Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Opkrævning af produktionsafgifter

Kapitel 2   Anvendelse af Produktionsafgiftsfondens midler

Kapitel 3   Fondsbestyrelsen

Kapitel 4   Klage

Kapitel 5   Straf

Kapitel 6   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Produktionsafgift på juletræer og pyntegrønt

I medfør af § 29, stk. 2, § 30, § 43 og § 65, stk. 3, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 21. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Opkrævning af produktionsafgifter

§ 1. Der betales en afgift for arealer i Danmark bevokset med arterne nordmannsgran (Abies nordmanniana) eller nobilis (Abies procera). Herunder arealer med nedgravet pottegroede juletræer af arterne nordmannsgran og nobilis.

Stk. 2. Afgiften påhviler ejeren af arealer, der er bevokset med nordmannsgran eller nobilis. For bortforpagtede arealer påhviler afgiften forpagteren.

Stk. 3. Der betales ikke afgift, hvis ejerens eller, for forpagtede arealer, forpagterens samlede areal med nordmannsgran og nobilis er mindre end 1 ha.

Stk. 4. Der betales ikke afgift for arealer bevokset med træer, der i afgiftsåret er ældre end 20 år for nordmannsgran og 35 år for nobilis fra anlæg.

Stk. 5. Der betales ikke afgift for produktion af planteskoleplanter i frø- eller priklebede. Ved frø- og priklebede forstås anlæg med minimum 30.000 planter pr. ha.

§ 2. Grundlaget for afgiften er ejerens eller forpagterens samlede areal, der den 1. januar i det pågældende kalenderår er bevokset med nordmannsgran eller nobilis. Dette gælder uanset om bevoksningerne er iblandet andre træarter, dog fritages bevoksninger med under 50 pct. indblanding af nordmannsgran og/eller nobilis for afgift (indblandingsprocenten beregnes på baggrund af kronedækningen, projektionen).

Stk. 2. Ejere eller, for forpagtede arealer, forpagtere meddeler hvert år senest den 1. februar, hvor stort et areal, der pr. 1. januar samme år var bevokset med nordmannsgran og nobilis. Meddelelse sker til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, Dansk Juletræsdyrkerforening. Meddelelse skal ikke finde sted, såfremt arealerne ikke er afgiftspligtige efter reglerne i § 1, stk. 3, 4 eller 5, eller § 2, stk.1.

Stk. 3. Afgiften indbetales senest den 1. april samme år, som indberetningen har fundet sted, til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, Dansk Juletræsdyrkerforening.

Stk. 4. For 2008 er datoerne i stk. 1 og stk. 2 hhv. 5. august og 1. september. Fristen for afgiftsindbetalingen i stk. 3 er 1. oktober

§ 3. Afgiften udgør årligt 125 kr. pr. ha for arealer, som er bevokset med nordmannsgran eller nobilis, jf. dog § 1, stk. 3, 4 og 5, og § 2, stk. 1.

§ 4. Betales skyldige afgiftsbeløb ikke rettidigt, tillægges der en rente på 1,3 pct. månedligt for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, ligesom der betales et gebyr på 100 kr. for hver tilsendt rykkerskrivelse.

§ 5. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, Dansk Juletræsdyrkerforening varetager opkrævning og administration af fondens midler, registrering af afgiftsgrundlaget samt kontrol af korrekt indbetalt afgift.

Stk. 2. Ejere af arealer, der er bevokset med nordmannsgran eller nobilis, og forpagtere af tilsvarende forpagtede arealer, skal efter anmodning fra Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, Dansk Juletræsdyrkerforening afgive de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med kontrol af afgiftsgrundlaget, herunder oplysninger om forpagtningsforhold, relevante dele af driftsplanen, kortmateriale m.v.

Kapitel 2

Anvendelse af Produktionsafgiftsfondens midler

§ 6. De afgifter, som indbetales til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, samt øvrige midler, som overføres til fonden, kan anvendes til

1) finansiering af fælles foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme af juletræs- og pyntegrøntprodukter med undtagelse af tilskud til afsætningsfremme, som gennemføres af enkelte virksomheder, eller til aktiviteter, der har til formål at fremme afsætningen af enkelte virksomheders produkter, eller til afsætningsfremmende foranstaltninger, hvorved der henvises til produkternes oprindelse (land eller region) med logoer eller tekst,

2) forskning og forsøg i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt,

3) produktudvikling, rådgivning og uddannelse i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt,

4) investeringer i miljøbeskyttende foranstaltninger i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt,

5) kontrol med midlernes korrekte anvendelse og

6) andre foranstaltninger indenfor juletræs- og pyntegrøntsektoren, som godkendes af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Ved tildeling af tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt skal projekter i forbindelse med omstilling til mere miljøvenlig produktion og udvikling af mere miljøvenlige produktionsformer tillægges særlig vægt.

Stk. 3. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt må ikke have andre aktiviteter end opkrævning af produktionsafgifter, jf. § 1, samt forvaltning og kontrol med midlernes anvendelse.

Stk. 4. Fonden kan ikke yde tilskud til udgifter og forpligtigelser, som ansøger er forpligtiget til at afholde efter anden lovgivning.

