Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Lovens område

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Danmarks Forskningspolitiske Råd

Kapitel 4   Det Frie Forskningsråd

Kapitel 5   Det Strategiske Forskningsråd

Kapitel 6   Koordinationsudvalget

Kapitel 6 a   Deltagelse i internationalt forskningssamarbejde

Kapitel 7   Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Kapitel 8   Forskellige bestemmelser

Kapitel 9   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.

Herved bekendtgøres lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 19. juni 2007, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 552 af 17. juni 2008.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende overskriften til § 26 og § 26 gælder først fra den 1. januar 2009, jf. § 3, stk. 3, i lov nr. 552 af 17. juni 2008 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og ligningsloven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forskningsaktiviteter. (Forskeruddannelse, forskningssamarbejde med Færøerne og Grønland, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed m.v.).

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Til styrkelse af forskningskvaliteten, koordinering og internationalisering af dansk forskning og formidling og anvendelse af forskningsresultater nedsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Danmarks Forskningspoli­tiske Råd, Det Frie Forsk­nings­råd, Det Strategiske Forskningsråd og Koordinationsudvalget.

Stk. 2. Til efterprøvelse af den videnskabelige redelighed i dansk forskning nedsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, jf. § 31.

Stk. 3. Danmarks Forskningspolitiske Råd har til hovedformål at sikre ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, Folketinget og regeringen en uafhængig og sagkyndig forskningspolitisk rådgivning. Rådet har alene en rådgivningsfunktion, jf. § 3.

Stk. 4. Det Frie Forskningsråd har både en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Rådet har til hovedformål at støtte konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og give forskningsfaglig rådgivning i tilknytning hertil, jf. §§ 7 og 8.

Stk. 5. Det Strategiske Forskningsråd har både en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Rådet har til hovedformål at støtte forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og give forskningsfaglig rådgivning i tilknytning hertil, jf. §§ 17 og 18.

Stk. 6. Koordinationsudvalget forestår koordineringen af den offentlige fondsfunktion for forskning, jf. § 25. Udvalget fordeler desuden midler til forskeruddannelse og varetager særlige rådgivningssager, jf. §§ 26 og 27.

Stk. 7. Rådene og udvalget i stk. 4-6 skal tilsammen sikre, at alle statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til bestemte institutioner eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening, uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne lov forstås ved:

1) Anerkendte forskere: Personer, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

2) Forskningskyndige: Personer på ph.d.-niveau, som enten i en årrække på nationalt eller internationalt plan har opnået indsigt i eller erfaring med varetagelse af forskningsopgaver eller på ledelsesplan i en institution, organisation eller virksomhed har beskæftiget sig indgående med forskningsadministration, forskningsledelse, forskningsformidling eller forskningspolitik.

3) Videnskabelig uredelighed: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater.

Kapitel 3

Danmarks Forskningspolitiske Råd

§ 3. Danmarks Forskningspolitiske Råd giver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling forskningspolitisk rådgivning. Folketinget og enhver minister kan indhente forskningspolitisk rådgivning fra rådet. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Stk. 2. Opgaverne omfatter overordnet rådgivning om dansk og international forskningspolitik til gavn for samfundet, herunder om:

1) Rammebetingelser for forskning.

2) Forskningsbevillinger.

3) Større nationale og internationale forskningsinitiativer.

4) Udviklingen i den nationale forskningsstrategi.

5) Danmarks rolle og placering i det internationale forskningssamarbejde.

6) Forskeruddannelse og forskerrekruttering.

Stk. 3. Rådgivningen skal være baseret på dokumentation og forskningspolitiske analyser. Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Koordinationsudvalget er som led heri forpligtet til at give rådgivning til rådet inden for deres områder.

Stk. 4. Rådet for Teknologi og Innovation og relevante institutioner og organisationer kan efter anmodning give rådgivning til rådet.

Stk. 5. Rådet har til opgave at styrke formidlingen af dansk forskningspolitik.

Stk. 6. Rådet fremlægger en årlig rapport om dansk forskningspolitik, der indeholder rådets vurdering af dansk forsknings generelle udvikling, kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssige relevans. Rådet gennemfører en høring over den årlige rapport.

§ 4. Danmarks Forskningspolitiske Råd består af en formand og otte medlemmer.

