Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) (BL 1-10, udgave 2)

I medfør af § 22, stk. 2, jf. § 153, stk. 1, § 82 og § 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.2 BL 5-50, Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttrafik i henhold til JAR-OPS 1 og/eller JAR-OPS 3, seneste udgave.

1.3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1899/2006 af 12. december 2006 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart, jf. bilag III. I denne BL benævnt EU-OPS.

1.4 ICAO Annex 6, Operation of Aircraft, Part II og Part III, Section III, seneste udgave.

1.5 ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, Volume III, Part II, kapitel 5, og bilag 1 hertil, seneste udgave.

1.6 ICAO Doc 8585, Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services, seneste udgave.

1.7 Cospas-Sarsat System Data, seneste udgave.

1.8 “Cospas-Sarsat Guidelines on 406 MHz Beacon Coding, Registration and Type Approval”, C/S G.005, seneste udgave.

1.9 ”Specification for Cospas-Sarsat 406 MHz Distress Beacons”, C/S T.001, seneste udgave.

1.10 ETSO-2C126, 406 MHz Emergency Locator Transmitter (ELT).

1.11 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 og 1.2, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til

Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tlf.: 3618 6000
Fax: 3618 6001
E-post: ais@slv.dk

1.12 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.3, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og på EU’s hjemmeside www.eur-lex.europa.eu.

1.13 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4 - 1.6, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere erhverves ved henvendelse til

ICAO Headquarters
Attn.: Document Sales Unit
999 University Street
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7
Tlf.: +1 514 954-8022
Fax: +1 514 954-6769
Sitatex: YULDYA
E-post: Sales_unit@icao.int
Web: www.icao.int

1.14 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.7 - 1.9, findes på Cospas-Sarsats hjemmeside www.cospas-sarsat.org.

1.15 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.10, findes på EASA’s hjemmeside www.easa.eu.int.

2. Definitioner

COSPAS-SARSAT (COsmicheskaya Sistye-ma Poiska Avariynich Sudov - SeArch and Rescue SAtellite-aided Tracking):

Globalt dækkende satellitbaseret alarmeringssystem med positions- og identifikationsbestemmelse af 406 MHz nødradiopejlsendere.

ELT (Emergency Locator Transmitter):

Nødradiopejlsender, der sender på frekvenserne 121,5 og 406 MHz.

ELT (AD): (Automatic Deployable):

Automatisk aktiveret ELT med egen antenne. ELT’en er fastgjort til luftfartøjet og aktiveres samt frigøres automatisk ved G-, stress- eller vandpåvirkning.

ELT (AF): (Automatic Fixed):

Fastmonteret automatisk aktiveret ELT tilsluttet ekstern antenne.

ELT (AP): (Automatic Portable):

Fastholdt automatisk aktiveret og transportabel ELT, som let kan afmonteres og medbringes.

ELT (S):

Bærbar ELT med fastgjort antenne. Manuelt eller automatisk aktiveret. Kan fastgøres til en person, en redningsflåde eller lignende.

Erhvervsmæssig lufttrafik:

Ved erhvervsmæssig lufttrafik forstås i denne BL, transport af passagerer, post og/eller fragt med flyvemaskine og eller/helikopter, herunder rundflyvning.

Flyvemaskine (Aeroplane):

Et kraftdrevet luftfartøj, som er tungere end luft, og som under flyvning hovedsagelig bæres oppe af aerodynamiske reaktioner på flader, der forbliver faste, så længe flyvebetingelserne ikke ændres.

Helikopter Performanceklasse 1 operationer:

Operationer, der i tilfælde af en fejl på den kritiske motor muliggør, at helikopteren er i stand til at lande inden for den distance, der er til rådighed for en afbrudt start, eller til at fortsætte flyvningen sikkert til et passende landingsområde, afhængig af hvornår fejlen indtræffer.

Helikopter Performanceklasse 2 operationer:

Operationer, hvor der i tilfælde af en fejl på den kritiske motor er performance til rådighed, der muliggør at helikopteren kan fortsætte flyvningen sikkert, bortset fra hvis fejlen opstår under startmanøvren eller sent i landingsmanøvren, i hvilke tilfælde en tvungen landing kan være nødvendig.

Helikopter Performanceklasse 3 operationer:

Operationer, hvor en motorfejl på ethvert tidspunkt under en flyvning kan gøre en tvungen landing nødvendig for en flermotoret helikopter, men vil nødvendiggøre det for en enmotoret helikopter.

Identifier:

Kode på 15 hexadecimale tegn dannet ved omskrivning af den del (60 bits) af den digitale meddelelse, som indeholder bl.a. landekode og registrering.

Kodning:

En godkendt ELT med 406 MHz sender, som er programmerbar og i stand til at udsende forprogrammeret digital meddelelse på 112 eller 144 bits.

