirkulærebemærkning til § 7, stk. 2:

I alle andre henseender indgår de 1,25 pct. i lønnen og pensionsbidraget udgør 16,09 pct., hvis den ansatte har valgt at få de 1,25 pct. udbetalt som løn.

Stk. 3. Den ansatte retter henvendelse til ansættelsesmyndigheden, hvis den ansatte ønsker at den del af pensionsbidraget, der overstiger 16,09 pct. fremover udbetales som løn. Hvis den ansatte senere, dog tidligst efter et år, ikke længere ønsker pensionsbidrag udbetalt som løn, retter den ansatte på ny henvendelse til ansættelsesmyndigheden.

§ 8. Midlertidig tjeneste i højere stilling

Under midlertidig tjeneste i højere stilling følges de for statens tjenestemænd gældende regler.

Kapitel 3. Arbejdstid

§ 9. Arbejdstid

De ansatte omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse

§ 10. Ikrafttræden og opsigelse af organisationsaftalen

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2008, og kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts 2011. Samtidig ophæves organisationsaftale af 27. oktober 2005.

   
København, den 4. juli 2008
 
   
Landsforbundet af Voksen- og
Ungdomsundervisere
Hanne Pontoppidan
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Hans Peter Philipsen


Bilag 1

Indplacering af erhvervsvejledere i basislønsystemet

Følgende beskæftigelse, der anses for relevant og kvalificerende for stillingen som erhvervsvejleder, medregnes fuldt ud ved indplacering på basisløntrinnene. Beskæftigelsen skal dog mindst have haft et omfang svarende til 18 mdr. fuldtidsbeskæftigelse:

1) Beskæftigelse som lærer ved folkeskole, gymnasiale og videregående uddannelser, samt som lærer ved Voksen Undervisnings Center (VUC) og daghøjskoler samt almen undervisning ved folkehøjskoler og AMU-centre

2) Beskæftigelse som uddannelses- og erhvervsvejleder ved uddannelsesinstitutioner samt ved vejledning i tilknytning til kommunale beskæftigelsesordninger

3) Beskæftigelse som socialrådgiver.

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 037-08