Stk. 2. Rådets formand og øvrige medlemmer skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige, der tilsammen repræsenterer indsigt i forskning ved universiteter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsinstitutioner under Kulturministeriet og i erhvervslivet. Mindst halvdelen skal være aner­kendte forskere.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger formanden og de otte medlemmer i deres personlige egenskab. Formanden og de øvrige medlemmer udpeges for en periode af 3 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 3 år.

Stk. 4. Rådet udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for Danmarks Forskningspolitiske Råds virke.

§ 6. Danmarks Forskningspolitiske Råds udtalelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Det Frie Forskningsråd

Fondsfunktion

§ 7. Det Frie Forskningsråd skal støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer inden for både enkelte videnskabelige forskningsområder og tværvidenskabelig forskning. Rådet kan i særlige tilfælde støtte politisk prioriterede virkemidler inden for dansk forskning, hvor der er givet bevillingsmæssig hjemmel hertil.

Stk. 2. Støtten gives efter ansøgning til konkrete forskningsaktiviteter og omfatter bl.a.:

1) Forskergrupper.

2) Forskningens infrastruktur, herunder driftstilskud og apparatur.

3) Forskernetværk.

4) Internationalt samarbejde.

5) Forskeruddannelse.

6) Forskningskonsortier.

Stk. 3. Rådet kan desuden uddele tilskud til enkeltstipendier.

Stk. 4. Rådet kan både give støtte til enkelte konkrete forskningsaktiviteter, jf. stk. 2, og til særlige initiativer, jf. § 11, stk. 5.

Stk. 5. Rådet skal bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Stk. 6. Rådet kan inden for sit formål give tilskud til forsøgsvirksomhed.

Stk. 7. I forbindelse med udøvelsen af fondsfunktionen giver rådet desuden forskningsfaglig rådgivning inden for alle videnskabelige forskningsområder til ansøgere og andre interessenter.

Rådgivningsfunktion

§ 8. Det Frie Forskningsråd giver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling forskningsfaglig rådgivning inden for alle videnskabelige forskningsområder. Folketinget og enhver minister kan indhente tilsvarende forskningsfaglig rådgivning fra rådet. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Stk. 2. Rådet kan efter anmodning bistå offentlige institutioner med forskningsfaglig rådgivning. Rådet bistår efter anmodning Akkrediteringsinstitutionen med forskningsfaglig rådgivning.

Stk. 3. Rådet kan efter anmodning give forskningsfaglig rådgivning til private institutioner.

Stk. 4. Rådet kan yde rådgivningen nævnt i stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 ved at anvise navne på anerkendte forskere uden for rådet, hvis den ønskede bistand angår vurdering af ansøgninger, der er indgivet til andre bevilgende institutioner.

Stk. 5. Rådet afgiver hvert år til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling en rapport om sit virke.

Struktur og kompetencer

§ 9. Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd.

§ 10. Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer, som alle skal være anerkendte forskere. Bestyrelsen udpeger ved sin konstituering en næstformand.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger formanden og medlemmerne i deres personlige egenskab. Udpegningen sker efter åbent opslag.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

§ 11. Bestyrelsen nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til seks faglige forskningsråd.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger grænserne mellem rådene og skal i den forbindelse sikre, at rådene tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, og at opdelingen mellem rådene løbende tilpasses den forskningsfaglige udvikling.

Stk. 3. Bestyrelsen orienterer Koordinationsudvalget om initiativer efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Bestyrelsen har ikke selv bevillingskompetence, men fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd.

Stk. 5. Bestyrelsen kan på baggrund af en vurdering af rådenes aktiviteter fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer.

Stk. 6. Midler til de særlige initiativer, jf. stk. 5, fordeles af de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan beslutte, at et eller flere råd fordeler midlerne.

§ 12. Bestyrelsen har alene i generelle administrative anliggender en instruktionsbeføjelse over for de faglige forskningsråd.

Stk. 2. Bestyrelsen er øverste ansvarlig for den forskningsfaglige rådgivning, som gives efter § 8.

§ 13. De faglige forskningsråd udøver inden for deres område fondsfunktionen efter § 7 og bistår bestyrelsen med råd­giv­ningsfunktionen efter § 8.

§ 14. Samtlige medlemmer af de faglige forskningsråd skal være anerkendte forskere.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger medlemmerne i deres personlige egenskab og således, at der i det enkelte råd opnås den bredest mulige faglige dækning inden for rådets virke.

