Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Uddannelsessøgende og deltagere, der har ret til rabat

Kapitel 2   Ansøgning om og betingelser for ret til rabat

Kapitel 3   Regulering af egenbetalingen

Kapitel 4   Befordring med færge og befordring til og fra udlandet

Kapitel 5   Flere abonnementskort og kontant udbetaling af rabatten

Kapitel 6   Opgørelse af ydet rabat og refusion af beløbene

Kapitel 7   Befordringsgodtgørelse efter en kilometersats

Kapitel 8   Særlig befordringsordning for korte forløb

Kapitel 9   Administration m.v.

Kapitel 10   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

I medfør af § 2, stk. 2 og 3, § 4, stk. 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, § 9, stk. 5, § 9 a, stk. 3, § 11, stk. 5 og 6, § 13, stk. 1 og 4, og § 14 i lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., som ændret ved § 1 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, samt efter forhandling med de befordringsansvarlige, jf. lovens § 11, stk. 7, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsessøgende og deltagere, der har ret til rabat

§ 1. Ud over de i lovens § 2, stk. 1, nævnte uddannelser og undervisningsforløb har uddannelsessøgende og deltagere ret til befordringsrabat, hvis de gennemgår uddannelser, der af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) er godkendt som berettigende til statens uddannelsesstøtte (SU) uden for klippekortet, dog ikke uddannelse på folkeskoleniveau.

Kapitel 2

Ansøgning om og betingelser for ret til rabat

§ 2. Uddannelsessøgende og deltagere skal indgive ansøgning om ret til befordringsrabat ved køb af abonnementskort til bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik, jf. lovens § 2, gennem styrelsens og de befordringsansvarliges fælles selvbetjeningssystem, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 2. Retten til rabat gælder tidligst fra den dag, hvor ansøgning herom er indlagt i det fælles selvbetjeningssystem.

Stk. 3. Uddannelsessøgende og deltagere, der er afskåret fra at udfylde en elektronisk ansøgning, kan anmode uddannelsesstedet om at bistå med den digitale ansøgningsprocedure. Uddannelsesstedet afgør, hvorvidt den uddannelsessøgende eller deltageren er afskåret fra at anvende den digitale ansøgningsprocedure.

Stk. 4. Ved ansøgning om befordringsrabat, jf. stk. 1, skal den uddannelsessøgende eller deltageren give de nødvendige oplysninger til brug for behandling af sagen, herunder

1) oplyse navn, personnummer og fast bopæl,

2) indlægge et vellignende foto af sig selv, og

3) angive det uddannelsessted, hvortil den uddannelsessøgende eller deltageren ønsker befordringsrabat.

§ 3. Uddannelsessøgende og deltagere skal aflevere ansøgning om ret til rabat ved køb af abonnementskort til befordring med færge, jf. § 6, på uddannelsesstedet.

Stk. 2. Retten til rabat gælder tidligst fra den dag, hvor ansøgning herom er modtaget på uddannelsesstedet.

Stk. 3. Ved ansøgning om ret til befordringsrabat, jf. stk. 1, skal den uddannelsessøgende eller deltageren oplyse navn, fast bopæl og personnummer.

§ 4. For at opfylde betingelserne om studieaktivitet, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 5, skal den uddannelsessøgende eller deltageren deltage i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, aflevere opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen.

Kapitel 3

Regulering af egenbetalingen

§ 5. Egenbetaling efter lovens § 7, stk. 2, 1. pkt., reguleres én gang årligt den 2. søndag i januar.

Kapitel 4

Befordring med færge og befordring til og fra udlandet

§ 6. De befordringsansvarlige, jf. lovens § 11, stk. 1, kan yde rabat på abonnementskort til befordring med færge efter lov om færgefart på samme måde som til befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik.

Stk. 2. Styrelsen yder rabat på befordring med færge efter lov om færgefart, hvis de befordringsansvarlige ikke yder rabat. Rabatten ydes kontant for abonnementskort, som den uddannelsessøgende eller deltageren har købt til fuld pris, efter at styrelsen har truffet afgørelse om ret til rabat, jf. lovens § 5.

Stk. 3. Den uddannelsessøgende eller deltageren skal inden 2 måneder efter det kvartal, hvori abonnementskortet udløber, aflevere dokumentation for det købte abonnementskort på uddannelsesstedet, der sender dokumentationen til styrelsen. På baggrund af den indsendte dokumentation udbetaler styrelsen rabatten kvartalsvis til den uddannelsessøgendes eller deltagerens Nemkonto.

Stk. 4. Retten til rabat efter stk. 2 bortfalder, hvis den uddannelsessøgende eller deltageren ikke overholder den i stk. 3, 1. pkt., nævnte tidsfrist.