Protokol:

Opbygning og format af programmeret meddelelse. ICAO Annex 10, Volume III, kapitel 5, bilag 1 angiver forskellige protokolopbygninger. Alle protokoltyper er beskrevet i referencedokumenterne, jf. pkt. 1.4.

RCC: Rescue Co-ordination Center:

Redningscentral.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL gælder for danske luftfartøjer.

3.1.1 Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret eller opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

4. Generelt

4.1 Luftfartøjer opdeles i denne BL i nedenstående 4 grupper, idet der, jf. afsnit 5-8, er forskellige krav til ELT afhængig af anvendelse og kategori:

a.
Flyvemaskiner, der anvendes til erhvervsmæssig lufttrafik.
b.
Helikoptere, der anvendes til erhvervsmæssig lufttrafik.
c.
Flyvemaskiner, der ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttrafik.
d.
Helikoptere, der ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttrafik.

4.2 ELT’en skal være godkendt til installation i luftfartøjer og skal være certificeret af COSPAS-SARSAT.

4.2.1 Ejeren/brugeren af luftfartøjet er ansvarlig for, at kravet i pkt. 4.2 er opfyldt.

4.3 Luftfartsforetagendet er ansvarlig for, at kravene i afsnit 5 og 6 er opfyldt.

4.4 Luftfartøjschefen er ansvarlig for, at kravene i afsnit 7 og 8 er opfyldt.

5. Flyvemaskiner, der anvendes til erhvervsmæssig lufttrafik

5.1 Flyvemaskiner, der opereres efter reglerne i BL 5-50, skal være udstyret med ELT i overensstemmelse med de krav, der henvises til i BL 5-50.

Anm.: Fra og med 16. juli 2008 gælder der EU-regler om fælles tekniske krav og administrative procedurer for erhvervsmæssig lufttrafik med flyvemaskiner, idet EU-OPS skal anvendes fra dette tidspunkt. Det betyder, at flyvemaskiner, der opereres efter disse regler, dvs. hvor luftfartsforetagendet er hjemmehørende i et EU-medlemsland, fra 16. juli 2008 skal være udstyret med ELT i overensstemmelse med kravene i EU-OPS. Fra og med 16. juli 2008 vil altså alene danske flyvemaskiner, hvor luftfartforetagendet er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland være omfattet af BL 5-50.

5.2 ELT skal installeres efter gældende certificeringsregler for installation i luftfartøjer. ELT (S) kan opbevares i et let tilgængeligt, afmærket aflukke eller i en dertil beregnet og umiddelbart tilgængelig fastgjort holder.

5.3 Positionen for fastgørelse af en ELT skal vælges, så sandsynligheden for utilsigtet transmission minimeres.

6. Helikoptere, der anvendes til erhvervsmæssig lufttrafik

6.1 Helikoptere, der opereres efter reglerne i BL 5-50, skal være udstyret med ELT i overensstemmelse med de krav, der henvises til i BL 5-50.

6.2 ELT skal installeres efter gældende certificeringsregler for installation i luftfartøjer. ELT (S) kan opbevares i et let tilgængeligt, afmærket aflukke eller i en dertil beregnet og umiddelbart tilgængelig fastgjort holder.

6.3 Positionen for fastgørelse af en ELT skal vælges, så sandsynligheden for utilsigtet transmission minimeres.

7. Flyvemaskiner, der ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttrafik

7.1 Flyvemaskiner, der har fået udstedt første luftdygtighedsbevis før 1. juli 2008 skal senest 31. december 2008 være udstyret med mindst én ELT.

7.2 Flyvemaskiner, der har fået udstedt første luftdygtighedsbevis før 1. juli 2008, og som skal overflyve et åbent vandområde med afstande til et på land egnet nødlandingsområde, der er større end

100 NM for enmotorede flyvemaskiner og for flermotorede flyvemaskiner, der ikke er i stand til at fortsætte flyvningen med én motor ude af drift, og

200 NM for flermotorede flyvemaskiner, der er i stand til at fortsætte flyvningen med én motor ude af drift,

skal være udstyret med mindst én automatisk aktiveret ELT (ELT (AD), (AF) eller (AP)).

7.3 Flyvemaskiner, der har fået udstedt første luftdygtighedsbevis før 1. juli 2008, og som skal overflyve et landområde, som er udlagt og bekendtgjort i pågældende AIP som et område, der er særlig vanskeligt for eftersøgnings- og redningstjenesten, skal være udstyret med mindst én automatisk aktiveret ELT (ELT (AD), (AF) eller (AP)).

7.4 Flyvemaskiner, der har fået udstedt første luftdygtighedsbevis 1. juli 2008 eller senere, skal være udstyret med mindst én automatisk aktiveret ELT (ELT (AD), (AF) eller (AP)).