Stk. 3. Det Frie Forskningsråd kan nedsætte et tværfagligt forskningsråd, som kan bestå af medlemmer udpeget af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter stk. 2, til varetagelse af tværfaglige opgaver.

Stk. 4. Medlemmerne af de faglige forskningsråd udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 5. Det enkelte råd konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand.

Stk. 6. Hvert råd udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd.

§ 15. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for:

1) Det Frie Forskningsråds generelle tilskudsforudsætninger i forbindelse med fondsfunktionen.

2) Rådets regnskabsaflæggelse.

3) Rådets indkaldelse af ansøgninger og kravene hertil.

4) Rådets sagsbehandling i forbindelse med fondsfunktionen. Ministeren kan herunder bestemme, at der i et nærmere bestemt omfang skal inddrages eksterne eksperter ved bedømmelsen af ansøgninger.

5) Rådets tildeling af stipendier til forskere og personer under forskeruddannelse.

6) Rådets adgang til delegation inden for rådet eller til sekretariatet af bevillings- og rådgivningskompetence.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte formkrav, herunder om elektronisk kommunikation, og tidsfrister i forbindelse med forholdene i stk. 1, nr. 3-5, herunder bestemme, at manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister medfører, at ansøgningen kan afvises.

§ 16. Bestyrelsens og de faglige forskningsråds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet af de faglige forskningsråd eller af den instans, som rådet har delegeret bevillingskompetencen til, kan indbringes for ministeren.

Kapitel 5

Det Strategiske Forskningsråd

Fondsfunktion

§ 17. Det Strategiske Forskningsråd giver støtte til dansk forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder, herunder til initiativer, der er afgrænset efter deres indhold.

Stk. 2. Rådet sikrer uddelingen af forskningsprogrammer i stk. 1 i form af bl.a.:

1) Forskergrupper.

2) Forskningens infrastruktur, herunder driftstilskud og apparatur.

3) Forskernetværk.

4) Internationalt samarbejde.

5) Forskeruddannelse.

6) Forskningskonsortier.

Stk. 3. I tilknytning til uddelingen i stk. 2 kan rådet uddele tilskud til ph.d.-stipendier m.v.

Stk. 4. Rådet skal virke for forskningssamarbejdet med Færøerne og Grønland.

Stk. 5. Rådet skal bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Stk. 6. Rådet skal bidrage til et øget samspil mellem offentlig og privat forskning. Rådet skal i den forbindelse aktivt søge at synliggøre egne strategiske forskningsindsatser for relevante private aktører med henblik på at tiltrække midler fra fonde og virksomheder til sam­fi­nan­sie­rede forskningsprojekter.

Stk. 7. Rådet skal af egen drift opsøge nye forskningstendenser og kan igangsætte initiativer på baggrund heraf, såfremt Folketinget afsætter bevillinger hertil. Rådet kan end­vi­de­re med hel eller delvis finansiering fra andre sam­ar­bejds­partnere igangsætte initiativer på baggrund af nye forsk­nings­tendenser.

Stk. 8. I forbindelse med udøvelsen af fondsfunktionen giver rådet desuden forskningsfaglig rådgivning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder til ansøgere og andre interessenter.

Rådgivningsfunktion

§ 18. Det Strategiske Forskningsråd giver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling forskningsfaglig rådgivning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder. Folketinget og enhver minister kan indhente tilsvarende forskningsfaglig rådgivning fra rådet. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Stk. 2. Rådet skal inden de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening, godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.

Stk. 3. Rådet kan efter anmodning bistå offentlige institutioner med forskningsfaglig rådgivning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder.

Stk. 4. Rådet kan efter anmodning give forskningsfaglig rådgivning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder til private institutioner.

Stk. 5. Rådet skal desuden af egen drift opsøge nye forskningstendenser, jf. § 17, stk. 7.

Stk. 6. Rådet afgiver hvert år til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling en rapport om sit virke.

Struktur og kompetencer

§ 19. Det Strategiske Forskningsråd består af en bestyrelse og et meget begrænset antal programkomiteer.

§ 20. Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger formanden og ét medlem. De øvrige medlemmer udpeges af ministeren efter åbent opslag.