§ 7. De befordringsansvarlige, jf. lovens § 11, stk. 1, yder rabat på abonnementskort til befordring over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene på samme måde, som de yder rabat på befordring inden for landets grænser.

Stk. 2. Befordringsansvarlige i EU- og EØS-landene kan yde rabat på abonnementskort til befordring med bus og tog over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene på samme måde som i stk. 1 samt ved dokumentation for

1) tilladelse til international rutekørsel i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 11/98 af 11. december 1997 eller

2) licens til jernbanevirksomhed i henhold til Rådets direktiv (EØF) nr. 18/95 af 19. juni 1995 om udstedelse af licenser til jernbanevirksomhed som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 13/2001/EF af 26. februar 2001.

Kapitel 5

Flere abonnementskort og kontant udbetaling af rabatten

§ 8. Den uddannelsessøgende eller deltageren skal kun betale det i lovens § 7, stk. 1, fastsatte egenbetalingsbeløb én gang, når den pågældende køber flere abonnementskort med samme gyldighedsperiode.

Stk. 2. De befordringsansvarlige kan henvise den uddannelsessøgende eller deltageren, der har betalt egenbetalingsbeløbet flere gange, til at få den ekstra rabat, som den pågældende har ret til efter stk. 1, udbetalt kontant på steder, der anvises af de befordringsansvarlige. Udbetalingen skal kunne ske mindst ét sted inden for hvert trafikselskabs område og i Bornholms Regionskommune.

Stk. 3. De befordringsansvarlige kan henvise uddannelsessøgende eller deltagere, der ønsker at købe flere abonnementskort, til at købe et fælles kort eller købe alle kort ved den samme befordringsansvarlige. De befordringsansvarlige anviser, hvor det fælles kort kan købes.

§ 9. Styrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at rabatbeløbet skal udbetales kontant for abonnementskort til befordring med bus, tog eller metro, der tidligere er købt uden rabat.

Stk. 2. Uddannelsessøgende og deltagere skal aflevere ansøgning om kontant udbetaling af rabat på uddannelsesstedet, der sender ansøgningen til styrelsen. Godkender styrelsen ansøgningen, udbetaler styrelsen rabatten til den uddannelsessøgendes eller deltagerens Nemkonto.

Kapitel 6

Opgørelse af ydet rabat og refusion af beløbene

§ 10. Efter afslutningen af hvert kvartal udarbejder den befordringsansvarlige, jf. § 7, stk. 2, og lovens § 11, stk. 1, en opgørelse, der skal danne grundlag for styrelsens refusion af det beløb, der er ydet i rabat i kvartalet, jf. lovens § 11, stk. 3.

Stk. 2. Opgørelsen skal indeholde en samlet opgørelse for kvartalet af

1) indtægter fra salg af abonnementskort med rabat,

2) beløb ydet i rabat og

3) beløb, der skal refunderes.

Stk. 3. Beløb, der er udbetalt kontant efter § 8, stk. 2, indgår i opgørelsen, jf. stk. 2, for det kvartal, hvor beløbet er udbetalt.

Stk. 4. Styrelsen skal have opgørelserne i hænde senest 1 måned efter udgangen af 1., 2. og 3. kvartal. Efter udgangen af 4. kvartal skal styrelsen have opgørelsen i hænde senest den 15. januar året efter. Kan opgørelsen ikke færdiggøres inden fristen fastsat i 2. pkt., afregner styrelsen et foreløbigt beløb for 4. kvartal.

Stk. 5. Styrelsen udbetaler refusionsbeløbet til den befordringsansvarliges Nemkonto på baggrund af de kvartalsvise opgørelser. Har styrelsen afregnet et foreløbigt beløb for 4. kvartal, udbetaler styrelsen ikke refusionsbeløb for efterfølgende kvartaler, før styrelsen har modtaget opgørelsen for 4. kvartal.

Stk. 6. Efter årets udløb udarbejder den befordringsansvarlige en endelig opgørelse af refusionsbeløbet, som attesteres af en ekstern revisor for den befordringsansvarlige, dog ikke Rigsrevisionen. På grundlag af opgørelsen foretager styrelsen den endelige afregning af årets refusionsbeløb.

Stk. 7. Ved attestationen skal revisoren erklære, at den befordringsansvarlige har etableret betryggende forretningsgange, der sikrer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med § 5 og lovens § 7, og at rabatbeløbet er opgjort korrekt og i overensstemmelse med den befordringsansvarliges registreringer.

Stk. 8. Styrelsen kan i særlige tilfælde forlange, at kvartalsopgørelserne, jf. stk. 1, attesteres af revisoren.

Stk. 9. Styrelsen bestemmer, hvordan de befordringsansvarlige indsender opgørelserne, og kan bestemme, at opgørelserne kun sendes i elektronisk form til styrelsen.

