Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. juni 2005 i sag 05.2005

A v/B (Danske Malermestre v/Niels Håkonsen)

mod

C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm og konsulent Morten Schønning Madsen (begge DA) og konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere deltog som særlig sagkyndigt medlem afdelingschef Mogens Berg, Dansk Malermestre og uddannelsssekretær Søren Kjærsgaard, Malerforbundet.

Mellem klageren, A v/ B, og indklagede, elev C, født den 5. maj 1986, blev i 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter indklagede skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 2. februar 2004 til den 15. juni 2007.

Klageren har ved sin organisation, Danske Malermestre, ved klageskrift modtaget den 21. januar 2005 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 6.280 kr. til klageren for brud på uddannelsesaftalen ved ensidigt at have ophævet denne uden grund. Den påståede erstatning svarer til en måneds løn.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav.

Indklagede har ikke svaret i sagen og har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder:

Klageren har forklaret, at C den 24. maj 2004 ved arbejdstids ophør meddelte, at han ikke kom mere, da han ikke havde råd til at være i lære, men skulle starte på en fabrik dagen efter. Klageren sagde til C, at han ikke var berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet, men C svarede, at han var ligeglad og ikke agtede at komme mere. Klageren har efterfølgende konstateret, at indklagede pr. 1. juni 2004 har indgået en ny uddannelsesaftale med et malerfirma.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst må det lægges til grund, at indklagede på trods af klagerens udtrykkelige protest og med en urigtig begrundelse ophævede ansættelsesforholdet, uden at der var noget som helst grundlag herfor, og at dette skete med henblik på at indgå ny uddannelsesaftale hos en anden malermester en uge efter. Under de således foreliggende omstændigheder findes den erstatning, der tilkommer klageren, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, at burde fastsættes til 5.000 kr.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, C, skal inden 14 dage til klageren, A v/ B, betale 5.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.