Stk. 3. Bestyrelsen skal sammensættes af anerkendte forskere og af forskningskyndige, der repræsenterer brugerinteresser. Formanden og de øvrige medlemmer skal desuden have indsigt i og erfaring med varetagelse af strategiske forskningsopgaver i dansk og i international sammenhæng.

Stk. 4. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for alle væsentlige forskningsfaglige interesser i både det offentlige og det private forskningssystem. Kompetencerne omfatter indsigt i:

1) Grundlæggende forskning og uddannelse.

2) Strategisk forskning, herunder sektorforskning og forskning på hospitaler.

3) Samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner.

4) Teknologisk udvikling og innovation.

5) Internationalt forskningssamarbejde.

6) Forskeruddannelse.

7) Menneskelige ressourcer og sociale processer.

Stk. 5. Formanden og de otte medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

§ 21. Bestyrelsen kan efter egen vurdering i meget begrænset omfang nedsætte et antal programkomiteer med bevillingskompetence til at støtte forskning inden for politisk definerede og tematisk afgrænsede forskningsområder, jf. § 17, stk. 1.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger antallet af programkomiteer og deres afgrænsning i forhold til hinanden. Bestyrelsen skal i den forbindelse sikre, at antallet holdes på det lavest mulige niveau, og at alle komiteer ophører, når deres opgave er fuldført.

Stk. 3. Bestyrelsen kan henlægge bevillingskompetence som nævnt i stk. 1 til Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.

Stk. 4. Bestyrelsen orienterer Koordinationsudvalget om ini­tiativer efter stk. 1 og 2.

Stk. 5. Bestyrelsen har ikke selv bevillingskompetence, men fordeler de strategiske programmidler til programkomiteerne, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland eller i visse tilfælde til et eller flere af de faglige forskningsråd, jf. § 9.

Stk. 6. Hvis bestyrelsen skønner, at udmøntningen af en finanslovbevilling fagligt omfatter mere end én programkomité, kan bestyrelsen beslutte, at flere programkomiteer eller Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland sammen med en eller flere programkomiteer skal behandle ansøgningerne til programmet i forening og træffe afgørelse som én myndighed (fælleskomité).

Stk. 7. Når fælleskomiteen har truffet endelig afgørelse efter stk. 6, lægger den kompetencen til at godkende faglig og budgetmæssig afrapportering i en af programkomiteerne.

Stk. 8. Samtlige medlemmer af en programkomité skal være anerkendte forskere. Medlemmerne udpeges af bestyrelsen.

§ 22. Bestyrelsen har alene i generelle administrative anliggender en instruktionsbeføjelse over for programkomiteerne. Hvor et eller flere af de faglige forskningsråd eller Kom­mis­sio­nen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland er tillagt opgaver efter § 21, stk. 5, har bestyrelsen samme beføjelse over for disse råd.

Stk. 2. Bestyrelsen er øverste ansvarlige for den forskningsfaglige rådgivning, som gives efter § 18, idet bestyrelsen dog kan nedsætte sagsforberedende programudvalg bestående af anerkendte forskere til at bistå sig med rådgivningsfunktionen eller alternativt efter anmodning af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd indhente samme bistand fra et eller flere af de faglige forskningsråd.

§ 23. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for:

1) Det Strategiske Forskningsråds generelle tilskudsforudsætninger i forbindelse med fondsfunktionen.

2) Rådets regnskabsaflæggelse.

3) Rådets indkaldelse af ansøgninger og kravene hertil.

4) Rådets sagsbehandling i forbindelse med fondsfunktionen. Ministeren kan herunder bestemme, at der i et nærmere bestemt omfang skal inddrages eksterne eksperter ved bedømmelsen af ansøgninger.

5) Rådets tildeling af stipendier til forskere og personer under forskeruddannelse, jf. § 17, stk. 3.

6) Rådets adgang til delegation inden for rådet eller til sekretariatet af bevillings- og rådgivningskompetence.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte formkrav, herunder om elektronisk kommunikation, og tidsfrister i forbindelse med forholdene i stk. 1, nr. 3-5, herunder bestemme, at manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister medfører, at ansøgningen kan afvises.

§ 24. Bestyrelsens, programkomiteernes, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands og de faglige forskningsråds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet af programkomiteerne, af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, af de faglige forskningsråd eller af den instans, som programkomiteen eller rådet har delegeret bevillingskompetencen til, kan indbringes for ministeren.

