Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 3-42, 1. udgave af 18. december 2006, Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer (Udgave 1, BL 3-42 A)

I medfør af § 52 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. I afsnit 2, Definitioner, tilføjes følgende:

COM-anlæg:

Radiokommunikationsanlæg på jorden og på havanlæg, der er installeret til brug for den civile luftfart.

NAV-anlæg:

Radionavigations- og radiolandingsanlæg på jorden og på faste havanlæg, der er installeret til brug for den civile luftfart.

2. Der indsættes et nyt litra i pkt. 5.2, der affattes således:

z. Nødstrømsforsyning.

3. Der indsættes et nyt pkt. 6.3, der affattes således:

6.3 Et COM-anlæg og et NAV-anlæg skal for at kunne få en teknisk godkendelse opfylde betingelserne i pkt. 6.2 i henholdsvis BL 7-22, Bestemmelser om COM-anlæg (radiokommunikationsanlæg på jorden), og BL 3-3, Bestemmelser om NAV-anlæg (radionavigations- og radiolandingsanlæg på jorden).

4. Pkt. 6.3 bliver herefter til pkt. 6.4

5. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. juli 2008.

Statens Luftfartsvæsen, den 21. maj 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Niels Remmer