Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag1)

Hermed bekendtgøres lov om arbejdsmarkedsbidrag,1)jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006, med de ændringer, der følger af § 9 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, § 4 i lov nr. 345 af 18. april 2007, § 2 i lov nr. 347 af 18. april 2007, § 1 i lov nr. 538 af 6. juni 2007, § 1 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, § 2 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, § 2 i lov nr. 519 af 17. juni 2008 og § 5 i lov nr. 527 af 17. juni 2008. Den bekendtgjorte lovtekst indeholder ikke ophævelsen af lovens § 15, stk. 5, der følger af § 3 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, da denne ikke er trådt i kraft.

Bidragets størrelse

§ 1. 2)(Ophævet)

§ 2. 2) (Ophævet)

§ 3. 2) Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 pct. af bidragsgrundlaget efter denne lov.

§ 4. 2) (Ophævet)

§ 5. (Ophævet).

§ 6. (Ophævet).

§ 6 A. (Ophævet).

Bidragspligt og bidragsgrundlag

§ 7. For lønmodtagerbidraget påhviler bidragspligten:

a) 3)Personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført her i landet eller fra beskæftigelse udført i udlandet, i Grønland eller på Færøerne for en arbejdsgiver eller hvervgiver her i landet, og som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, eller stk. 2, samt personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført i udlandet for en arbejdsgiver i udlandet, forudsat at de pågældende er omfattet af social sikringslovgivning i Danmark, jf. stk. 3 eller 4, og at de pågældende er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1,

b) personer, der modtager fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, samt personer, for hvem der foretages indbetalinger på pensionsordninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 19, når sådanne godtgørelser, efterbetalinger m.v. samt indbetalinger på pensionsordninger har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidshverv eller erhvervsforhold her i landet,

c) personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 af vederlag, honorarer eller anden indkomst for personligt arbejde uden for tjenesteforhold, som ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed,

d) personer, omfattet af §§ 2 a og 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for så vidt angår indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 8, stk. 1, litra c og f,

e) personer omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 9, for så vidt angår udbytte i form af rådighed over bil, sommerbolig, lystbåd og helårsbolig, jf. § 8, stk. 1, litra g,

f) personer omfattet af §§ 33 b-33 e i lov om social pension, for så vidt angår indbetalinger til supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 8, stk. 1, litra h.

Stk. 2. For bidraget for selvstændigt erhvervsdrivende påhviler bidragspligten personer, som er hjemmehørende her i landet og driver selvstændig erhvervsvirksomhed, samt personer, der er hjemmehørende i udlandet, Grønland eller Færøerne og driver selvstændig erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet.

Stk. 3. Personer, som er omfattet af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, er dog kun bidragspligtige efter stk. 1 og 2, i det omfang det følger af forordningerne, at de pågældende er undergivet dansk lovgivning.

Stk. 4. 4)Bidragspligt efter stk. 1 og 2 bortfalder for personer, som i medfør af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig aftale er omfattet af udenlandsk sikringslovgivning på områder, som i dansk lovgivning er omfattet af

1) § 79 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), lov om erhvervsuddannelser, dog kun for voksenerhvervsuddannelse, lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud til udgifter til uddannelsesplanlægning på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde afsat på finansloven,

3) lov om børnepasningsorlov,

4) bestemmelser om dagpenge ved sygdom eller fødsel efter lov om sygedagpenge eller barselloven,

5) førtidspension efter lov om social pension, førtidspension m.v. efter § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 og førtidspension m.v. efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

6) revalidering efter §§ 52 og 63-65, jf. § 103, i lov om aktiv socialpolitik eller

7) ledighedsydelse efter §§ 74 d og 74 e, jf. § 104, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med socialministeren nærmere regler for bortfaldet af bidragspligt efter stk. 3 og 4.