Kapitel 6

Koordinationsudvalget

Koordinering af fondsfunktionen

§ 25. Koordinationsudvalget har til formål at fremme samarbejdet om fondsfunktionen mellem Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation og det øvrige forskningssystem og sammenhængen mellem fondsfunktionen og øvrige statslige forskningsbevillinger.

Stk. 2. Udvalget koordinerer arbejdet og opgaveløsningen i de tre råd og i de to fonde, jf. stk. 1. Udvalget skal i den forbindelse bidrage til fremme og koordinering af dansk forsknings internationale aktiviteter. Til dette formål orienterer de tre råd og de to fonde mindst en gang om året udvalget om deres internationale aktiviteter.

Stk. 3. Udvalget udarbejder fælles, ensartede, bindende retningslinjer for Det Frie Forskningsråds og Det Strategiske Forskningsråds udøvelse af fondsfunktionen, jf. §§ 7 og 17.

Stk. 4. I sager vedrørende koordinering af fondsfunktionen er udvalget et konsensusorgan og har ingen bestemmende myndighed over det øvrige forskningsrådssystem. Ved udarbejdelsen af retningslinjer efter stk. 3 træffer udvalget dog afgørelse ved almindelig stemmeflerhed.

Forskeruddannelse

§ 26 1). Koordinationsudvalget fordeler midler til forskeruddannelse inden for alle videnskabelige hovedområder. Udvalget fordeler forskeruddannelsesmidlerne til Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd.

Stk. 2. Udvalget kan i forbindelse med fordeling af for­sker­uddannelsesmidler fastsætte nærmere krav til anvendelsen af midlerne.

Stk. 3. I sager omfattet af stk. 1 og 2 træffer udvalget afgørelse ved almindelig stemmeflerhed.

Særlige rådgivningssager

§ 27. Koordinationsudvalget kan efter anmodning bistå ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i særlige rådgivningssager. Ministeren kan bestemme, at udvalget skal yde sin rådgivning efter forudgående høring af nationale eller internationale eksperter.

Stk. 2. I tilknytning til opgaverne efter stk. 1 kan udvalget efter ministerens anmodning fordele eventuelle særlige bevillinger til Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Udvalget kan i denne forbindelse fastsætte nærmere krav til anvendelsen af bevillingerne.

Stk. 3. Til brug for varetagelsen af opgaverne efter stk. 1 kan udvalget indhente rådgivning fra ekspertudvalg nedsat til formålet.

Stk. 4. I sager omfattet af stk. 1-3 træffer udvalget afgørelse ved almindelig stemmeflerhed.

Struktur og kompetencer

§ 28. Koordinationsudvalget består af en formand og syv medlemmer.

Stk. 2. Udvalget sammensættes af bestyrelsesformændene for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond, to medlemmer indstillet af Rektorkollegiet, ét medlem indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium, ét medlem indstillet af Rådet for Teknologi og Innovation og ét medlem indstillet af Højteknologifonden.

Stk. 3. I tilfælde, hvor bestyrelsesformanden for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd eller Danmarks Grundforskningsfond er forhindret i at deltage i udvalgets møder, kan det pågældende råd eller fonden lade sig repræsentere ved en næstformand.

Stk. 4. Den administrative leder for bl.a. Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd, jf. § 35, stk. 2, den administrative leder for Danmarks Grundforskningsfond og den administrative leder for Højteknologifonden deltager som observatører i udvalgets møder.

Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger de fem medlemmer, som indstilles i medfør af stk. 2. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 6. Udvalget konstituerer sig for en periode på 4 år og vælger af sin midte en formand.

Stk. 7. Udvalget udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 29. (Ophævet)

§ 30. Koordinationsudvalgets indstillinger og udtalelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6 a

Deltagelse i internationalt forskningssamarbejde

§ 30 a. Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd kan som led i arbejdet med internationalisering af dansk forskning, jf. § 1, stk. 1, deltage i internationalt forskningssamarbejde inden for hvert råds fondsfunktion, hvis samarbejdet af bestyrelserne vurderes at være til gavn for dansk forskning.

