Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0088
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Markedsføring

Kapitel 3   Tilførsel af akvakulturdyr til sygdomsfrie områder

Kapitel 4   Straffebestemmelser og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markedsføring af akvakulturdyr og produkter deraf

I medfør af § 30, stk. 1, § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter markedsføring af akvakulturdyr og produkter deraf ved samhandel.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse i forbindelse med de sygdomme der er listet i bilag IV, del II i Rådets Direktiv (EF) nr. 88 af 24. oktober 2006.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på:

1) vandlevende pryddyr, der opdrættes i ikke-kommercielle akvarier,

2) vildtlevende vanddyr, der høstes eller fanges for direkte at indgå i fødevarekæden, og

3) vanddyr, der fanges med henblik på fremstilling af fiskemel, fiskefoder, fiskeolie og lignende produkter.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Akvakulturdyr«: Ethvert vanddyr, uanset dets udviklingstrin, herunder æg og sæd/mælke, der opdrættes på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr, herunder vandlevende dyr, der har været vildtlevende, og som påtænkes anvendt på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr.

2) »Vanddyr«:

a) Fisk, der tilhører overklassen Agnatha og klasserne Chondrichthyes og Osteichthyes,

b) bløddyr, der tilhører rækken Mollusca,

c) Krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea.

3) »Opdræt«: Opdræt af akvakulturdyr på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr.

4) »Vandlevende pryddyr«: Vandlevende dyr, der udelukkende holdes, opdrættes eller markedsføres til prydformål.

5) »Markedsføring«: Salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, samt enhver form for flytning af akvakulturdyr.

6) »Flytning«: Flytning mellem frivandsområder, mellem dambrug og mellem dambrug og frivand.

7) »Sygdomsfrie områder«: En medlemsstat, en zone eller et segment, der er erklæret fri for en given sygdom.

8) »Forordningen«: Kommissionens forordning om implementering af direktiv 88/2006/EF for så vidt angår betingelser og certificeringskrav ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf.

9) »Samhandel«: Modtagelse i en medlemsstat af akvakulturdyr og produkter deraf, som er afsendt fra en anden medlemsstat.

Kapitel 2

Markedsføring

§ 4. Markedsføring af akvakulturdyr og produkter deraf skal ske på en sådan måde at det ikke risikerer at forringe vanddyrs sundhedsstatus på bestemmelsesstedet med hensyn til de sygdomme, der er opført i bilag IV, del II i Rådets Direktiv (EF) nr. 88 af 24. oktober 2006.

Stk. 2. Ved markedsføring af akvakulturdyr til opdræt og udsætning skal der udstedes et sundhedscertifikat i de tilfælde der er præciseret i bilag III, Del A i Rådets Direktiv (EF) nr. 88 af 24. oktober 2006. Certifikatets udformning skal fra 1. november 2008 ske i henhold til forordningen.

Stk. 3. Ved markedsføring af akvakulturdyr og produkter deraf med henblik på opdræt og udsætning eller videreforarbejdning før konsum skal der, når der sendes dyr til sygdomsfri områder (kategori 1), områder med overvågningsprogram (kategori II) eller områder med udryddelsesprogram (kategori IV), samt når der sendes fra områder med udryddelsesprogram eller områder der er inficerede (kategori V), foreligge et sundhedscertifikat. Certifikatets udformning skal fra 1. november 2008 ske i henhold til forordningen.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 3 er fisk, der er slagtet og renset inden afsendelsen samt blød- og krebsdyr, når de afsendes som uforarbejdede eller forarbejdede produkter.

Stk. 5. Markedsføring af akvakulturdyr er omfattet af reglerne om udstedelse af dyresundhedscertifikater, når der gives tilladelse til, at dyrene forlader et område, der er underkastet bekæmpelsesbestemmelserne om indberetning og minimumsforanstaltninger til bekæmpelse af vanddyrssygdomme.

Stk. 6. Transport af akvakulturdyr skal ske på en sådan måde, at det hverken ændrer deres sundhedsstatus eller risikerer at forringe bestemmelsesstedets og eventuelle transitsteders sundhedsstatus.

§ 5. Fødevareregionen kan efter ansøgning give tilladelse til markedsføring af akvakulturdyr og produkter deraf, der ikke opfylder bestemmelserne i § 4, når det sker til videnskabelige formål.

Stk. 2. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Kapitel 3

Tilførsel af akvakulturdyr til sygdomsfrie områder

§ 6. Akvakulturdyr af modtagelige arter der med henblik på opdræt eller udsætning tilføres sygdomsfrie områder skal have oprindelse i et sygdomsfrit område.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra stk.1, når akvakulturdyr fra andre medlemsstater ønskes anvendt til opdræt eller udsætning og det videnskabeligt kan dokumenteres, at modtagelige arter på bestemte udviklingstrin ikke overfører den pågældende sygdom.

Stk. 3. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for dispensationen jf. stk. 2.

Kapitel 4

Straffebestemmelser og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Med bøde straffes den, der

1) overtræder de i § 4, stk.1-3 eller stk.5-6 eller § 6, stk. 1 nævnte bestemmelser, eller

2) tilsidesætter vilkår i henhold til § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) Forvoldt skade på mennesker eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2008.

Fødevarestyrelsen, den 13. august 2008

Anders Munk Jensen

/ Ina Elise Jensen