§ 8. For personer omfattet af lønmodtagerbidraget, jf. § 7, stk. 1, udgør bidragsgrundlaget:

a) Vederlag i penge samt den skattepligtige værdi af fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, der er ydet i forbindelse hermed, herunder løn, feriegodtgørelser, honorarer, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, herunder vederlag, der med hjemmel i kildeskattelovens § 45, stk. 1, er gjort til B-indkomst, bortset fra fri kost og logi, samt tilsvarende vederlag m.v., der er B-indkomst i medfør af kildeskattelovens § 44,

b) den skattepligtige værdi af privat anvendelse af bil eller telefon, der helt eller delvis vederlagsfrit stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, den skattepligtige værdi af fri sommerbolig omfattet af ligningslovens § 16, stk. 5, 2.-4. og 8. pkt., den skattepligtige værdi af fri lystbåd omfattet af ligningslovens § 16, stk. 6, 2.-4. og 9. pkt., den skattepligtige værdi af fri helårsbolig omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, bortset fra de i § 16, stk. 9, sidste pkt., nævnte tilfælde, samt den skattepligtige værdi af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier omfattet af ligningslovens § 16 eller § 28, stk. 1 eller 2, jf. statsskattelovens § 4,

c) 5)6)indbetalinger, som arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver foretager til en ordning omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven, herunder indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til lov om sygedagpenge, jf. § 11, stk. 5 og 6,

d) fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidshverv eller erhvervsforhold her i landet,

e) vederlag, honorarer eller anden indkomst for personligt arbejde uden for ansættelsesforhold, som ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed,

f) 5)6) indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, bortset fra indbetalinger som nævnt i stk. 5, som foretages for modtagere af sygedagpenge i henhold til lov om sygedagpenge, modtagere af barseldagpenge i henhold til barselloven, modtagere af delpension i henhold til lov om delpension, modtagere af førtidspension i henhold til lov om social pension eller § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform), modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse eller ledighedsydelse efter §§ 25, 52 og 74 d i lov om aktiv socialpolitik, modtagere af ydelser efter §§ 42 og 43 i lov om social service, modtagere af introduktionsydelse efter § 27 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), modtagere af fleksydelse efter lov om fleksydelse, modtagere af dagpenge og aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., modtagere af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, modtagere af efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og modtagere af uddannelsesgodtgørelse, jobrotationsydelse eller aktiveringsydelse efter § 134, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og modtagere af jobrotationsydelse efter § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 11, stk. 5 og 6,

g) den skattepligtige værdi af udbytte i form af rådighed over bil, sommerbolig, lystbåd og helårsbolig omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 9, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i ligningslovens § 16, stk. 5, 5. pkt., og § 16, stk. 6, 5. og 8. pkt.,

h) 6) indbetalinger til en supplerende arbejdsmarkedspension efter §§ 33 b-33 e i lov om social pension, som er omfattet af § 19, stk. 4, i pensionsbeskatningsloven, jf. § 11, stk. 5 og 6,

i) 6) indbetalinger, som de kommunale myndigheder foretager til en ordning omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven for en person, der modtager hjælp efter § 42 i lov om social service jf. § 11, stk. 5 og 6,

j) 7)indbetalinger, som arbejdsgiveren foretager til en pensionsordning i fremmed stat, og som ikke medregnes ved den skattepligtige indkomst som følge af bestemmelser i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og

k) 7) vederlag i penge samt den skattepligtige værdi af fri kost og logi for at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra h.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte vederlag m.v. indgår i bidragsgrundlaget i det år, der svarer til det indkomstår, hvori vederlaget m.v. indgår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Vederlag, der er omfattet af § 5 og § 8 i lov om beskatning af søfolk, medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

Stk. 4. Hjælp og beskæftigelsestillæg efter § 36 i lov om aktiv socialpolitik samt introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg efter § 29, stk. 2, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

Stk. 5. Pensionsopsparing efter § 17 b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2001, og § 17 f, stk. 3, i samme lov medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

Stk. 6. 5) Dagpenge efter § 26 i barselloven medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

Stk. 7. Vederlag m.v., som Grønland og Færøerne i henhold til indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark ikke er afskåret fra at beskatte, medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

Stk. 8. 8)Vederlag m.v. omfattet af ligningslovens § 7 Æ medregnes ikke til bidragsgrundlaget.

