Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)
1.Referencedokumenter
2.Definition
3.Anvendelsesområde
4.Generelt
5.Etableringstilladelse
6.Teknisk godkendelse
7.Drifts- og vedligeholdelsesforskrift (D&V)
8.Tilbagekaldelse
9.Dispensation
10.Straf
11.Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bestemmelser om NAV-anlæg (radionavigations- og radiolandingsanlæg på jorden) (Udgave 5 BL 3-3)

I medfør af § 52 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, seneste udgave.

1.2 ICAO Doc 8071, Manual on testing of radio navigation aids, Volume 1, seneste udgave.

1.3 International Telegraph Unions Radio Regulations, seneste udgave.

1.4 BL 3-12, Bestemmelser om arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser, seneste udgave.

1.5 BL 3-16, Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser, seneste udgave.

1.6 BL 3-18, Bestemmelser om flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv., seneste udgave.

1.7 BL 3-42, Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer, seneste udgave.

1.8 BL 3-43, Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer, seneste udgave.

1.9 BL 8-1, Bestemmelser om kontrolmåling af luftfartsanlæg m.m. fra luften mv., seneste udgave.

1.10 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings lov om radiofrekvenser, seneste udgave.

1.11 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.2, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan erhverves ved henvendelse til

 
ICAO Headquarters
Attn.: Document Sales Unit
999 University Street
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7
Tel.:
+1 514 954-8022
Fax:
+1 514 954-6769
Sitatex:
YULDYA
E-post:
Sales_unit@icao.int
Web:
www.icao.int

1.12 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.3, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside, www.slv.dk, og kan erhverves ved henvendelse til

   
ITU
 
Place des Nations
 
CH-1211 Geneva 20
 
Schweiz
 
Tel:+41 22 730 51 11
 
E-post: library@itu.int
 

1.13 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4 - 1.9, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. Dokumenterne kan endvidere erhverves ved henvendelse til

 
Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.:
3618 6000
Fax:
3618 6001
E-post:
ais@slv.dk

1.14 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.10, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk.

2. Definition

NAV-anlæg:

Radionavigations- og radiolandingsanlæg på jorden og på faste havanlæg, der er installeret til brug for den civile luftfart.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for etablering, drift og vedligeholdelse af NAV-anlæg.

3.2 Denne BL gælder inden for dansk område.

Anm.: Et NAV-anlæg er også omfattet af BL 3-42, Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer.

4. Generelt

Det påhviler såvel den, der har fået tilladelse til at indrette og drive en offentlig flyveplads, som den, der har fået tilladelse til at indrette og drive et en-route navigationsanlæg, i det følgende kaldet koncessionshaveren, at sikre, at etablering, drift og vedligeholdelse af anlæg, sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL.

5. Etableringstilladelse

5.1 Etablering af et NAV-anlæg kræver tilladelse af Statens Luftfartsvæsen.

5.2 Tilladelsen er betinget af, at

a.
NAV-anlægget vil kunne teknisk godkendes af Statens Luftfartsvæsen efter BL 3-42 og afsnit 6 i denne BL,
b.
kendingssignal kan stilles til rådighed af Statens Luftfartsvæsen, og
c.
IT- og Telestyrelsen kan give en frekvenstilladelse, jf. lov om radiofrekvenser.

Anm. 1: Statens Luftfartsvæsen indhenter frekvenstilladelsen hos telemyndigheden.

Anm. 2: Øvrige tilladelser, der er nødvendige i medfør af anden lovgivning, er ikke omfattet af denne BL og må indhentes af ansøgeren.

5.2.1 Ansøgning om etableringstilladelse skal indeholde oplysning om anlæggets art og påtænkte placering.

Anm.: Ansøgningsskema findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside på adressen www.slv.dk eller kan fås ved henvendelse til luftfartsvæsenet.

6. Teknisk godkendelse

6.1 Ibrugtagning af et NAV-anlæg kræver Statens Luftfartsvæsens tekniske godkendelse efter BL 3-42 og afsnit 6.2.

6.2 En teknisk godkendelse er betinget af, at NAV-anlægget opfylder bestemmelserne i BL 3-42 og er

a.
i overensstemmelse med ICAO, Annex 10, Volume I, og International Telegraph Unions Radio Regulations, seneste udgaver,
b.
kontrolfløjet (hvis påkrævet) med tilfredsstillende resultat, jf. BL 8-1,
c.
sikret mod uvedkommendes adgang ved skiltning, og
d.
forsynet med en ajourført drifts- og vedligeholdelsesforskrift (D&V), jf. afsnit 7, enten i papirudgave eller i elektronisk form.

