Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål m.v.

Kapitel 2   Kapitalforvaltning, regnskab og revision

Kapitel 3   Ledelse m.v.

Kapitel 4   Støttemuligheder m.v.

Kapitel 5   Tilbagebetaling, opsigelse, klageadgang m.v.

Kapitel 6   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Højteknologifonden

Herved bekendtgøres lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 544 af 8. juni 2006.

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling opretter Højteknologifonden.

Stk. 2. Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund.

Stk. 3. Fonden skal støtte strategiske satsninger inden for forskning og innovation. Støtten tildeles på baggrund af en vurdering af faglig kvalitet og erhvervsmæssig relevans. Fonden skal gøre en særlig indsats for at fremme forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder, jf. stk. 7.

Stk. 4. Fondens kapital opbygges gradvis gennem indskud, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 5. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil.

Stk. 6. Fonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Stk. 7. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for afgrænsningen af små og mellemstore virksomheder.

Kapitel 2

Kapitalforvaltning, regnskab og revision

§ 2. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

Stk. 2. Fonden aflægger regnskab og revideres efter de for staten gældende regler.

Kapitel 3

Ledelse m.v.

§ 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 8 medlemmer, der udpeges i deres personlige egenskab af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Stk. 2. Bestyrelsens formand og 5 medlemmer skal komme fra erhvervslivet, og bestyrelsen skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for

1) højteknologisk forskning og innovation,

2) tilførsel af kapital til virksomhedsudvikling,

3) formidling, anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater,

4) samspil og teknologioverførsel mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder og

5) internationalt samarbejde om teknologisk forskning og innovation.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for en periode af 4 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis formanden eller et medlem afgår i utide, kan afløseren udpeges for mindre end 4 år.

§ 4. Fondens bestyrelse kan til brug for varetagelsen af sine opgaver nedsætte rådgivende faglige underudvalg.

Stk. 2. Bestyrelsen skal desuden indhente forskningsfaglig rådgivning fra det forskningsrådgivende system, jf. lov om forskningsrådgivning m.v., eller Danmarks Grundforskningsfond.

§ 5. Fonden afholder de nødvendige udgifter til sekretariatsbetjening og øvrige administrative udgifter, til honorering af formanden for og de øvrige medlemmer af bestyrelsen og til honorering af rådgivende faglige underudvalg. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling skal godkende udgifternes omfang og sekretariatets ledelse og placering m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige formanden og sekretariatet til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang.

§ 6. Fondens bestyrelse udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Kapitel 4

Støttemuligheder m.v.

§ 7. Fonden skal efter ansøgning eller på eget initiativ støtte strategiske satsninger, som gennemføres i et samarbejde mellem

1) offentlige eller private virksomheder med hjemsted i Danmark og

2) forskningsinstitutioner inden for den offentlige forvaltning eller Centre for Videregående Uddannelse.

Stk. 2. Fondens bestyrelse kan gøre støtten betinget af, at støttemodtageren forpligter sig til at videreføre satsningen i et nærmere bestemt omfang efter støttens ophør.

Stk. 3. Støtten kan gives:

1) Som medfinansiering af satsninger hos virksomhederne eller institutionerne efter stk. 1.

2) Med hel eller delvis finansiering fra andre offentlige eller private råd, fonde, virksomheder m.v.

Stk. 4. Hvis bestyrelsen skønner det relevant, kan støtten desuden gives til:

1) Forskeruddannelse, hvis uddannelsen indgår i en konkret satsning.

2) Infrastruktur med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel.

3) Administrative udgifter, der afholdes som led i en konkret satsning.

Stk. 5. Fonden kan ved uddelingen som finansieringsinstrument anvende tilskud, lån eller en kombination heraf.

Stk. 6. Fonden kan desuden efter aftale med Rådet for Teknologi og Innovation eller Det Strategiske Forskningsråd overføre midler til rådene. Midlerne skal udmøntes i regi af rådene.

Stk. 7. Fonden kan ikke gøre krav på immaterielle rettigheder, som kan opnås på grundlag af satsninger, hvortil fonden har givet støtte. Sådanne rettigheder skal i stedet tilfalde den i stk. 1, nr. 2, nævnte part i satsningen.

Stk. 8. Fonden giver relevant rådgivning til ansøgere og andre interessenter om mulighederne for støtte. Fonden skal samtidig af egen drift søge at udbrede kendskabet til sit virke.

Stk. 9. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter indstilling fra bestyrelsen fastsætte nærmere regler for de generelle tilskudsforudsætninger og vilkår for at opnå støtte fra fonden.

Stk. 10. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for formkrav og tidsfrister i forbindelse med forholdene i stk. 9, herunder bestemme, at manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister medfører, at en ansøgning kan afvises.

Kapitel 5

Tilbagebetaling, opsigelse, klageadgang m.v.

§ 8. Fonden kan kræve tilskud tilbagebetalt eller opsige lån, hvis tilskudsforudsætningerne eller vilkårene ikke overholdes. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige oplysninger i forbindelse med opnåelsen af støtten.

§ 9. Fonden offentliggør hvert år en beretning om fondens virksomhed.

Stk. 2. Fondens bestyrelse udarbejder desuden hvert tredje år en strategi for fondens støtte til satsninger. Strategien skal offentliggøres.

§ 10. Nedlægges fonden, overgår kapitalen til staten.

§ 11. Fondens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan bestemme, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med fondens afgørelser kan indbringes for Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter regler fastsat af ministeren.

Stk. 3. Hvis ministeren bestemmer, at klager skal kunne indbringes for styrelsen, kan ministeren samtidig bestemme, at styrelsens afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 12. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden. 1)

§ 13. Fonden sekretariatsbetjenes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, indtil der træffes beslutning om sekretariatets placering m.v. efter § 5, stk. 1.

Stk. 2. Fondens bestyrelse skal udarbejde den første strategi, jf. § 9, stk. 2, inden for 2 år efter, at loven er sat i kraft, jf. § 12.

§ 14. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.


Lov nr. 544 af 8. juni 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 2)

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 13. august 2008

Helge Sander

/ Jesper Schaumburg-Müller

Officielle noter

1) § 1, stk. 1 og 2, stk. 4-7, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 9, § 10, § 11, § 13, og § 14, trådte i kraft den 9. januar 2005, jf. bekendtgørelse nr. 4 af 6. januar 2005. § 1, stk. 3, § 7, stk. 1-4, § 7, stk. 5, for så vidt angår de dele af bestemmelsen, der vedrører anvendelsen af tilskud, § 7, stk. 6-10, § 8, 1. pkt., for så vidt angår de dele af bestemmelsen, der vedrører tilbagebetaling af tilskud, og § 8, 2. pkt., trådte i kraft den 15. oktober 2005, jf. bekendtgørelse nr. 922 af 6. oktober 2005.

2) Lovændringen vedrører § 11, stk. 2 og 3.

3) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 9. juni 2006.