Stk. 2. Bestyrelserne kan som led i arbejdet efter stk. 1 beslutte at fordele op til 20 pct. af den enkelte bevilling på de årlige finanslove til internationale fora, såfremt det ikke er i strid med bevillingsforudsætningerne, jf. dog stk. 3 og 4. Hvor et internationalt forskningssamarbejde er tematisk afgrænset, jf. § 17, stk. 1, aftaler bestyrelserne indbyrdes, hvilket af de to råd der deltager, og Det Frie Forskningsråd kan i den forbindelse deltage i internationale aktiviteter, der er snævrere afgrænset end efter § 7, stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelserne kan kun fordele midler til internationale fora, hvis bestyrelserne har sikret sig, at bevillingerne vil blive fordelt i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, jf. § 1, stk. 7.

Stk. 4. Fordelingen af midler til internationale fora forudsætter godkendelse af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, for så vidt angår de retlige rammer for det internationale forums fordeling af midlerne, dets generelle bevillingsforudsætninger og dets regnskabsaflæggelse.

Stk. 5. Bestyrelserne skal sikre den løbende koordination af arbejdet.

Kapitel 7

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

§ 31. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed, der rejses ved anmeldelse, og som har betydning for:

1) forskning udført i Danmark,

2) forskning udført af personer med ansættelse i Danmark eller

3) forskning udført med dansk offentlig støtte.

Stk. 2. For så vidt angår videnskabelige produkter udarbejdet i privat regi, kan sagen kun behandles, hvis den private virksomhed el.lign. har ønsket at være omfattet af udvalgenes kompetence eller ønsker at medvirke til sagens oplysning.

Stk. 3. Udvalgene kan behandle sager af egen drift, hvis sagerne er af samfundsmæssig interesse eller af betydning for menneskers eller dyrs sundhed, og hvor der foreligger en begrundet formodning om videnskabelig uredelighed.

Stk. 4. Hvis udvalgene konstaterer, at der i en sag foreligger videnskabelig uredelighed, kan udvalgene:

1) Orientere den indklagedes arbejdsgiver, hvis vedkommende er ansat som forsker.

2) Henstille, at det pågældende videnskabelige arbejde skal trækkes tilbage.

3) Orientere vedkommende offentlige myndighed, som fører tilsyn med området.

4) Foretage politianmeldelse, hvis der er tale om en strafbar lovovertrædelse.

5) Efter særlig anmodning fra en ansættelsesmyndighed udtale sig om graden af videnskabelig uredelighed.

Stk. 5. Formanden træffer afgørelse i retlige spørgsmål, jf. § 32, stk. 2.

Stk. 6. Udvalgene offentliggør en årlig beretning om deres virksomhed.

§ 32. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed består af et eller flere udvalg dækkende alle videnskabelige forskningsområder.

Stk. 2. Formanden for udvalgene skal være landsdommer.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter antallet af medlemmer. For hvert medlem skal der endvidere være en suppleant. Medlemmer og suppleanter skal alle være anerkendte forskere, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, jf. § 36, stk. 2.

Stk. 4. Formanden udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter indstilling fra domstolene. Medlemmerne og suppleanterne udpeges af ministeren i deres personlige egenskab efter høring af Det Frie Forskningsråd. Formanden, de øvrige medlemmer og suppleanterne udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem eller en suppleant udtræder i utide, kan et nyt medlem eller en ny suppleant udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 5. Udvalgene udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 33. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds virke.

§ 34. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 35. Sekretariatsbetjeningen af Danmarks Forskningspolitiske Råd varetages af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Stk. 2. Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Koordinationsudvalget og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sekretariatsbetjenes af et uafhængigt sekretariat.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling eller den, der bemyndiges af ministeren hertil, fører tilsyn med bevillingsanvendelsen og legaliteten i forbindelse med Det Frie Forskningsråds, Det Strategiske Forskningsråds og Koordinationsudvalgets arbejde.

§ 36. Medlemmer af et af de af loven omfattede organer eller af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse kan ikke sidde i andre af de af loven omfattede organer.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er dog ikke til hinder for, at et medlem af et fagligt forskningsråd kan være medlem af et tværfagligt forskningsråd og en programkomité eller et programudvalg eller omvendt, jf. § 21, stk. 1, og § 22, stk. 2, ­1. pkt. Tilsvarende gælder for de medlemmer af Koordinationsudvalget, hvis medlemskab følger af deres hverv, jf. § 28, stk. 2, og for medlemmer af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed samt deres suppleanter, jf. § 32, stk. 3. Et sagsforberedende programudvalg, jf. § 22, stk. 2, kan sammensættes helt eller delvis af medlemmer fra Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer.