Stk. 9. 9)Godtgørelser, som ikke medregnes til indkomstopgørelsen efter ligningslovens § 7 Ø, medregnes ikke i bidragsgrundlaget.

§ 9. Arbejdsgivere her i landet, der har ansatte omfattet af § 7, stk. 1, er bidragspligtige af indbetalinger, som ikke kan henføres til den enkelte ansatte, til en pensionskasse omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser eller en pensionsfond godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 52.

Stk. 2. Arbejdsgivere opgør et særskilt bidragsgrundlag for indbetalinger til et pensionsinstitut som nævnt i stk. 1.

§ 10. For personer omfattet af bidraget for selvstændigt erhvervsdrivende, jf. § 7, stk. 2, udgør bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende uden for virksomhedsordningen personlig indkomst vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. personskattelovens § 3. I samme omfang som der fremføres negativ personlig indkomst til fradrag i den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst efter personskattelovens § 13, stk. 3 og 4, kan beløbet fradrages i bidragsgrundlaget. Bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. i samme omfang som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 18 samt bidrag efter nærværende lov fragår ikke ved opgørelsen af bidragsgrundlaget.

Stk. 2. For selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen i virksomhedsskattelovens afsnit I, opgøres bidragsgrundlaget som summen af overførsel fra virksomheden til den skattepligtige hidrørende fra virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast efter virksomhedsskattelovens § 5, stk. 1, nr. 3, litra a, og af overførsel af beløb fra virksomhedens konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den skattepligtige samt af rentekorrektion, der medregnes til den personlige indkomst efter virksomhedsskattelovens § 11, stk. 3. Hvis den skattepligtige efter virksomhedsskattelovens § 23 a har valgt at medregne kapitalafkast som personlig indkomst, nedsættes kapitalafkastet, der skal fradrages efter 1. pkt., med det beløb, der skal medregnes som personlig indkomst. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Indkomst hidrørende fra frit erhverv udøvet i udlandet, faste driftssteder eller faste ejendomme beliggende i udlandet medregnes ikke til bidragsgrundlaget efter stk. 1. Ved opgørelsen af det overførte skattepligtige overskud fra virksomheden til den skattepligtige efter stk. 2 fragår summen af positiv indkomst hidrørende fra frit erhverv udøvet i udlandet, faste driftssteder eller faste ejendomme beliggende i udlandet. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på indkomst, som Grønland og Færøerne i henhold til indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark ikke er afskåret fra at beskatte.

§ 10 A. 10)Ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift medregnes ikke i bidragsgrundlaget efter § 10, stk. 1.

Stk. 2. Til personer, som er omfattet af § 10, stk. 2, og som modtager ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift, ydes en godtgørelse. For personer, for hvem der opkræves særlig pensionsopsparing efter § 17 f i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, udgør godtgørelsen 9,9 pct. af den modtagne biblioteksafgift. For andre personer udgør godtgørelsen 8,7 pct. af biblioteksafgiften.

Stk. 3. Godtgørelsen ydes i det indkomstår, hvor biblioteksafgiften modtages. Det er en betingelse, at modtageren på det tidspunkt, hvor biblioteksafgiften modtages, er omfattet af bidragspligten efter § 7, stk. 2.

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 og 3 indgår i bidragsgrundlaget efter denne lov og medregnes i modtagerens skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår. Godtgørelsen betragtes som indbetalt foreløbig skat og modregnes i modtagerens slutskat for det pågældende indkomstår, jf. kildeskattelovens § 60, stk. 1, litra j.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af stk. 2-4.

§ 11. 6)11)For bidragsgrundlag, der skal opgøres efter § 8, stk. 1, litra a, samt efter litra b, e og k, i det omfang indkomsterne er gjort til A-indkomst efter kildeskattelovens § 43, stk. 2, opgør arbejdsgiveren eller hvervgiveren ved enhver udbetaling af løn, vederlag, honorarer m.v. bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse, jf. dog stk. 2-4 og 9. Fri kost og logi omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, og fri bil indgår i bidragsgrundlaget med de værdier, som indgår i grundlaget for A-skattetræk. Arbejdsgiveren giver den ansatte meddelelse om bidragets størrelse.