§ 7. Tilskud til de aktiviteter, der er nævnt i § 6 kan ydes til

1) forsknings- og forsøgsinstitutioner,

2) sammenslutninger og foreninger med tilknytning til juletræs- og pyntegrøntsektoren,

3) selvejende institutioner, fonde, private virksomheder og personer og

4) andre juridiske personer, som Skov- og Naturstyrelsen godkender.

Stk. 2. Tilskud til de aktiviteter, som er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 2, kan maksimalt udgøre 75 pct. af omkostningerne.

Stk. 3. Tilskud til de aktiviteter, som er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 3, kan maksimalt udgøre 50 pct. af omkostningerne. Det samlede støttebeløb pr. støttemodtager må ikke over en treårig periode overstige 100.000 EUR. I projekter om omstilling til miljøvenlig produktion kan tilskuddet dog udgøre 60 pct. af omkostningerne.

Stk. 4. Tilskud til de investeringer, som er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, kan maksimalt udgøre 15 pct. af de samlede investeringer i projektet.

Stk. 5. Aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, skal opfylde følgende betingelser:

1) aktiviteterne skal være af generel interesse og betydning for den samlede juletræs- og pyntegrøntsektor,

2) aktiviteterne må ikke medføre forvridning af konkurrencen i andre sektorer,

3) der skal ske afrapportering af resultaterne af udviklingsarbejdet, og disse afrapporteringer skal gøres offentligt tilgængelige for alle interesserede parter,

4) der må ikke forbeholdes intellektuelle rettigheder til resultaterne af udviklingsaktiviteterne i form af patent, mønsterbeskyttelse m.v., og

5) såfremt tilskudsmodtager ikke selv ønsker at gennemføre reklamekampagner, skal tjenesteydelsen sendes i offentligt udbud, i henhold til de danske regler for det offentliges indkøb af tjenesteydelser.

Stk. 6. Ved tilskudsgivning til forsknings- og udviklingsaktiviteter kan tilskudssatserne fraviges. Dette gælder ikke produktudviklingsaktiviteter.

§ 8. Ansøgninger om tilskud indsendes til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, Dansk Juletræsdyrkerforening.

Kapitel 3

Fondsbestyrelsen

§ 9. Miljøministeren udpeger en fondsbestyrelse bestående af 11 medlemmer og 1 observatør.

Stk. 2. To medlemmer udpeges efter indhentet udtalelse fra Dansk Juletræsdyrkerforening. Fem medlemmer udpeges efter indhentet udtalelse fra henholdsvis Dansk Skovforening, HedeDanmark, De Danske Skovdyrkerforeninger, Danmarks Naturfredningsforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Et medlem udpeges efter indhentet fælles udtalelse fra Landbrugsrådet og Dansk Landbrug. To medlemmer udpeges som repræsentanter for henholdsvis Skov og Landskab, Københavns Universitet og Skov- og Naturstyrelsen. Miljøministeren udpeger desuden et medlem til at repræsentere danske pyntegrønt- og juletræsgrossister.

Stk. 3. Der udpeges en observatør efter indhentet udtalelse fra Planteskoleejerforeningen.

Stk. 4. Fondsbestyrelsen udpeges for en periode af 5 år. I perioden kan bestyrelsesmedlemmerne efter anmodning fra de respektive organisationer udskiftes eller erstattes.

Stk. 5. Miljøministeren udpeger fondsbestyrelsens formand og fastsætter forretningsorden og administrationsinstruks for fondsbestyrelsen.

Stk. 6. Fondsbestyrelsen træffer afgørelse om anvendelse af de midler, som indgår i Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, til de formål, som er nævnt i § 6.

Stk. 7. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt. Tilsynet omfatter godkendelse af fondens budgetter og regnskaber samt fondens overholdelse af vedtægter og administrationsinstruks.

§ 10. Fondsbestyrelsen skal udarbejde retningslinjer for ansøgning og ydelse af tilskud til de aktiviteter, der er nævnt i § 6, stk. 1, herunder retningslinjer for tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Retningslinjerne skal godkendes af Skov- og Naturstyrelsen.

§ 11. Dansk Juletræsdyrkerforening varetager fondens sekretariatsopgaver og gennemfører bestyrelsens beslutninger.

Kapitel 4

Klage

§ 12. Fondsbestyrelsens afgørelser om tilskud efter § 6 og § 7 kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen af den, som afgørelsen retter sig imod.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 13. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter § 6, stk. 1, nr. 6, § 7, stk. 1, nr. 4, § 9, stk. 7, § 10, stk. 2, og § 13, stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf

§ 14. Med bøde straffes den, der

1) i strid med § 2, stk. 2, undlader at give meddelelse om, hvor stort et areal, der er bevokset med nordmannsgran eller nobilis, eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger i forbindelse hermed,

2) i strid med § 5, stk. 2, efter anmodning undlader at give oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med kontrol af afgiftsgrundlaget, eller

3) afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilskud efter § 7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 1 ophæves automatisk den 31. december 2012, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Miljøministeriet, den 30. juni 2008

Troels Lund Poulsen

/ Hans Henrik Christensen