§ 37. Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd kan modtage tilskud fra anden side end staten. Ikkestatslige midler skal holdes adskilt fra statslige midler.

§ 38. Tilskudsgiver efter denne lov kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis tilskudsforudsætningerne ikke overholdes.

§ 39. Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd skal offentliggøre vejledende retningslinjer for deres bevillingspraksis.

§ 40. Loven revideres i folketingsåret 2009-10 på baggrund af en evaluering af forskningsrådssystemet.

§ 40 a. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om, at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 41. Loven træder i kraft den 1. januar 2004. Samtidig ophæves lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 1997.

Stk. 2. Regler, der er fastsat med hjemmel i lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 1997, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 3. Formanden for og medlemmerne af det nuværende Danmarks Forskningsråd indtræder som formand for og medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd og fortsætter indtil udløbet af deres nuværende periode med mulighed for genudpegning, hvis genudpegning kunne ske efter de hidtidige regler.

Stk. 4. De nuværende statslige forskningsråds rettigheder og pligter overtages af henholdsvis Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd, jf. §§ 7 og 17.

Stk. 5. De nuværende statslige forskningsråd fortsætter som faglige forskningsråd efter denne lov, indtil bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd har fastlagt grænserne mellem rådene og der er nedsat faglige forskningsråd i medfør af denne lov.

Stk. 6. Medlemmerne af de nuværende statslige forskningsråd kan genudpeges til de faglige forskningsråd, hvis de efter de hidtidige regler kunne genudpeges til det pågældende statslige forskningsråd.

Stk. 7. De nuværende programkomiteer fortsætter, indtil de har opfyldt deres af det nuværende Forskningsforum pålagte hverv. Efter nedlæggelsen af Forskningsforum refererer programkomiteerne til bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd.

Stk. 8. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan i forbindelse med lovens gennemførelse fravige bestemmelserne om udpegningsperiodens længde for medlemmerne af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd og for Det Strategiske Forskningsråd, jf. § 10, stk. 3, og § 20, stk. 5.


Lov nr. 418 af 8. maj 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2006. 2)


Lov nr. 295 af 27. marts 2007 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2007. 3)


Lov nr. 552 af 17. juni 2008 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2009. 4)

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 3, 33 og 34, fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. 5)

Stk. 3. § 1, nr. 27 og 28, træder i kraft den 1. januar 2009. 6)

Stk. 4. (Udelades).

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 11. december 2008

Helge Sander

/ Jesper Schaumburg-Müller

Officielle noter

1) Den angivne ordlyd af overskriften til § 26 og § 26 (forskeruddannelse) træder i kraft den 1. januar 2009, jf. § 3, stk. 3, i lov nr. 552 af 17. juni 2008. Indtil da henvises til formuleringen i lovbekendtgørelse nr. 658 af 19. juni 2007.

2) Lovændringen vedrører § 7, stk. 1, § 10, stk. 2, § 11, stk. 4, § 14, stk. 1, § 16, § 17, stk. 1 og 4, § 21, stk. 4 og 5, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 24, § 28, stk. 1-4, § 30 a og § 36, stk. 2, 1. pkt.

3) Lovændringen vedrører § 8, stk. 2, 2. pkt.

4) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 1 vedrører § 1, stk. 6 og 7, § 3, stk. 6, 2. pkt., § 8, stk. 4, § 10, stk. 1, 2. pkt., § 11, stk. 4, 2. pkt., § 12, stk. 2, 2. pkt., § 14, stk. 3, § 15, stk. 1, nr. 6, § 15, stk. 2, § 16, § 17, stk. 4, § 18, stk. 2, 1. pkt., § 18, stk. 5, § 21, stk. 3-7, § 22, stk. 1, 2. pkt., § 22, stk. 2, 2. pkt., § 23, stk. 1, nr. 6, § 23, stk. 2, § 24, § 25, stk. 1, § 25, stk. 2, 1. og 3. pkt., § 25, stk. 4, overskriften til § 27, § 27, § 28, stk. 3, § 29, § 32, stk. 4, 1. pkt., § 36, stk. 2, 1. og 3. pkt., § 40 og § 40 a.

5) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 2 vedrører § 2, nr. 3, og § 31, stk. 1-3, der trådte i kraft den 1. december 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1130 af 24. november 2008.

6) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 3 vedrører overskriften til § 26 og § 26.