Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om COM-anlæg (radiokommunikationsanlæg på jorden) (BL 7-22 udgave 2)

I medfør af § 52 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 3-12, Bestemmelser om arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser, seneste udgave.

1.2 BL 3-16, Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser, seneste udgave.

1.3 BL 3-18, Bestemmelser om flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv., seneste udgave.

1.4 BL 3-42, Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer, seneste udgave.

1.5 BL 3-43, Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer, seneste udgave.

1.6 BL 7-21, Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.7 BL 7-23, Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation og data, seneste udgave.

1.8 International Telecommunication Unions Radio Regulations, seneste udgave.

1.9 ICAO Annex 10, International Standards and Recommended Practices for Aeronautical Telecommunications, seneste udgave.

1.10 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings lov om radiofrekvenser, seneste udgave.

1.11 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.7 findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk. De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.8, findes tillige på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan fås ved henvendelse til

 
Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.:
3618 6000
Fax:
3618 6001
E-post:
ais@slv.dk

1.12 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.9, findes på Statens Luftfartsvæsens hjem meside www.slv.dk og kan erhverves ved henvendelse til

 
ICAO Headquarters
Attn.: Document Sales Unit
999 University Street
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7
Tel.:
+1 514 954-8022
Fax:
+1 514 954-6769
Sitatex:
YULDYA
E-post:
Sales_unit@icao.int
Web:
www.icao.int

Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.10, findes på Retsinformations hjemmeside, www.retsformation.dk.

2. Definitioner

COM-anlæg:

Radiokommunikationsanlæg på jorden og på havanlæg, der er installeret til brug for den civile luftfart.

Kanalafstand (Channel Spacing):

Minimum frekvensadskillelse imellem to tildelte frekvenser.

Kompagnifrekvens (Operational Control):

En frekvens/kanal, som normalt benyttes til kommunikation mellem et luftfartøj og et luftfartsselskab.

Anm: Se i øvrigt BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for etablering og drift af COM-anlæg.

3.2 Denne BL gælder inden for dansk område samt for områder, hvor Danmark er forpligtet til at yde lufttrafiktjeneste i henhold til internationale overenskomster.

Anm.: Et COM-anlæg er også omfattet af BL 3-42, Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer.

3.3 Etablering af COM-anlæg, der alene anvendes til kompagnifrekvenser (Operational Control), er ikke omfattet af denne BL.

Anm.: Etablering af COM-anlæg, der alene anvendes til kompagnifrekvenser (Operational Control), kræver kun tilladelse fra den kompetente telemyndighed.

4. Generelt

Den, der i henhold til BL 7-21 skal etablere en lufttrafiktjeneste, hvorfra der ydes flyvepladsflyveinformationstjeneste eller flyvekontroltjeneste, eller hvor Statens Luftfartsvæsen i øvrigt stiller krav herom af hensyn til luftfartens sikkerhed, skal etablere og drive et COM-anlæg.

5. Etableringstilladelse

5.1 Etablering af et COM-anlæg kræver tilladelse af Statens Luftfartsvæsen, jf. dog pkt. 3.3.

5.2 Tilladelsen er betinget af, at

   
a.
COM-anlægget vil kunne teknisk godkendes af Statens Luftfartsvæsen efter BL 3-42 og afsnit 6, og
b.
IT- og Telestyrelsen kan give en frekvenstilladelse, jf. lov om radiofrekvenser.

Anm.: Statens Luftfartsvæsen kan indhente denne tilladelse fra telemyndigheden.

5.2.1 Ansøgning om etableringstilladelse skal indeholde oplysning om anlæggets art og påtænkte placering.

Anm.2: Øvrige tilladelser, der er nødvendige i medfør af anden lovgivning, er ikke omfattet af denne BL og må indhentes af ansøgeren.

