Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tissø Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Tissø som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Tissø Vildtreservat i Vestsjællands Amt omfatter den østlige del af Tissø, som angivet på kortbilag:

1) Tissø s vandareal øst for en ret linie fra skellet mellem matr.nr. 12g og 13o Jorløse By, Jorløse til det nordvestligste punkt af matr.nr. 9e Hallenslev by, Hallenslev.

2) Landarealer beliggende mellem søen og landevej nr. 219 fra skellet mellem matr.nr. 12g og 13o Jorløse By, Jorløse til Sæby Kirke samt landarealer nord for vejen til Hallenslev indtil et punkt 150 meter vest for rensningsanlæget. Herfra følger reservatets sydgrænse et levende hegn langs søen indtil skellet mellem matr.nr. 9e og 9a Hallenslev By, Hallenslev. Landarealerne omfatter følgende matr. nr.: 13o Jorløse By, Jorløse, 2a og del af matr.nr. 1a Selchausdal Hovedgård, Buerup, dele af matr.nr. 1a og lb Frihedslund Hovedgård, Sæby, del af matr. nr. 1a Sæbygård Hovedgård, Sæby samt del af matr.nr. 9e Hallenslev By, Hallenslev.

Jagt m.v.

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle.

    Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben på vandarealet er forbudt.

    Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen kan efter forhandling med de berørte lodsejere tillade jagt på vandfugle fra skydeskjul langs søkanten samt på og fra reservatets landarealer i perioden 1. september til 31. december.

Færdsel

§ 4. Brætsejlads er forbudt.

§ 5. Motorbådssejlads med højere hastighed end 5 knob er forbudt.

§ 6. Sejlads med udlejningsfartøjer som kajakker, kanoer, robåde og lignende er forbudt.

§ 7. Færdsel er forbudt i perioden 1. april til 15. juli på landarealerne fra Klinteskovens sydkant til reservatets sydvestskel samt på vandarealet ud for ovennævnte arealer i en afstand af 100 meter langs søbredden regnet fra højeste, daglige vandstandslinie eller fra den ydre kant af sammenhængende bevoksning af siv og tagrør, hvor en sådan bevoksning forekommer langs søbredden.

    Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for ejere og brugere samt disses husstand og personale. Løsgående hunde må ikke medtages.

Dispensation og tilsyn

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-7. Dispensation fra bestemmelsen i § 5 sker efter forhandling med Vestsjællands Amt.

    Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttræden

§ 10. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-7 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 8 med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1998.

Miljø- og Energiministeriet, den 10. juli 1998

SVEND AUKEN

/Karen Westerbye-Juhl

Miljø- og Energiministeriet, den 10. juli 1998

Svend Auken

/Karen Westerbye-Juhl