7.5 ELT skal installeres efter gældende certificeringsregler for installation i luftfartøjer.

7.6 Positionen for fastgørelse af en ELT skal vælges, så sandsynligheden for utilsigtet transmission minimeres.

8. Helikoptere, der ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttrafik

8.1 Helikoptere, der opereres i henhold til Performanceklasse 1 og 2, skal være udstyret med mindst én automatisk aktiveret ELT (ELT (AD), (AF) eller (AP)), og hvis de skal udføre offshore operation eller overflyve et åbent vandområde i afstande til et på land egnet nødlandingsområde, der er større end den distance, der ved ”Normal cruising speed” tilbagelægges i løbet af 10 minutter, skal de tillige være udstyret med en ELT (S) i en redningsflåde eller i en redningsvest.

8.2 Helikoptere, der opereres i henhold til Performanceklasse 3, skal være udstyret med mindst én automatisk aktiveret ELT (ELT (AD), (AF) eller (AP)), og hvis de skal overflyve et åbent vandområde i afstande til et på land egnet nødlandingsområde, der er større end den distance, der kan tilbagelægges ved autorotation, skal de tillige være udstyret med en ELT (S) i en redningsflåde eller i en redningsvest.

8.3 ELT skal installeres efter gældende certificeringsregler for installation i luftfartøjer.

8.4 Positionen for fastgørelse af en ELT skal vælges, så sandsynligheden for utilsigtet transmission minimeres.

9. ELT registrering, kodning og rapportering

9.1 Enhver ELT skal tildeles en unik kode til identifikation af ELT’en eller luftfartøjet, hvori den er installeret.

9.2 En operatør/ejer af et luftfartøj, som skal være udstyret med ELT i henhold til bestemmelserne i denne BL, skal registrere alle kodede ELT’er hos Statens Luftfartsvæsen ved brug af skemaet i bilag 1 eller på anden vis med tilsvarende oplysninger.

9.2.1 Ændringer i operatør-/ejerforhold skal rapporteres til Statens Luftfartsvæsen ved brug af skemaet i bilag 1 eller på anden vis med tilsvarende oplysninger.

9.3 Operatøren/ejeren af luftfartøjet har pligt til at føre kartotek over, hvor hver enkelt ELT befinder sig, således at relevante oplysninger umiddelbart kan oplyses til redningscentralen.

9.4 Kodning udføres i henhold til ICAO Annex 10, Volume III, kapitel 5, bilag 1. Af de 112 eller 144 bits, som ELT’en kan indeholde, er det kun bit 26 - 85, i alt 60 bits, der skal bestemmes. Bit 1 - 25 er kodet af fabrikanten og skal ikke ændres. Bit 86 og opefter benyttes bl.a. til positionsdata, hvis ELT’en er konstrueret til dette og forbindes til NAV-systemet eller har egen GPS-modtager. De 60 bits omskrevet til hexadecimal kode på 15 tegn er ELT’ens ”Identifier” og skal rapporteres til Statens Luftfartsvæsen ved brug af skemaet i bilag 1 eller på anden vis med tilsvarende oplysninger.

9.5 Valg af protokol

9.5.1 Til en ELT, som er fast tilknyttet en bestemt flyvemaskine, skal der benyttes en protokol, som indeholder flyets registrering og en landekode. Hvis der er mere end én fast tilknyttet ELT, skal der benyttes en protokol med operatør kode (ICAO), ELT-serie-nummer til ELT nr. 2 og efterfølgende. Samme protokol skal benyttes til en ELT, som skifter luftfartøj i forbindelse med specielle flyvninger, og til placering i redningsflåder. De protokoller, som skal benyttes, fremgår af bilag 2.

9.6 I et lejet luftfartøj, der opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, men forbliver på udenlandsk registrering, skal som minimum landekoden i ELT-kodningen ændres, og dette skal rapporteres til Statens Luftfartsvæsen ved brug af skemaet i bilag 1 eller på anden vis med tilsvarende oplysninger.

10. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser i denne BL.

11. Straf

11.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.2, afsnit 5 og 6 straffes med bøde.

11.2 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 7 og 8 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8 med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

11.3 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

12. Ikrafttræden

12.1 Denne BL træder i kraft den 1. juli 2008, jf. dog pkt. 12.3.

12.2 Samtidig ophæves BL 1-10, 1. udgave af 23. juni 2006, jf. dog pkt. 12.3.

12.3 Afsnit 8 i denne BL træder i kraft den 1. januar 2008 og indtil da gælder afsnit 8 i BL 1-10, 1. udgave af 23. juni 2006.

Statens Luftfartsvæsen, den 18. juni 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg


Bilag 1

BL87_1.jpg Size: (589 X 677)


Bilag 2

Protokoller, som skal benyttes

BL87_2.jpg Size: (582 X 657)