5.3 Et transportabelt COM-anlæg må kun benyttes på det tjenestested eller af den tjeneste, som har en tilladelse.

6. Teknisk godkendelse

6.1 Ibrugtagning af et COM-anlæg kræver Statens Luftfartsvæsens tekniske godkendelse efter BL 3-42 og afsnit 6.2.

6.2. En teknisk godkendelse er betinget af, at COM-anlægget opfylder bestemmelserne i BL 3-42 og

   
a.
er i overensstemmelse med ICAO Annex 10, Volume III og V, dokumentet ”International Telecommunication Unions Radio Regulations”,
b.
dækker det operationelle område, som det i medfør af BL 7-21 skal benyttes for,
c.
opfylder den minimums feltstyrke for rækkevidde, der er fastsat i ICAO Annex 10,
d.
opfylder gældende krav for udstyr med 25 KHz kanalafstand eller 8,33 KHz kanalafstand, hvor dette kræves efter ICAO Annex 10, Volume III og V, for så vidt angår COM-anlæg, der benyttes i frekvensbåndet 117,975 - 137,000 MHz,
e.
er forsynet med reserveudstyr for hver tildelt frekvens for såvel sender som modtager, for så vidt angår COM-anlæg, der er etableret ved en lufttrafiktjenesteenhed, hvorfra der ydes flyvepladsflyveinformationstjeneste eller flyvekontroltjeneste, jf. BL 7-21, eller hvor Statens Luftfartsvæsen i øvrigt stiller krav om COM-anlæg,
f.
kan skifte til et reserve COM-anlæg fra lufttrafiktjenesteenhedens arbejdsposition i den situation, hvor der ikke er en tekniker til stede i tjenestetiden,
g.
er tilsluttet et nødstrømsanlæg, når COM-anlæg kræves/benyttes, jf. BL 7-21, hvilket også gælder for reserve COM-anlæg,
h.
etableres og drives på en sådan måde, at det ikke umiddelbart kan betjenes eller aflyttes af uvedkommende, samt
i.
er forsynet med en ajourført drifts- og vedligeholdelsesforskrift (D&V), jf. afsnit 7, enten i papirudgave eller i elektronisk form.

Anm.: Et COM-anlæg skal overholde lov om radiofrekvenser.

6.3 Et COM-anlæg i drift skal opfylde betingelserne for den tekniske godkendelse, jf. BL 3-42 og afsnit 6.2.

7. Drifts- og vedligeholdelsesforskrift (D&V)

7.1 En D&V skal som minimum indeholde følgende:

   
a.
Indholdsfortegnelse.
b.
Revisionsside.
c.
Datablad med COM-anlæggets hoveddata:
 
1.
Fabrikat/type.
 
2.
Enkelt eller dobbelt anlæg.
 
3.
Antennetype og højde af antennemast, inklusive eventuelt hindringslys.
 
4.
Frekvens/kanal og identifikation.
 
5.
Sendeeffekt.
d.
Kopi af ansøgningsskema for etableringstilladelse og teknisk godkendelse med Statens Luftfartsvæsens godkendelsespåtegning.
e.
Driftsinstrukser, herunder forholdsregler, som teknikeren skal iagttage i forbindelse med fejlretning på anlæg, aktuelle BL'er, udsendelse i NOTAM, procedure ved prøveudsendelse samt angivelse af fejltyper, der kræver efterfølgende kontrolflyvning mv. Desuden skal driftsinstrukserne indeholde krav om, at de kritiske reflektionsarealer foran ILS-antenner, jf. ICAO Annex 10, Volume I, Attachment C, Chapter 2, fig. C-3A og 3B, skal vedligeholdes, så de udstrålede signaler forstyrres mindst muligt.

Anm.: Se tillige BL 3-12 og BL 3-16 om kritiske reflektionsarealer og græshøjde foran ILS-antenner.

7.2 D&V’en skal forefindes ved COM-anlægget eller på den tilhørende flyveplads, således at indholdet kan ses på stedet.

7.2.1 Hvis anlægget har tilknytning til en flyveplads, skal D&V'en være et bilag til flyvepladshåndbogen, jf. BL 3-18. Det skal fremgå af flyvepladshåndbogen, hvor D&V'en er placeret.

Anm.: De tekniske organisationer/personer, der driver og vedligeholder COM-anlæg, skal opfylde BL 3-43, Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer.

8. Rekordering

Radiokommunikation skal rekorderes i overensstemmelse med bestemmelserne i BL 7-23.

9. Tilbagekaldelse

Statens Luftfartsvæsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis betingelserne for opnåelse af tilladelsen ikke længere er opfyldt, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Statens Luftfartsvæsen.

Anm.: Telemyndighedens mulighed for at tilbagekalde den frekvenstilladelse, der er nævnt under pkt. 5.2 b., er ikke reguleret af denne BL.

10. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

11. Straf

11.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4, pkt. 5.1, 5.3, 6.1 og 6.3, samt afsnit 7 og 8, straffes med bøde.

11.2 For overtrædelse begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

12. Ikrafttræden

12.1 Denne BL træder i kraft den 1. juli 2008.

Samtidig ophæves BL 7-22, 1. udgave af 22. februar 2000.

Statens Luftfartsvæsen, den 21. maj 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Niels Remmer