Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Vest Stadil Fjord Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Vest Stadil Fjord som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Vest Stadil Fjord Vildtreservat i Ringkøbing Amt omfatter jf. kortbilag:

1) Det nordlige område: del nr. 5 af matr. nr. 12b Husby Klit, Husby samt del nr. 6 af matr. nr. 141 Hovedejerlavet, Vedersø;

det sydlige område: del nr. 1 af matr. nr. 12a, lodder af 7a, lodder af 8c, lodder af 9a, Husby Klit, Husby, matr. nr. 264 Søgård Hovedgård, Nysogn samt del nr. 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af matr. nr. 169a Hovedejerlavet, Stadil.

2) Det mellemste område: del nr. 2, 9, 10, 11 og 16 af matr. nr. 1a Husby Klit, Husby samt del nr. 3-4 af matr. nr. 112b Hovedejerlavet, Stadil.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

    Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt.

    Stk. 3. På de i § 2, nr. 2, nævnte statsejede landarealer kan der dog i perioden 1. september til 31. december afholdes jagt på vandfugle én gang ugentligt og afholdes indtil fire jagter på ikke trækkende vildt.

Dispensation og tilsyn

§ 4. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3.

    Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttræden

§ 6. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i § 3 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 4 med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1998.

Miljø- og Energiministeriet, den 27. juli 1998

Svend Auken/Karen Westerbye-Juhl

Miljø- og Energiministeriet, den 27. juli 1998

Svend Auken

/Karen Westerbye-Juhl

Redaktionel note
  • Bekendtgørelse uden nummer