Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Fondens stiftelsesgrundlag og formål

Kapitel 2   Fondens kapitalforhold og anvendelse af fondens midler

Kapitel 3   Fondens ledelse og administration

Kapitel 4   Tilsyn, regnskab, revision og ophævelse

Den fulde tekst

Anordning om fundats for Danmarks Grundforskningsfond

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 3 i lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 13. august 2008, fastsættes:

Fundats for Danmarks Grundforskningsfond

Kapitel 1

Fondens stiftelsesgrundlag og formål

§ 1. Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, som er oprettet ved lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 8. oktober 2003, som ændret ved lov nr. 553 af 17. juni 2008. Fonden er oprettet med en kapital på 2 mia. kr., der overførtes fra staten.

Stk. 2. Fondens hjemsted er den kommune, hvori fondens administration har sin adresse.

§ 2. Fondens formål er at styrke Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne ved finansiering af enestående forskning på internationalt niveau.

Stk. 2. Fonden skal medvirke til, at resultaterne af arbejdet formidles til det omgivende samfund.

Kapitel 2

Fondens kapitalforhold og anvendelse af fondens midler

§ 3. Fondens midler forvaltes af bestyrelsen, som anbringer midlerne i overensstemmelse med reglerne herom i lovens § 7, og de i medfør heraf udstedte regler.

Stk. 2. Bestyrelsen regulerer i en rammebemyndigelse til direktionen forvaltningen af fondens hovedkapital og beholdningen af aktier modtaget som vederlag for immaterielle rettigheder.

§ 4. I henhold til § 1, stk. 3 og 4, i lov om Danmarks Grundforskningsfond, kan bestyrelsen af fondens kapital og afkastet heraf samt øvrige offentlige bevillinger gennemsnitligt uddele 400 mio. kr. årligt målt i faste priser (2008-priser) over fort­løbende 10-års-perioder. I 2009 kan fonden maksimalt uddele 275 mio. kr. (2009-priser).

Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at uddelingerne foretages sådan, at de sikrer fondens virke på lang sigt, dvs. frem til ca. udgangen af 2026.

Stk. 3. Det er en forudsætning, at midlerne uddeles til enestående forskningsprojekter af høj international klasse.

Stk. 4. Alle uddelinger skal inkludere bidrag til følgeudgifter forbundet med forskningen beregnet efter den sats, der til enhver tid gælder for staten.

§ 5. Bestyrelsen fastsætter vejledende retningslinier for uddelinger og for de vilkår, der skal gælde for støtte fra fonden.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter vejledende retningslinier for, hvordan fondens økonomiske engagement i centerdannelser m.v. afvikles over tid, herunder eventuelt ved indlejring på værtsinstitutionerne.

Kapitel 3

Fondens ledelse og administration

§ 6. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis formand og 8 medlemmer udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i deres personlige egenskab. Medlemmerne skal bl.a. have indsigt i forskning på internationalt niveau samt finansiel indsigt.

Stk. 2. Formanden og de enkelte bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen suppleant og kan ikke lade sig repræsentere ved anden person. Ved formandens forfald kan formandshvervet dog varetages af næstformanden, jf. § 9.

§ 7. Formanden udpeges for en periode af 6 år med mulighed for genudpegning én gang for en 3-årig periode.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år og kan genudpeges én gang.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges så vidt muligt på en sådan måde, at 4 medlemmers udpegningsperioder er forskudt med 2 år i forhold til de øvrige 4 medlemmer.

Stk. 4. Fratræder formanden eller et medlem i utide, udpeges en ny formand eller et nyt medlem efter reglerne i stk. 1 og 5 samt i lovens § 2, stk. 1.

Stk. 5. Fratræder et medlem i utide i de første 2 år af sin funktionsperiode udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden med mulighed for forlængelse i 4 år. Ved fratræden i utide i de sidste 2 år af en funktionsperiode udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden samt 4 år uden mulighed for forlængelse.

Stk. 6. Nedlægges eller ændres nogen af de efter lovens § 2, stk. 1, indstillingsberettigede parter væsentligt, fastsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter anmodning fra og høring af bestyrelsen, hvilke parter der herefter skal være indstillingsberettigede, uden at antallet af medlemmer herved ændres.

