Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Regionernes Lønnings- og Takstnævn

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1369 af 12. december 2006 om Regionernes Lønnings- og Takstnævn foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 37, stk. 1 og 8, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ændret ved lov nr. 499 af 7. juni 2006 og lov nr. 539 af 17. juni 2008, og efter forhandling med velfærdsministeren fastsættes:«

2. I § 4, stk. 5, indsættes efter »jf. dog stk. 6«: »og 7«.

3. I § 4 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. De medlemmer af nævnet, der er beskikket efter indstilling fra KL, har hver 3 stemmer, når nævnet træffer beslutninger vedrørende indgåelse af overenskomster med organisationer af sundhedspersoner m.v. om vilkår for de ydelser, som kommunalbestyrelsen tilbyder i medfør af sundhedslovens § 140 a, stk. 1, og bestemmelser fastsat i medfør af sundhedslovens § 140 b.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

4. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Når nævnet træffer beslutninger vedrørende indgåelse af overenskomster med organisationer af sundhedspersoner m.v. om vilkår for de ydelser, som kommunalbestyrelsen tilbyder i medfør af sundhedslovens § 140 a, stk. 1, og bestemmelser fastsat i medfør af sundhedslovens § 140 b, yder KL den sekretariatsmæssige betjening af nævnet, herunder forberedelsen og behandlingen af sager, der skal forelægges for nævnet, bistand ved forhandlinger eller varetagelsen af forhandlinger efter bemyndigelse, jf. § 2, stk. 2. Hertil kommer varetagelsen af de løbende sager i tilknytning til de indgåede overenskomster og aftaler efter de retningslinjer, der er fastsat af nævnet. I sager som nævnt i 1. og 2. pkt. refererer sekretariatet direkte til nævnet. Sekretariatsbetjeningen af nævnet er uafhængig af KL.«

5. I § 6 indsættes som 2. pkt.:

»Udgifterne til den sekretariatsmæssige betjening i forbindelse med de i § 5, stk. 2, nævnte sager afholdes dog af KL.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Finansministeriet, den 18. juli 2008

Lars Løkke Rasmussen

/ Mette Sommer Andersen