Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
En lederartikel indeholdt bladets subjektive betragtninger i anledning af et program, bragt på tv. Bladet bragte dagen efter lederartiklen en "præcisering", og nævnet fandt derfor ikke grundlag for kritik af bladet.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 106/1998

 

K har klaget til Pressenævnet over en lederartikel bragt i Politiken den 10. oktober 1998, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Lederartiklen lød:

"TABER-TV

TV-mediets troværdighed på spil

ET AF DE spøgelser, der i disse år går gennem fjernsynets verden, også de tv-programmer, der laves i Danmark, er fiktionaliseringens spøgelse. Det er, som om den rigtige virkelighed ikke længere duer, når der skal laves tv. Hvis der skal laves programmer om virkeligheden for en flok politifolk på arbejde på Nørrebro i København, bliver resultatet et såkaldt docu-soap, hvor der ganske vist indgår rigtige betjente, som bevæger sig rundt i rigtige gader og går ind i rigtige lejligheder til rigtige sociale tabere, men betjentene og deres rute er iscenesat på forhånd. Som skuespillere er de blevet sminket, ja man har udvalgt dem efter deres tv-egnethed. Resultatet er et nederlag for dokumentarismen og den troværdighed, seerne har været vant til, og som har gjort, at tv-mediet betragtes som det mest troværdige medie, som det sås for nylig i Politikens troværdigheds-barometer."

Klageren er tilrettelægger af TV-serien "Strømer på Stenbroen". Han har anført, at det er ukorrekt og udokumenteret, når det i lederen hedder ".. betjentene og deres ruter er iscenesatte. Som skuespillere er de blevet sminket ".

Klageren har nærmere anført, at bladet ikke har foretaget nogen form for research, idet hverken Danmarks Radio eller han selv som tilrettelægger er blevet spurgt i forbindelse med lederen. Det bør være en skærpende omstændighed, at det flere steder er offentliggjort, at denne serie netop ikke var iscenesat, ligesom enhver med blot et minimum af kendskab til tv-produktion kan se klare indikationer af, at programmet ikke var iscenesat.

Klageren har herudover anført, at det er en meget alvorlig beskyldning mod en dokumentarist at skrive, at denne iscenesætter dokumentarprogrammer. Dette til trods er beskyldningen ikke blevet forelagt for klageren.

Klageren har endelig anført, at redaktionschef Arne Ullum allerede samme dag, lederen blev bragt, gjorde bladet opmærksom på de faktuelle fejl. Dette affødte blot en præcisering i bladets udgave dagen efter. Klageren har gjort gældende, at en sådan præcisering ikke opfylder kravet om, at mediet på eget initiativ berigtiger forkerte oplysninger.

Bladet har i en udtalelse anført, at den direkte anledning til lederen "Taber-tv" var skandalen om DR-underholdningsprogrammet "Tab og Vind".

Bladet har videre anført, at klageren ikke har gjort indsigelse mod bemærkningen om, at "man har udvalgt dem efter deres tv-egnethed", og at hverken klageren eller redaktionschef Arne Ullum har ønsket at benytte sig af muligheden for at bringe kritiske synspunkter på bladets debatsider.

Bladet bragte dagen efter lederen følgende præcisering på det sted på side 2, hvor bladet normalt bringer rettelser:

"Politiken præciserer

Politiken skrev i går i lederen "Taber-tv", at de såkaldte doku-soap-programmer om bl.a. politifolk på Nørrebro er udtryk for en bekymrende fiktionalisering og et nederlag for dokumentarismen som journalistisk genre. Det synspunkt står vi ved.

Redaktionschef Arne Ullum, TV-Fakta, oplyser imidlertid, at betjentene i DR-programmet Strømer på Stenbroen ikke som hævdet i lederen er sminkede, og at deres rute ikke er iscenesat.(Pol)"

Bladet har endelig henvist til Pressenævnets udtalelse i sag nr. 85/1998, hvoraf fremgår:

"Lederartikler vil efter sagens natur ofte bestå af mere vurderende, kommenterende og subjektive betragtninger end almindelige artikler, og vil derfor kun i ganske særlige tilfælde berettige til en forelæggelse for de personer eller andre, der er omtalt."

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Erling Fugl.

Pressenævnet udtaler:

Lederartikler vil som anført af bladet ofte bestå af mere vurderende, kommenterende og subjektive betragtninger end almindelige artikler og vil derfor kun i ganske særlige tilfælde berettige til en forelæggelse for de personer eller institutioner, der er omtalt.

Den lederartikel, hvorover der er klaget, angår et dokumentarprogram, bragt i en fjernsynsudsendelse på DR 1, og indeholder bladets subjektive betragtninger i den anledning.

Bladet har selv umiddelbart efter lederartiklen - i en artikel betegnet som en "præcisering" - viderebragt meddelelsen om de to faktiske fejl, der var i lederartiklen.

Af de anførte grunde, finder Pressenævnet ikke grundlag for kritik af bladet.

Afsagt den 16. december 1998.