Stk. 2. Indbetalinger, der ikke kan henføres til den enkelte ansatte, som en arbejdsgiver foretager til en pensionskasse omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser, eller til en hjælpe- og understøttelsesfond efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 52, indgår i bidragsgrundlaget efter stk. 1. Tilsvarende gælder indbetalinger, som en arbejdsgiver foretager til et pengeinstitut i fremmed stat, og som ikke medregnes ved den ansattes skattepligtige indkomst som følge af bestemmelser i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere ikke skal opgøre et bidragsgrundlag efter stk. 1 for indkomster, der i medfør af kildeskattelovens § 45, stk. 1, er gjort til B-indkomst.

Stk. 4. For personer omfattet af § 7, stk. 1, litra a, for hvilke arbejdsgiveren i medfør af regler fastsat af skatteministeren efter stk. 3 ikke opgør et bidragsgrundlag, opgør told- og skatteforvaltningen bidragsgrundlaget og bidragets størrelse. Tilsvarende gælder for vederlag m.v., jf. § 8, stk. 1, litra a, og fri bil, jf. § 8, stk. 1, litra b, der er B-indkomst i medfør af kildeskattelovens § 44, samt for vederlag og honorarer m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, litra e, der er B-indkomst.

Stk. 5. 6) For indbetalinger som nævnt i § 8, stk. 1, litra c, f, h og i, opgør pensionskassen, herunder Arbejdsmarkedets Tillægspension, forsikringsselskabet eller pengeinstituttet, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse, jf. dog stk. 6. I de i § 8, stk. 1, litra c og i, nævnte tilfælde sker opgørelsen på grundlag af arbejdsgiverens m.v. oplysninger om bidragspligtige beløb. I de i § 8, stk. 1, litra f og h, nævnte tilfælde sker opgørelsen på grundlag af oplysninger om bidragspligtige beløb, som gives af den offentlige myndighed eller andre, som foretager indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse. Bidragsgrundlaget udgør de samlede indbetalinger, som en arbejdsgiver m.v. foretager for en arbejdstager m.v. til ordninger, der er omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven. Pensionsinstituttet giver for hvert kalenderår oplysning til den bidragspligtige om bidragenes størrelse for året.

Stk. 6. 6) For indbetalinger som nævnt i § 8, stk. 1, litra c, f, h og i, der indbetales til et udenlandsk forsikringsselskab, pensionskasse eller kreditinstitut, som efter tilladelse i et land inden for EU/EØS udøver livsforsikringsvirksomhed, pensionskassevirksomhed eller kreditinstitutvirksomhed dér, opgør arbejdsgiveren m.v. bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. Arbejdsgiveren m.v. giver den bidragspligtige oplysning om bidragets størrelse.

Stk. 7. 6) For personer omfattet af § 8, stk. 1, litra d, opgør den virksomhed eller lignende, der foretager udbetaling, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. Den udbetalende virksomhed eller lignende giver den bidragspligtige oplysning om bidragets størrelse.

Stk. 8. 6) For selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af § 7, stk. 2, opgør told- og skatteforvaltningen på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund for skatteansættelsen, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse, jf. dog § 12.

Stk. 9. 6) For fri telefon, sommerbolig, lystbåd, helårsbolig, vederlag i form af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier, jf. § 8, stk. 1, litra b og g, og bil, jf. § 8, stk. 1, litra g, opgør told- og skatteforvaltningen på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund ved skatteansættelsen, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. Fri telefon, sommerboliger, lystbåde, helårsboliger, biler, aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier indgår i bidragsgrundlaget med de værdier, der indgår i grundlaget for indkomstbeskatningen.

Stk. 10. 6) Den, der efter stk. 1 og 5-7,opgør bidragsgrundlag, er pligtig til at indeholde bidrag.

Stk. 11. 12)Told- og skatteforvaltningen kan med virkning for fremtiden bestemme, at der ikke skal indeholdes arbejdsmarkedsbidrag, eller at indeholdelsen skal ske med en lavere procentsats end efter § 3, når det er åbenbart, at den bidragspligtige som følge af lempelse eller af anden årsag ikke skal svare arbejdsmarkedsbidrag eller kun skal svare arbejdsmarkedsbidrag med et lavere beløb. Afgørelsen kan begrænses til at angå et bestemt bidragsgrundlag eller bidragsgrundlag, som opgøres for en bestemt periode eller indtil et bestemt maksimalbeløb. Når sådan afgørelse er truffet, udarbejder told- og skatteforvaltningen en erklæring om fritagelse for at indeholde arbejdsmarkedsbidrag.

Opkrævning m.v. af bidrag

§ 12. 13)For personer omfattet af § 10 samt for personer, for hvem told- og skatteforvaltningen opgør bidragsgrundlaget og bidragets størrelse efter § 11, stk. 4 og 9, opkræves der i et kalenderår løbende foreløbige arbejdsmarkedsbidrag. De foreløbige arbejdsmarkedsbidrag skal for den enkelte bidragspligtige så vidt muligt svare til arbejdsmarkedsbidragene efter § 11, stk. 8, henholdsvis § 11, stk. 4 og 9.

Stk. 2. 13)De foreløbige arbejdsmarkedsbidrag modregnes i arbejdsmarkedsbidragene efter § 11, stk. 4, 8 og 9.

Stk. 3. § 13, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse på foreløbige arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om beregningen og opkrævningen af foreløbige arbejdsmarkedsbidrag efter stk. 1 og kan herunder fastsætte regler om, at de foreløbige arbejdsmarkedsbidrag opkræves efter reglerne for opkrævning af foreløbig skat efter kildeskattelovens § 50.

§ 13. 13)Reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder anvendelse ved opkrævning af bidrag, der skal opgøres og indeholdes efter § 11, stk. 1, 5-7 og 10, med de undtagelser, der følger af denne bestemmelses stk. 2 og 9 og regler, der er udstedt i medfør af disse bestemmelser. Bidrag efter § 11, stk. 4, 8 og 9, opkræves efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. 13) Pensionskasser m.v. som nævnt i § 11, stk. 5, indbetaler de forventede bidrag for kalenderåret af pensionsindbetalinger den 1. september, jf. dog § 11, stk. 6. Indbetaling sker til told- og skatteforvaltningen. Pensionskasser m.v. skal senest den 1. april i året efter udløbet af kalenderåret indbetale de endelige arbejdsmarkedsbidrag, dog med modregning af de foreløbige arbejdsmarkedsbidrag efter 1. pkt. Overskydende bidrag indbetales til told- og skatteforvaltningen, der tillige forestår eventuel tilbagebetaling af for meget betalt bidrag. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler til gennemførelse af reglerne i dette stykke.

Stk. 3. Bidrag efter § 11, stk. 4, 8 og 9, forfalder til betaling den 1. efter den kalendermåned, hvor told- og skatteforvaltningen har givet den bidragspligtige meddelelse om bidraget, med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Bidraget indbetales til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Falder den sidste rettidige betalingsdag på en helligdag, lørdag eller søndag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 5. Betales bidrag efter stk. 3 ikke rettidigt, skal der betales en månedlig rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 6. Bidragsbeløb, bortset fra foreløbige beløb efter § 12, under 100 kr. for personer som nævnt i § 7, stk. 1, litra c, og stk. 2, opkræves ikke. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af § 7, stk. 1, litra a, når arbejdsgiveren ikke er indeholdelsespligtig. Skatteministeren kan fastsætte regler om mindstegrænser for andre indbetalinger eller tilbagebetalinger af beløb efter denne lov.

Stk. 7. Reglerne om eftergivelse og henstand i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. § 15 og kildeskattelovens § 73 D finder tilsvarende anvendelse på bidrag, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.

Stk. 8. 13)Afgår en person omfattet af § 7, stk. 1 eller 2, ved døden, anses betalingen af indeholdte bidrag efter § 11, stk. 1 og 7, og betalingen af foreløbige bidrag efter § 12, som forfaldt før dødsfaldet, for endelige for afdøde for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted, såfremt boet efter afdøde er sluttet ved boudlæg i medfør af § 18 i lov om skifte af dødsboer. Er der ikke sket betaling af foreløbige bidrag efter 1. pkt., finder reglerne om hæftelse m.v. i dødsboskattelovens § 88, stk. 1-3 og 5, tilsvarende anvendelse. For krav vedrørende skyldige bidrag for indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, jf. dog 2. pkt., hvori dødsfaldet har fundet sted, finder reglerne om efterbetaling og hæftelse m.v. i dødsboskattelovens § 87, stk. 1-3 og 5, og § 88, stk. 1-3 og 5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. 13)Skatteministeren kan fastsætte regler om fremrykket afregning af indeholdt bidrag for nedennævnte indeholdelsespligtige efter § 11, stk. 1, 6 og 7:

1) Ministerier og institutioner, hvis driftsbudgetter er optaget på statens bevillingslove.

2) Institutioner, foreninger og fonde, hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2, i lov om statens regnskabsvæsen m.v. har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen skal finde anvendelse.

3) Ikke-statslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere.

4) Regionerne og kommunerne.

5) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab.

6) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en region eller kommune.

§ 13 A. Efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler skal de indeholdelsespligtige over for told- og skatteforvaltningen indgive angivelse for indeholdelserne og for bidrag opgjort efter § 9, stk. 2.

§ 14. 13)Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage kontrol og efterse regnskabsmateriale om opgørelse af bidragsgrundlag m.v. hos bidragspligtige omfattet af § 7, stk. 2, og indeholdelsespligtige som nævnt i § 11, stk. 10. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil. Forvaltningens adgang til kontrol efter 1. pkt. omfatter også adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra den bidragspligtige eller den indeholdelsespligtige driver virksomheden, samt i transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. Kontrol som nævnt i 3. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privatbolig eller fritidsbolig.

Stk. 2. De bidragspligtige og indeholdelsespligtige og de hos disse ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrol og eftersyn som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Materialet nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 15. 13) Er der ikke sket indeholdelse af bidrag efter § 11, stk. 1 eller 5-7, eller er indeholdelse sket med et for lavt beløb, skal den bidragspligtige efter § 7, stk. 1, indbetale det manglende beløb til told- og skatteforvaltningen. Det samme gælder for bidragspligtige efter § 7, stk. 1 eller 2, såfremt der af anden indkomst ikke er betalt bidrag eller betaling af bidrag er sket med et for lavt beløb. Er der indbetalt bidrag med et for stort beløb, modregnes eventuel uforfalden restskat efter kildeskattelovens § 61, stk. 3-6, og § 62 A, stk. 1, 1. og 3. pkt., samt eventuelle tilbagebetalingspligtige beløb efter kildeskattelovens § 62 A, stk. 2, forinden udbetaling af beløbet til den bidragspligtige. Der foretages dog ikke modregning i uforfalden restskat, hvis det vil berøre en overførsel af restskat til det følgende år, der er sket efter kildeskattelovens § 61, stk. 3. Krav på udbetaling af overskydende bidrag m.v. kan ikke overdrages før udløbet af det indkomstår, kravet vedrører. Aftaler om sådanne overdragelser er ugyldige. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om modregning samt om indbetaling, udbetaling og forrentning af sådanne beløb, herunder regler om, at indbetaling, udbetaling og forrentning sker efter reglerne for personlige skatter i kildeskatteloven i tilfælde, hvor bidragsgrundlaget ændres som følge af ændringer i den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Den, der undlader at opfylde sin pligt til at indeholde bidrag efter § 11 eller indeholder dette med et for lavt beløb, er over for told- og skatteforvaltningen umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre den pågældende godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov. Den, som har indeholdt bidrag efter denne lov, hæfter over for det offentlige for betaling af det indeholdte beløb.

Stk. 3. Ubetalte bidrag, rentebeløb og gebyrer kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. hos bidragspligtige eller indeholdelsespligtige efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 4. Bidragsbeløb, som ikke betales rettidigt, inddrives tillige med renter og gebyrer efter reglerne i lov om inddrivelse af skatter og afgifter m.v. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om opkrævningen.

Stk. 5. Skatteministeren kan bestemme, at der for erindringsskrivelser, tilsigelser til udlægsforretninger og afgørelser om indeholdelse af løn m.v. udstedt at restanceinddrivelsesmyndigheden vedrørende ikke rettidigt betalte bidragsbeløb efter stk. 1 skal betales gebyr til restanceinddrivelsesmyndigheden. Gebyret kan højst udgøre 250 kr.

Klagebestemmelser

§ 16. (Ophævet).

§ 17. (Ophævet).

§ 17 A. (Ophævet).

Straffebestemmelser m.v.

§ 18. Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed:

a) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget,

b) undlader indeholdelse af bidrag.

Stk. 2. Er forholdet begået med forsæt til at unddrage staten bidrag, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. I forskrifter, der af skatteministeren udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 19. Ransagning kan ske i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov og bestemmelser udstedt i medfør af loven i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom.

§ 20. Såfremt overtrædelsen ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Kildeskattelovens § 79 A om opkrævning og inddrivelse finder tilsvarende anvendelse.

§ 21. Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om lovens administration, herunder regler om registrering af indeholdelsespligtige, regnskabsaflæggelse, indberetning og indbetaling til told- og skatteforvaltningen, oplysningspligt over for told- og skatteforvaltningen, told- og skatteforvaltningens oplysningspligt over for de bidragspligtige, samt om told- og skatteforvaltningens foretagelse af nødvendig kontrol.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere, der ikke har hjemting her i landet, og som udbetaler lønindkomst m.v. til personer, der er bidragspligtige efter § 7, stk. 1, litra a, skal udbetale indkomsten gennem en befuldmægtiget, der har hjemting her i landet. Det kan i sådanne regler fastsættes, at det påhviler den befuldmægtigede at indeholde bidrag efter denne lov.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 22. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. For bidragspligtige omfattet af § 7, stk. 1, litra a og b, har loven virkning for løn, vederlag m.v., der udbetales fra og med den 1. januar 1994, samt for løn, vederlag m.v., der udbetales før den 1. januar 1994, i det omfang lønnen m.v. ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode efter den 31. december 1993.

Stk. 3. For bidragspligtige omfattet af § 7, stk. 1, litra c, og stk. 3, har loven virkning fra og med indkomståret 1994. For bidragspligtige, hvis indkomstår 1994 er startet før den 1. juli 1993, udgør bidraget dog kun 1/12 af det for indkomståret 1994 beregnede bidrag for hver måned fra den 1. juli 1993 at regne og indtil indkomstårets udløb.

Stk. 4. For bidragspligtige omfattet af § 7, stk. 2, har loven virkning fra den 1. januar 1994. For indbetalinger efter § 11, stk. 2, har loven virkning fra den 1. januar 1994.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 10, stk. 1, 2. pkt., om fremførsel af underskud til fradrag i bidragsgrundlag finder anvendelse for underskud, der opstår i indkomståret 1994 eller senere.

§ 23. Lov om en arbejdsmarkedsuddannelsesfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 1. januar 1993, ophæves den 1. januar 1994. Efterregulering som følge af ændringer i antallet af fuldtidsbeskæftigede og de regnskabsmæssigt konstaterede udgifter til arbejdsmarkedsuddannelser i 1992 og 1993 efter de hidtil gældende regler indgår dog i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af bidrag, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 2. Lønmodtagerbidrag til Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden opkræves sidste gang af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter de hidtil gældende regler med følgende forfaldsdatoer:

a) Den 1. marts 1994 for arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v.,

b) den 1. april 1994 for bidrag, der ikke kan modregnes i kompensation,

c) den 1. april 1994 for arbejdsgivere, der ikke er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v.,

d) den 1. januar 1994 for offentlige arbejdsgivere.

Stk. 3. Lønmodtagerbidrag vedrørende 1994 opkræves efter de hidtil gældende regler på grundlag af ATP-restancer vedrørende tiden før den 1. januar 1994, som modtages i perioden 23. februar 1994-22. februar 1995. Det årlige bidrag er 1.497,96 kr. for lønmodtagere, for hvem der indbetales fuldt ATP-bidrag. Pr. 1. juli 1995 overgår restancer, herunder de påløbne renter og omkostninger, til inddrivelse af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 4. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om beregning, opkrævning og betaling af lønmodtagerbidrag på grundlag af ATP-restancer.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan med tillæg af påløbne renter og omkostninger inddrive skyldige beløb efter stk. 3 samt ubetalte arbejdsgiver- og lønmodtagerbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

§ 23 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af § 23, stk. 5, efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 25. september 2008

P.M.V.
Peter Loft

/ Birgitte Christensen

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelsesbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsårene 2006-2007 og 2007-2008. Bemærkninger om tidligere ændringer af loven er ikke medtaget. Der henvises herom til tidligere lovbekendtgørelser, senest lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006. Lovens titel og overskriften før § 1 er ændret ved § 1 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, som trådte i kraft den 26. oktober 2007 og finder anvendelse fra og med indkomståret 2008

2) §§ 1-2 og 4 blev ophævet og § 3 ændret ved § 1 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 med virkning fra og med indkomståret 2008.

3) Nyaffattelsen af § 7, stk. 1, litra a, trådte i kraft den 20. april 2007, jf. § 7, stk. 1, i lov nr. 345 af 18. april 2007.

4) Nyaffattelsen af § 7, stk. 4, finder anvendelse fra og med indkomståret 2008, jf. § 14, stk. 1, i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007.

5) Ændringerne af § 8, stk. 1, litra c) og litra f), og i § 8, stk. 6, trådte i kraft den 1. januar 2007, jf. § 17, stk. 1, i lov nr. 1545 af 20. december 2006. § 8, stk. 1, litra f, er tillige ændret ved lov nr. 347 af 18. april 2007, som trådte i kraft den 20. april 2007.

6) Ændringerne i § 8, stk. 1, litra c, f , h og i, § 11, stk. 1, 1.pkt., § 11, stk. 5, 1. pkt., § 11, stk. 9, der bliver stk. 10, samt indsættelsen af nyt stk. 6 i § 11, hvorefter stk. 6-9 bliver til stk. 7-10, trådte i kraft den 21. december 2007, jf. § 11, stk. 1, i lov nr. 1534 af 19. december 2007.

7) Ændringen af § 8, stk. 1, litra j, samt indsættelsen af nyt litra k) i § 8, stk. 1, trådte i kraft den 20. april 2007, jf. § 7, stk. 1, i lov nr. 345 af 18. april 2007.

8) Indsættelse af nyt stk. 8 i § 8 trådte i kraft den 1. juli 2008 og har virkning fra og med indkomståret 2008, jf. § 3, stk. 1 og 2, i lov nr. 519 af 17. juni 2008.

9) Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af indsættelse af nyt stk. 9 i § 8, jf. § 9, stk. 4, i lov nr. 527 af 17. juni 2008.

10) Indsættelsen af § 10 A trådte i kraft den 8. juni 2007 og har virkning for indkomst erhvervet i indkomståret 2007 eller senere, jf. § 4 i lov nr. 538, af 6. juni 2007.

11) Ændringen af § 11, stk. 1, 1. pkt., finder anvendelse fra og med indkomståret 2008, jf. § 14, stk. 1, i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, som senere er ændret og trådte i kraft den 21. december 2007, jf. § 11, stk. 1, i lov nr. 1534 af 19. december 2007.

12) Indsættelsen af stk. 11 i § 11 træder i kraft den 19. juni 2008, jf. § 9 stk. 1, i lov nr. 527 af 17. juni 2008.

13) Ændringerne i § 12, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 12 stk. 2, § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 13, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, stk. 8, 1. pkt., og stk. 9, § 14, stk. 1, 1. pkt., og § 15, stk. 1, 1. pkt., trådte i kraft den 21. december 2007, jf. § 11, stk. 1, i lov nr. 1534 af 19. december 2007.