Stk. 10. Hvert år i januar skal styrelsen have underretning om, hvem der er underskriftsberettiget for den enkelte befordringsansvarlige.

§ 11. Styrelsen indhenter fra de befordringsansvarlige de individbaserede oplysninger om køb af abonnementskort med rabat, der er nødvendige for at kunne foretage visse kontroller, herunder oplysninger om den uddannelsessøgendes eller deltagerens personnummer, abonnementskortets pris, kortets gyldighedsperiode, datoen for salg af kortet og den ydede rabat. Styrelsen kan bestemme, at oplysningerne skal gives i elektronisk form og i et bestemt format. Oplysningerne skal være styrelsen i hænde senest samtidig med opgørelserne efter § 10.

Kapitel 7

Befordringsgodtgørelse efter en kilometersats

§ 12. Uddannelsessøgende og deltagere skal aflevere ansøgning om befordringsgodtgørelse efter lovens § 9 på uddannelsesstedet.

Stk. 2. Ved ansøgning skal den uddannelsessøgende eller deltageren oplyse navn, adresse og personnummer.

Stk. 3. Befordringsgodtgørelsen kan tidligst gives fra den dag, hvor ansøgning herom er modtaget på uddannelsesstedet.

Stk. 4. Den uddannelsessøgende eller deltageren skal inden 2 måneder efter hvert kvartal aflevere en blanket om udbetaling af godtgørelse for det pågældende kvartal på uddannelsesstedet.

Stk. 5. Retten til befordringsgodtgørelse bortfalder, hvis den uddannelsessøgende eller deltageren ikke overholder den i stk. 4 nævnte tidsfrist.

§ 13. Uddannelsesstedet kan efter lovens § 9, stk. 3, godkende, at den uddannelsessøgende eller deltageren benytter andre befordringsmidler end offentlige befordringsmidler, hvis

1) der ikke er mulighed for offentlig befordring på en del af eller hele rejsestrækningen mellem den uddannelsessøgendes eller deltagerens bopæl og uddannelsesstedet,

2) offentlig befordring medfører en samlet ventetid på 2 timer eller mere pr. undervisningsdag,

3) den faktiske køretid med offentlig befordring er mere end 2 timer længere pr. undervisningsdag end køretiden med andre befordringsmidler eller

4) den uddannelsessøgende eller deltageren har fået støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

Stk. 2. For uddannelsessøgende og deltagere, der opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1-3, er det yderligere er betingelse for at få befordringsgodtgørelse efter lovens § 9, stk. 1, at den samlede befordring med andet befordringsmiddel end offentlige befordringsmidler overstiger 24 kilometer pr. fremmødedag.

§ 14. Befordringsgodtgørelse beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel efter en kilometersats, der er fastsat til 0,70 kr. pr. påbegyndt kilometer.

Stk. 2. Kilometersatsen reguleres en gang årligt i januar efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks med ændringer i indekset fra august to år før til august året før.

Stk. 3. Befordringsgodtgørelsen beregnes på baggrund af antallet af kilometer pr. fremmødedag og kilometersatsen, der er fastsat i stk. 1, med fradrag af egenbetalingsbeløbet, jf. lovens § 7.

Stk. 4. Der gives ikke befordringsgodtgørelse for den del af den daglige befordring, der overstiger 300 kilometer pr. fremmødedag.

§ 15. Styrelsen sender meddelelse til den uddannelsessøgende eller deltageren om ret til befordringsgodtgørelse på baggrund af uddannelsesstedets afgørelse efter lovens § 9, stk. 3 og 4, og oplysninger om antallet af ugentlige undervisningsdage efter lovens § 9, stk. 2.

Stk. 2. Styrelsens afgørelse om godtgørelsens størrelse træffes på baggrund af uddannelsesstedets kvartalsvise indberetninger af antal fremmødedage.

Stk. 3. Styrelsen udbetaler godtgørelsen til den uddannelsessøgendes eller deltagerens Nemkonto.

Stk. 4. Udbetalingen sker kvartalsvist bagudrettet. Ved udbetalingen afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Kapitel 8

Særlig befordringsordning for korte forløb

§ 16. Uddannelsesstedet sørger for befordringen mellem bopæl og uddannelsessted efter lovens § 9 a af uddannelsessøgende eller deltagere, der deltager i korte eller vekslende forløb

1) ved produktionsskoler,

2) på særligt tilrettelagte grundforløb ved erhvervsuddannelser og

3) ved erhvervsgrunduddannelser.

Stk. 2. For uddannelsessøgende og deltagere, der er omfattet af lovens § 9 a, jf. stk. 1, finder betingelserne i lovens § 3, stk. 1-3, og § 4 tilsvarende anvendelse.

