Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af søloven vedrørende ansvar for forureningsskader forvoldt af bunkersolie og om henlæggelse af beføjelser til Søfartsstyrelsen

§ 1. I medfør af § 2 i lov nr. 599 af 24. juni 2005 om ændring af søloven bestemmes, at kapitel 9a om ansvar for skader forårsaget af bunkersolie, med undtagelse af § 186, stk. 4-7, og §§ 189-190, som affattet ved lovens § 1, nr. 5, samt lovens § 1, nr. 1, 3-4, 6-29, 31-33, 35-39 og 41 træder i kraft den 21. november 2008. § 186, stk. 4-7, som affattet ved lovens § 1, nr. 5, træder i kraft den 20. august 2008.

§ 2. De i sølovens § 186, stk. 4-7, og § 229a, stk. 3, nævnte beføjelser, der er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, udøves af Søfartsstyrelsen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 6. august 2008

Bendt Bendtsen

/ Birgit Sølling Olsen