6.3 Et NAV-anlæg i drift skal opfylde betingelserne for den tekniske godkendelse, jf. BL 3-42 og afsnit 6.2.

7. Drifts- og vedligeholdelsesforskrift (D&V)

7.1 En D&V skal som minimum indeholde følgende:

a.
Indholdsfortegnelse.
b.
Revisionsside.
c.
Kopi af ansøgningsskema for etableringstilladelse og teknisk godkendelse med Statens Luftfartsvæsens godkendelsespåtegning.
d.
Situationsplan med angivelse af anlæggets placering og position i WGS 84. For landingsanlæg skal eventuelle følsomme/kritiske områder og eventuel indhegning vises, og landingsanlæggets placering skal målsættes i forhold til banens tærskel og centerlinie eller dennes forlængelse. Desuden skal situationsplanen for landingsanlæg vise bygninger mv. på flyvepladsen, der har betydning for signalkvaliteten fra det pågældende anlæg.
e.
Datablad med anlæggets hoveddata:
 
1.
Fabrikat/type.
 
2.
Enkelt eller dobbelt anlæg.
 
3.
Antennetype og højde af antennemast, inklusive eventuelt hindringslys.
 
4.
Frekvens/kanal og identifikation.
 
5.
Sendeeffekt.
 
6.
For ILS-/MLS-anlæg: GP-/elevationsvinkel og LLZ-kursbredde/AZ-sektorbredde.
 
7.
Terrænkote for antennefodpunkt og for ILS-/MLS-anlæg også tærskelkote.
 
8.
Monitorkonfiguration.
 
9.
Tilbagemeldingsform/-parametre til kontrolpunktet samt kopi af brugervejledning for tilbagemeldingspanel hos lufttrafiktjenesteenheden. Ved et kontrolpunkt forstås i denne forbindelse et lokale, som altid er bemandet, når et NAV-anlæg, der er omfattet af denne BL, benyttes.
f.
Driftsinstrukser, herunder forholdsregler, som teknikeren skal iagttage i forbindelse med fejlretning på anlæg, aktuelle BL'er, udsendelse i NOTAM, procedure ved prøveudsendelse samt angivelse af fejltyper, der kræver efterfølgende kontrolflyvning mv. Desuden skal driftsinstrukserne indeholde krav om, at de kritiske reflektionsarealer foran ILS-antenner, jf. ICAO Annex 10, Volume I, Attachement C, Chapter 2, fig. C-3A og 3B, skal vedligeholdes, så de udstrålede signaler forstyrres mindst muligt.
 
Anm.: Se tillige BL 3-12 og BL 3-16 om kritiske reflektionsarealer og græshøjde foran ILS-antenner.
   
g.
Checkskemaer for periodiske eftersyn (fx dags-, uge-, kvartals- og årsskemaer) i henhold til ICAO Doc 8071 eller fabrikantens anbefalinger, således at de hyppigste eftersyn udføres.
 
Alle måleværdier angives med nominel værdi og tolerance.
 
For landingsanlæg, der også kontrolleres ved hjælp af mobile måleinstrumenter (fx målevogn), skal det klart fremgå af checkskemaerne, hvilke parametre der kontrolleres ved målinger på selve anlægget, og hvilke parametre der kontrolleres ved banemålinger.
h.
Fortegnelse over måleinstrumenter, der benyttes specielt til det pågældende anlæg, samt kalibreringsprocedure for hvert enkelt måleinstrument, jf. BL 3-43, afsnit 10.

7.2 D&V’en skal forefindes ved NAV-anlægget eller på den tilhørende flyveplads, således at indholdet kan ses på stedet.

7.2.1 Hvis anlægget har tilknytning til en flyveplads, skal D&V'en være et bilag til flyvepladshåndbogen, jf. BL 3-18. Det skal fremgå af flyvepladshåndbogen, hvor D&V'en er placeret.

Anm.: De tekniske organisationer/personer, der driver og vedligeholder anlæg, skal opfylde BL 3-43, Bestemmelser om tekniske organisationer, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer.

8. Tilbagekaldelse

Statens Luftfartsvæsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis betingelserne for opnåelse af godkendelsen ikke længere er opfyldt, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Statens Luftfartsvæsen. Statens Luftfartsvæsen kan i sådanne tilfælde kræve NAV-anlægget demonteret.

Anm.: Telemyndighedens mulighed for at tilbagekalde den frekvenstilladelse, der er nævnt under pkt. 5.2 c., er ikke reguleret af denne BL.

9. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

10. Straf

10.1 Den koncessionshaver, som overtræder bestemmelserne i afsnit 4, pkt. 5.1, 6.1 og 6.3, samt afsnit 7, straffes med bøde.

10.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

11. Ikrafttræden

11.1 Denne BL træder i kraft den 1. juli 2008.

11.2 Samtidig ophæves BL 3-3, 4. udgave af 26. januar 2005.

Statens Luftfartsvæsen, den 21. maj 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg