Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp

Indledning

Denne vejledning er udarbejdet til brug for udlejere af private udlejningsejendomme, der får henvendelse fra lejere om forekomst af fugt og skimmelsvamp i boligen, eller hvor udlejeren på anden vis bliver opmærksom på fugt og skimmelsvampeproblemer i ejendommen.

Vejledningen er udarbejdet af Velfærdsministeriet

Formålet med vejledningen er at sikre, at udlejere ved, hvordan de skal forholde sig, hvis der er mistanke om fugt og skimmelsvampeangreb i boligen eller ejendommen. Vejledningen redegør således for udlejerens pligter efter lejeloven og boligreguleringsloven til at få undersøgt og afhjulpet eventuelle fugt og skimmelsvampeproblemer samt for de muligheder, der er for at indbringe uenighed mellem lejer og udlejer for huslejenævnet.

Ejerne betegnes i vejledningen som udlejere.

1. Tegn på skimmelsvamp

Et skimmelsvampeangreb kan ikke alene være forbundet med sundhedsfare for beboerne, men det kan også være forbundet med store udgifter til udbedring og vedligeholdelse for udlejeren. Det er derfor i alles interesse, at henvendelser fra beboerne behandles seriøst og hurtigt, og at beboerne informeres under hele forløbet.

I nogle tilfælde kan lejerens henvendelse dække over en unødig bekymring, mens der i andre tilfælde kan være behov for rådgivning om opvarmning og udluftning i boligen. Der kan være behov for, at udlejeren foretager nærmere undersøgelser på grundlag af henvendelsen, mens det i andre tilfælde vil være tydeligt, at der er tale om problemer med fugt og skimmelsvamp, der skal afhjælpes.

2. Lovgrundlag

Det er som udgangspunkt udlejerens ansvar, at en ejendom ikke er sundhedsfarlig for personer, der opholder sig i den.

2.1. Lejeloven

Lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar 2007.

Almindeligvis vil det være aftalt mellem lejer og udlejer, at udlejeren som angivet i lejelovens § 9 skal stille det lejede til rådighed for lejeren i god og forsvarlig stand fra lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden.

Endvidere vil det normalt være aftalt mellem lejer og udlejer, at det som angivet i lejelovens § 19 er udlejeren, der har pligten til at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige (udvendig vedligeholdelse).

2.2. Byggeloven

Lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998.

Efter byggelovens § 14 er det ejerens ansvar, at bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler.

Efter byggelovens § 17 påhviler det den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige forhold, som er i strid med denne lov eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter.

Efter byggelovens § 16 A, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen søge et ulovligt forhold lovliggjort, hvis den bliver opmærksom herpå, medmindre det er af ganske underordnet betydning.

Angreb af fugt og skimmelsvampevækst i en bolig, der skyldes manglende iagttagelse af byggelovgivningen eller manglende vedligeholdelse, kan være et ulovligt forhold i medfør af byggeloven.

3. Udlejerens undersøgelsespligt

Hvis en lejer henvender sig til udlejeren om, at der i det lejede er områder med mulig skimmelsvampevækst, har udlejeren som hovedregel pligt til at undersøge problemet nærmere.

Udlejeren skal i så fald undersøge,

om der er tale om problemer med fugt og skimmelsvampe eller et andet sundhedsfarligt forhold,

omfanget af problemet samt

årsagen til problemet.

Der er ikke i lovgivningen fastsat krav til, hvordan undersøgelsen skal gennemføres. Hvis udlejeren ikke selv er i stand til at foretage undersøgelsen eller vurdere problemets omfang og årsag, er udlejeren imidlertid forpligtet til at sørge for, at problemet undersøges på anden vis, f.eks. ved at inddrage teknisk sagkyndig bistand.

Ved vurderingen af problemets sundhedsfarlighed kan der henvises til SBi-anvisning 204 om undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger, som kan bestilles på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside www.sbi.dk samt til Sundhedsstyrelsens orientering ”Embedslægeinstitution­ernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe”, der kan ses på styrelsens hjemmeside www.sst.dk .

4. Afhjælpning af skimmelsvampeangrebet

Når undersøgelsen er afsluttet, og eventuelle rapporter fra en teknisk rådgiver foreligger, bør resultaterne gennemgås med beboeren.

Hvis undersøgelsen viser, at der eksisterer fugtproblemer og en unormalt forekommende vækst af skimmelsvampe i boligen, skal skimmelsvampe fjernes, fugtkilderne standses og nødvendig udtørring iværksættes.

Er der tale om angreb af fugt og skimmelsvamp, som alene skyldes forkert brug af det lejede, f.eks. for høj luftfugtighed som følge af indendørs tøjtørring og manglende udluftning eller ikke tilstrækkelig opvarmning, har lejeren selv pligten til at fjerne skimmelsvampen samt ændre adfærd, således at årsagen til problemet ophører.

Er der derimod tale om, at angrebet af skimmelsvamp skyldes

manglende vedligeholdelse af bygningen,

forhold, som er i strid med byggelovgivningen, eller at angrebet udgør en

mangelved det lejede,

er det udlejeren, der har pligten til at fjerne selve skimmelsvampen samt sørge for at årsagen til, at der opstår skimmelsvamp, ligeledes fjernes. Udlejeren har dog ikke pligt til at gennemføre forbedringer af ejendommen eller det lejede med henblik på at hindre, at skimmelsvampeangreb opstår på ny.

5. Hvis lejeren er uenig i udlejerens vurdering

Hvis lejeren ikke er enig i udlejerens vurdering af, om der overhovedet er tale om et skimmelsvampeproblem, omfanget af problemet, årsagen til problemet samt ansvaret for at løse det, har lejeren de muligheder, der er angivet nedenfor.

Bagest i vejledningen findes et skema over lejerens muligheder efter lovgivningen, hvis der er skimmelsvamp i boligen.

5.1. Indbringelse for huslejenævnet, hvor kun lejeloven gælder for lejeforholdet

Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som skyldes udlejerens manglende vedligeholdelse af ejendommen eller det lejede, kan lejeren indbringe spørgsmålet for huslejenævnet efter lejelovens § 106, nr. 3.

Huslejenævnet kan pålægge udlejeren at gennemføre bestemte vedligeholdel­sesarbejder, f.eks. afhjælpning af et skimmelsvampeangreb og årsagen hertil, hvis forholdet er begrundet i manglende vedligeholdelse af ejendommen. Hus­lejenævnet kan ikke pålægge udlejeren at gennemføre forbedringer.

Hvis udlejeren ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, kan lejeren indbringe sagen for boligretten. Boligrettens dom kan danne grundlag for, at vedlige­holdelsesarbejderne kan gennemtvinges.

5.2. Indbringelse for huslejenævnet, hvor boligreguleringsloven gælder for lejeforholdet

Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som skyldes udlejerens mang­lende vedligeholdelse af ejendommen eller det lejede, kan lejeren indbringe spørgsmålet for huslejenævnet efter boligreguleringslovens § 22, stk. 1.

Huslejenævnet kan efter boligreguleringslovens § 22, stk. 3, pålægge udlejeren at gennemføre bestemte vedligeholdelsesarbejder, herunder afhjælpning af et skimmelsvampeangreb og årsagen hertil, inden for en fastsat frist.

Huslejenævnet har endvidere mulighed for at bestemme, at lejen skal nedsæt­tes, indtil vedligeholdelsesarbejderne er gennemført, eller indtil Grundejernes Investeringsfond har truffet endelig beslutning om at gennemføre arbejderne på udlejerens vegne, eller huslejenævnet har truffet beslutning om tvangsadmini­stration af ejendommen.

Hvis udlejeren ikke har udført de vedligeholdelsesarbejder, huslejenævnet har pålagt udlejeren inden udløbet af den fastsatte frist, kan lejeren anmode Grundejernes Investeringsfond om at gennemføre arbejderne for udlejerens regning, jf. boligreguleringslovens § 60, stk. 1.

Hvis udlejeren ikke efterlever huslejenævnets endelige afgørelse – og dette er sket to eller flere gange før – kan udlejeren frakendes retten til at administrere sine ejendomme, jf. lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 4.

Endelig kan udlejeren frakendes administrationsretten, hvis Grundejernes Investeringsfond 3 eller flere gange inden for 10 år har påbegyndt arbejder efter boligreguleringslovens § 60.

5.3. Boligrettens afgørelse ved mangler

Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som udlejeren har ansvaret for at afhjælpe, men hvor udlejeren ikke fjerner skimmelsvampen eller årsagen hertil, har lejeren forskellige muligheder efter lejelovens kapitel III om mangler ved det lejede. Lejeren kan indbringe sagen for boligretten med krav om

afhjælpning af manglen for udlejers regning

forholdsmæssigt afslag i lejen,

erstatning eller

ret til at hæve lejeaftalen.

5.4. Indbringelse for kommunalbestyrelsen efter byggeloven

Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som skyldes udlejerens mang­lende vedligeholdelse eller forhold, som er i strid med byggelovgivningen, kan lejeren rette henvendelse til kommunen med anmodning om, at kommunal­bestyrelsen i kraft af sin tilsynsforpligtelse efter byggeloven griber ind i sagen.

Kommunalbestyrelsen skal efter byggelovens § 16 A påse, at byggeloven og bygningsreglementerne overholdes. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold eller har en begrundet formodning herom.

Fugt og skimmelsvampevækst, der skyldes manglende iagttagelse af byggelovgivningen eller manglende vedligeholdelse, kan være et ulovligt forhold efter byggelovgivningen.

Der kan f.eks. være tale om manglende iagttagelse af isoleringskrav, manglende iagttagelse af ventilationskrav, manglende fuger omkring døre og vinduer, ødelagte tagrender, utæt tag eller brud på vand- eller afløbsinstallationen.

Foreligger der et ulovligt forhold efter byggeloven, har kommunalbestyrelsen pligt til at reagere, jf. lovens § 14.

Kommunalbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, anmode udlejeren om at undersøge forholdet nærmere, f.eks. gennem en byggeteknisk og svampeteknisk undersøgelse.

Kommunalbestyrelsen kan efter byggelovens § 17 give udlejeren et påbud om at berigtige det ulovlige forhold, dvs. fjerne skimmelsvampen samt årsagen hertil inden for en fastsat frist.

6. Yderligere information

Yderligere relevant information om fugt og skimmelsvamp kan findes her:

6.1. Om lovgivningsmæssige aspekter af skimmelsvamp

Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum, Velfærdsministeriet i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen med bidrag fra Sundhedsstyrelsen 2008, Findes på www.velfaerd.dk

Lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene, hvoraf de nærmere regler om rettigheder og pligter samt indbringelse af uenigheder for huslejenævn fremgår.

6.2. Om de bygningsmæssige aspekter af fugt og skimmelsvamp

By og Byg Anvisning 204, ”Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger”, Statens Byggeforskningsinstitut, 2003. Findes på www.sbi.dk/udgivelser/anvisninger

By og Byg Anvisning 205, ”Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst”, Statens Byggeforskningsinstitut, 2003. Findes på www.sbi.dk/udgivelser/anvisninger

Pjece, ”Er din bolig muggen?”, 2001, findes på www.skimmel.dk.

Vejledning, ”Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen, 2001”, findes på www.skimmel.dk.

Pjece ”Skimmelsvampe – Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem?” er udarbejdet af Landsbyggefonden og Statens Byggeforskningsinstitut til brug for alment boligbyggeri og findes på www.bl.dk.

6.3. Om de sundhedsmæssige aspekter af skimmelsvamp

Pjece, ”Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger - om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger”, Sundhedsstyrelsen 2006, findes på www.sst.dk/skimmel.

BI238_1.png Size: (552 X 780)

Velfærdsministeriet, den 5. august 2008

Pia Scott Hansen


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

Indledning
1. Tegn på skimmelsvamp
2. Lovgrundlag
2.1. Lejeloven
2.2. Byggeloven
3. Udlejerens undersøgelses pligt
4. Afhjælpning af skimmelsvampeangrebet
5. Hvislejereneruenigiudlejerensvurdering
5.1. Indbringelse for huslejenævnet, hvor kun lejeloven gælder for lejeforholdet
5.2. Indbringelse for huslejenævnet, hvor boligreguleringsloven gælder for lejeforholdet
5.3. Boligrettens afgørelse ved mangler
5.4. Indbringelse for kommunalbestyrelsen efter byggeloven
6. Yderligereinformation
6.1. Om lovgivningsmæssige aspekter af skimmelsvamp
6.2. Om de bygningsmæssige aspekter af fugt og skimmelsvamp
6.3. Om de sundhedsmæssige aspekter af skimmelsvamp