Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ekstraordinær genoptagelse af ansættelsen af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Sagen drejede sig om en 5-etages forretningsejendom, opført i 1973 på en 6.977 m² stor grund. Ejendommen består iflg. BBR. af 14.437 etagemeter, incl. 77 m² bolig.

Ejendommen har til og med 2002-vurderingen været anset for fuld dækningsafgiftspligtig i henhold til den kommunale ejendomsbeskatningslovs § 23 A. Ved vurderingen i 2004 ansættes ejendommen imidlertid som delvis dækningsafgiftspligtig, idet en del af arealerne anvendes til ikke dækningsafgiftspligtige formål, bl.a. bibliotek og skole.

Efter klage over 2004-vurderingen, ansættes ejendommen således pr. 1. oktober 2004:

Ejendomsværdi 76.000.000 kr.*

Grundværdi 18.803.000 kr.

Forskelsværdi 57.197.000 kr.

Dækningsafgpl. forskelsværdi (64 % af samlet forskelsværdi) = 36.606.100 kr.**

*Ejendomsværdien er beregnet på grundlag af en lejeværdi:

77 m² beboelse á 1.100 kr.= 84.700 kr.

462 m² lager á 350 kr. = 161.700 kr.

6.401 m² butik, restaurant á 750 kr. 4.800.750 kr.

5.979 m² kontor, kantine á 500 kr. 2.989.500 kr.

1.518 m² trafik á 300 kr. 455.400 kr.

Samlet leje 8.492.050 kr.

Kapitaliseret med 9 = afrundet 76.000.000 kr.

** Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi angivet til 64 % af forskelsværdien (76.000.000 kr. - 18.803.000 kr.) x 0,64 = 36.606.100 kr.

I forbindelse med klagen anses den dækningsafgiftspligtige andel for at udgøre 64 % af forskelsværdien ved 2004-vurderingen.

Efter anmodning genoptages 2002-vurderingen for at foretage en fordeling af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på linie med fordelingen for 2004.

I december 2005 anmodes om ekstraordinær genoptagelse af 2001- og 2000-vurderingen med henblik på, at den dækningsafgiftspligtige andel ansættes til 64 %, svarende til andelen ved 2006- og 2004-vurderingen.

SKAT finder, at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, da det er en faktuel fejl, at der ikke er foretaget fordeling af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi. På forespørgsel har den kommune, hvor ejendommen ligger, oplyst at følgende arealer anses for anvendt til ikke-dækningsafgiftspligtige formål: bolig:107 m², bibliotek: 2.335 m², skole: 481 m², parkeringskælder: 1.518 m².

Da kun en del af ejendommen anvendes til dækningsafgiftspligtige formål foretages en vægtning af den værdi, de enkelte arealer skønnes at repræsentere, jf. vurderingsvejledningen afsnit E.1.1:

AN9226_1.png Size: (494 X 21)

Det fremgår, at det vægtede dækningsafgiftspligtige areal udgør afrundet 72 % af det samlede vægtede areal.

2000-vurderingen er ansat således:

Ejendomsværdi: 42.500.000 kr.

Grundværdi: 15.311.000 kr.

Dækningsafgiftspl. forskelsværdi 27.189.000 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi ændres til 72 % af den fulde forskelsværdi = 19.576.100 kr.

2001-vurderingen er ansat således:

Ejendomsværdi 66.000.000 kr.

Grundværdi 17.997.200 kr.

Dækningsafgiftspl. forskelsværdi 48.002.800 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi ændres til 72 % af den fulde forskelsværdi = 34.562.000 kr.