Stk. 7. Formanden og ethvert medlem kan anmode Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om at blive fritaget for sit hverv.

Stk. 8. Skønner bestyrelsen, at formanden eller et medlem på grund af længerevarende sygdom eller anden årsag er uskikket til at varetage sit hverv, kan bestyrelsen indstille til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, at den pågældende fritages for hvervet.

Stk. 9. Formanden og medlemmerne modtager for deres virke et honorar, som ikke må overstige, hvad der er sædvanligt efter hvervets art og omfang.

§ 8. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i et spørgsmål, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling af sagen. Beslutningen træffes i henhold til reglerne i forvaltningsloven samt de i forretningsordenen nærmere fastsatte regler herfor.

Stk. 2. Formanden og ethvert medlem skal underrette bestyrelsen, når der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet.

§ 9. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 1 medlem fremsætter begæring herom. Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, indkalder samtlige medlemmer til bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, fungerer som mødeleder.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer og formanden eller ved dennes forfald næstformanden, er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i denne fundats eller i bestyrelsens forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, eller ved dennes forfald næstformandens, afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i spørgsmål om ændringer i fundatsen eller forretningsordenen og budgetgodkendelse.

Stk. 6. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne.

Stk. 7. Over forhandlingerne i bestyrelsen og de tagne beslutninger skal der udfærdiges et referat, som underskrives af formanden og samtlige tilstedeværende medlemmer. Den, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.

Stk. 8. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 9. Bestyrelsen offentliggør hvert år en beretning om fondens virksomhed.

§ 10. Efter indstilling fra bestyrelsesformanden ansætter bestyrelsen en direktør. Direktøren er leder af fondens administration.

Stk. 2. Direktøren varetager den daglige ledelse og administration af fonden efter retningslinier fastsat af bestyrelsen. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter fondens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, herunder dispositioner vedrørende kapitalen og beslutninger om anvendelse af fondens midler til opfyldelse af fondens formål. Sådanne dispositioner kan kun foretages efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen.

Stk. 3. Fondens administrative personale ansættes og afskediges af direktøren i overensstemmelse med en af bestyrelsen vedtaget organisationsplan.

§ 11. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem, eller af direktøren i forening med formanden eller 2 medlemmer. Formanden udtaler sig på fondens vegne.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura og bankfuldmagter til to administrative medarbejdere i forening, som kan disponere over fondens midler inden for en af bestyrelsen fastsat begrænsning.

§ 12. Fondens virksomhed er omfattet af forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen og lov om behandling af personoplysninger.

Kapitel 4

Tilsyn, regnskab, revision og ophævelse

§ 13. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fører tilsyn med fonden, herunder fondens anbringelse af midler i overensstemmelse med lovens § 7.

§ 14. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Fondens regnskab revideres af rigsrevisor og en statsautoriseret revisor efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Bestyrelsen udnævner den statsautoriserede revisor for 3 år ad gangen. Udnævnelsen skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og kan til enhver tid tilbagekaldes af bestyrelsen.

Stk. 3. Fondens regnskab udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser med de tilpasninger, der følger af fondens særlige karakter.

Stk. 4. Fondens regnskab revideres efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 5. Det reviderede årsregnskab godkendes af bestyrelsen og indsendes til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling inden 5 måneder efter regnskabsårets udgang.

§ 15. Ændringer i denne fundats sker ved kongelig anordning efter indstilling fra bestyrelsen til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Indstillingen skal være vedtaget med kvalificeret flertal, bestående af formanden og mindst 5 medlemmer.

§ 16. Fonden kan kun ophæves ved lov. Ved ophævelse af fonden overtager statskassen fondens formue, og staten indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser.

§ 17. Denne fundats har virkning fra den 1. oktober 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

1) Anordning nr. 782 af 29. november 1991,

2) Anordning nr. 791 af 9. oktober 1998 og

3) Anordning nr. 574 af 25. juni 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. september 2008

MARGRETHE R.

/ Helge Sander