Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand

(Ændring af regler for tilsyn og klageadgang)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 21, § 22, stk. 1, og § 25, stk. 1, ændres »Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond« til: »Sikkerhedsstyrelsen«.

3. § 22, stk. 4, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. august 2008.

Sikkerhedsstyrelsen, den 28. juli 2008

Carsten Sørig

/ Line Himmelstrup