Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 5-18, 2. udgave af 2. juni 2008, Bestemmelser om flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport (BL 5-18 A, udgave 1)

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Pkt. 8.2 affattes således:

”8.2 Indtil den 1. januar 2009 kan et luftfartsforetagende efter godkendelse fra Statens Luftfartsvæsen vælge at anvende reglerne i BL 5-17 frem for bestemmelserne i Subpart Q og denne BL. BL 5-17, 2. udgave af 1. juni 1980 med senere ændringer ophæves 1. januar 2009.”

2. Ikrafttræden:

Denne BL træder i kraft den 16. juli 2008.

Statens Luftfartsvæsen, den 26. juni 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg