Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over meddelt fortrinsstilling til suppleringsjord

Resumé

Jordbrugskommissionen J havde meddelt A fortrinsstilling til 5,8 ha af ejendommen E. Direktoratet for FødevareErhverv ophævede den tildelte fortrinsstilling, idet J havde begået en retlig fejl, da en korrekt udfyldt naboerklæring ikke var modtaget inden for den af J fastsatte frist.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 9. oktober 2006, j.nr. 3101-070-06-3256:

»---

I brev af I brev af 18. maj 2006 har De for K klaget over, at Jordbrugskommissionen for Århus Amt den 27. april 2006 har meddelt A fortrinsstilling til 5,8 ha. Afgørelsen er truffet i forbindelse med en ansøgning om, at K erhverver landbrugsejendommen E på 26,7 ha.

Direktoratets afgørelse

Direktoratet for FødevareErhverv ændrer hermed afgørelsen og ophæver den tildelte fortrinsstilling til A til 5,8 ha. Samtidig hjemviser direktoratet sagen til fornyet behandling i kommissionen, for så vidt angår spørgsmålet om der kan meddeles tilladelse til, at K kan erhverve landbrugsejendommen E.

Baggrunden herfor er, at det er en retlig fejl, at kommissionen har tildelt A fortrinsstilling til 5,8 ha, da en korrekt udfyldt naboerklæring ikke er modtaget inden for den af kommissionen fastsatte frist, jf. nedenfor.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 863 af 19. august 2004 om regionale jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

I brev af 5. januar 2006 har De for K søgt Jordbrugskommissionen for Århus Amt om tilladelse til, at hun erhverver landbrugsejendommen E på 26,7 ha.

Da K i forvejen er ejer af mere end 100 ha, har der været foretaget offentlig annoncering om naboers mulighed for at ønske fortrinsstilling til suppleringsjord.

Der er den 7. marts 2006 modtaget en naboerklæring om 10 ha suppleringsjord eller det hele fra A, som oplyser, at han ejer 2 landbrugsejendomme på i alt 60 ha, og at han har været selvstændig landmand siden 1959.

Samtidig erklærer A sig om, at han er fyldt 18 år og har fast bopæl på en landbrugsejendom, samt han selv driver den ejendom, der ønskes suppleret.

A er den 8. marts 2006 anmodet om, at han erklærer sig om, hvorvidt han opfylder uddannelseskravet, ønsker at betale sædvanlig handelspris eller om, hvorvidt han ejer flere ejendomme.

Samtidig er A anmodet om, at han skal tilbagesende et oversigtskort med angivelse af hvilke 5,8 ha, han søger fortrinsstilling til.

Det fremgår, at oplysningerne skal være modtaget senest den 15. marts 2006.

Den 17. marts 2006 er der modtaget supplerende oplysninger fra A.

I brev af 29. marts 2006 har De konstateret, at besvarelsen først er kommet til kommissionen den 17. marts 2006, hvorfor ansøgningen er indsendt for sent.

Jordbrugskommissionen har den 27. april 2006 meddelt, at A opfylder betingelserne for at opnå fortrinsstilling til 5,8 ha, jf. § 32 i lov om landbrugsejendomme.

I afgørelsen henvises til, at tidsfristen er overholdt, da A's naboerklæring allerede er modtaget den 7. marts 2006, og at der fra revisor Freddy Rasmussen er modtaget erklæring om, at A, i de 10 år, han har været revisor for ham, selv har stået for driften af sine landbrugsejendomme og således opfylder uddannelseskravet.

I brev af 18. maj 2006 har De klaget over afgørelsen.

Det bestrides, at ansøger A opfylder betingelserne om selv at drive den landbrugsejendom, der ønskes suppleret. Her henses især til ansøgers alder.

Det er fortsat Deres opfattelse, at ansøgers besvarelse af jordbrugskommissionens brev af 8. marts 2006 er sket for sent.

Jordbrugskommissionen har den 23. maj 2006 fremsendt klagen hertil, idet kommissionen fastholder afgørelsen.

Kommissionen bemærker, at en mindre overskridelse af en kort frist ikke fører til fortabelse af fortrinsstillingen.

Redegørelse for direktoratets afgørelse

Det fremgår af § 25, stk. 3, i bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (bekendtgørelse nr. 421 af 3. juni 2005), at hvis en naboerklæring, der er indkommet rettidigt til jordbrugskommissionen, ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til vurdering af, om den pågældende nabo opfylder betingelserne for at opnå fortrinsstilling, kan jordbrugskommissionen fastsætte en frist på højst 4 uger i særlige tilfælde til fremsendelse af fornøden dokumentation.

Hvis den omhandlede dokumentation ikke er modtaget hos jordbrugskommissionen inden den fastsatte frist, kan den pågældende nabo ikke opnå fortrinsstilling til suppleringsjord, jf. § 25, stk. 4, i bekendtgørelsen.

Det er derfor en retlig fejl, at jordbrugskommissionen har tildelt A fortrinsstilling til 5,8 ha, da en korrekt udfyldt naboerklæring ikke er modtaget inden for den af kommissionen fastsatte frist.

Direktoratet for FødevareErhverv har derfor - som nævnt - ændret jordbrugskommissionens afgørelse og ophævet den af jordbrugskommissionen tildelte fortrinsstilling til A til 5,8 ha. A opfylder ikke betingelserne for fortrinsstilling, idet jordbrugskommissionen ikke inden den angivne frist (inden 15. marts 2005) har modtaget en korrekt udfyldt naboerklæring.

Direktoratet har samtidig hjemvist sagen til fornyet behandling i kommissionen, for så vidt angår spørgsmålet om der kan meddeles tilladelse til, at K kan erhverve landbrugsejendommen E.

Med venlig hilsen

---«