§ 17. Hvert kvartal udarbejder uddannelsesstedet en opgørelse, der skal danne grundlag for styrelsens refusion af de udgifter, som uddannelsesstedet har afholdt til befordring, jf. lovens § 9 a, med fradrag af egenbetalingsbeløbet, jf. lovens § 7.

Stk. 2. Opgørelsen skal indeholde en samlet opgørelse for kvartalet af

1) udgifter til befordring efter lovens § 9 a,

2) egenbetalingsbeløbets andel heraf,

3) beløb, der skal refunderes og

4) antallet af uddannelsessøgende, som har fået støtte efter lovens § 9 a.

Stk. 3. Styrelsen skal have opgørelserne i hænde senest 1 måned efter udgangen af 1., 2. og 3. kvartal. Efter udgangen af 4. kvartal skal styrelsen have opgørelsen i hænde senest den 15. januar året efter. Kan opgørelsen ikke færdiggøres inden fristen fastsat i 2. pkt., afregner styrelsen et foreløbigt beløb for 4. kvartal.

Stk. 4 Styrelsen udbetaler refusionsbeløbet til uddannelsesstedets Nemkonto på baggrund af de kvartalsvise opgørelser. Har styrelsen afregnet et foreløbigt beløb for 4. kvartal, udbetaler styrelsen ikke refusionsbeløb for efterfølgende kvartaler, før styrelsen har modtaget opgørelsen for 4. kvartal.

Stk. 5. Efter årets udløb udarbejder uddannelsesstedet en endelig opgørelse af refusionsbeløbet, som attesteres af en ekstern revisor for uddannelsesstedet. På grundlag af opgørelsen foretager styrelsen den endelige afregning af årets refusionsbeløb.

Stk. 6. Ved attestationen skal revisoren erklære, at uddannelsesstedet har etableret betryggende forretningsgange, der sikrer, at udgifterne til befordring er afholdt i overensstemmelse med § 5 og lovens § 9 a, og at refusionsbeløbet er opgjort korrekt.

Stk. 7. Styrelsen kan i særlige tilfælde forlange, at kvartalsopgørelserne, jf. stk. 1, attesteres af revisoren.

Stk. 8. Styrelsen bestemmer, hvordan uddannelsesinstitutionerne indsender opgørelsen og den endelige afregning, og kan bestemme, at oplysningerne kun kan sendes i elektronisk form til styrelsen.

Kapitel 9

Administration m.v.

§ 18. Styrelsen udarbejder ansøgningsmateriale, herunder ansøgningsmateriale i elektronisk form.

Stk. 2. For at få adgang til at indlægge ansøgninger i styrelsens og de befordringsansvarliges fælles selvbetjeningssystem skal den uddannelsessøgende eller deltageren være i besiddelse af den form for digital signatur eller anden sikker personidentifikation, der efter styrelsens bestemmelse giver adgang til at indlægge ansøgninger i selvbetjeningssystemet.

§ 19. Styrelsen kan autorisere det enkelte uddannelsessted til styrelsens edb-system, herunder styrelsens og de befordringsansvarliges fælles selvbetjeningssystem.

§ 20. Senest 7 dage efter, at den uddannelsessøgende eller deltageren har indlagt ansøgningen om befordringsrabat i det fælles selvbetjeningssystem, jf. § 2, stk. 1, skal uddannelsesstedet elektronisk påføre ansøgningen de nødvendige oplysninger for den videre behandling af ansøgningen.

Stk. 2. Senest 7 dage efter, at uddannelsesstedet har modtaget en ansøgning om rabat til befordring med færge, jf. § 3, eller befordringsgodtgørelse, jf. kapitel 7, skal uddannelsesstedet sende ansøgningen elektronisk til styrelsen med de nødvendige oplysninger for styrelsens videre behandling.

§ 21. Uddannelsesstederne giver straks styrelsen meddelelse, hvis den uddannelsessøgende eller deltageren ikke længere opfylder betingelserne for ret til befordringsrabat eller godtgørelse, herunder betingelserne om studieaktivitet, jf. § 4.

Stk. 2. Hvis uddannelsesstedet bliver opmærksom på andre forhold, som kan have betydning for retten til befordringsrabat eller befordringsgodtgørelse, skal uddannelsesstedet straks indberette dette til styrelsen.

§ 22. Styrelsen kan fra uddannelsesstederne indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet med uddannelsesstedernes administration i forbindelse med ansøgning om ret til befordringsrabat eller -godtgørelse. Styrelsen kan endvidere bestemme, at uddannelsesstederne skal registrere sådanne oplysninger og efter anmodning overføre dem til styrelsen i elektronisk form.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1025 af 13. oktober 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. ophæves.

Undervisningsministeriet, den 29. juli 2008

Bertel Haarder

/ Gerd Kelstrup