Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om fonds erhvervelse

Resumé

Jordbrugskommissionen J meddelte K afslag på en ansøgning om, at en fond erhvervede en landbrugsejendom på 61,2 ha. Afslaget var begrundet med, at fonden ikke havde afsendt de nødvendige oplysninger til dokumentation af, at fondens vedtægter ikke stred mod at støtte almennyttige naturformål. FødevareErhvervsdirektoratet ophævede afgørelsen og hjemviste den til fornyet behandling i J, da J med afslaget havde begået en retlig fejl. Fonden havde således opnået en forhåndsgodkendelse og kunne derfor uden tilladelse erhverve adkomst på en landbrugsejendom til naturformål.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 28. november 2006, j.nr. 3101-080-06-3265.

»---

I brev af 1. maj 2006 har De for K C Foundation klaget over, at Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt den 5. april 2006 har meddelt afslag på en ansøgning om, at fonden erhverver landbrugsejendommen E på 61,2 ha.

Direktoratets afgørelse

Direktoratet for FødevareErhverv ophæver herved jordbrugskommissionens afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Baggrunden herfor er, at det er en retlig fejl, at kommissionen har begrundet afslaget med, at fonden ikke har indsendt de nødvendige oplysninger til dokumentation af, at fondens vedtægter ikke strider mod at støtte almennyttige naturformål, jf. nedenfor.

Det er endvidere en retlig fejl, at kommissionen ligeledes har begrundet afslaget med, at der mangler erklæring om, at fonden forpligter sig til at afhænde ejendommen, hvis betingelserne for erhvervelse ikke længere opfyldes, jf. nedenfor.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 863 af 19. august 2004 om regionale jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

I brev af 23. november 2005 har De for K C Foundation søgt Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt om tilladelse til erhvervelse af landbrugsejendommen E på 61,2 ha.

De oplyser, at ejendommen overvejende består af lave jorder i omdrift, samt et større moseareal og lidt skov.

Den 9. december 2005 bad jordbrugskommissionen fonden om at fremsende et udfyldt § 24 skema og fondens vedtægter.

Med brev af 6. februar 2006 har De fremsendt kopi af direktoratets brev af 15. juli 2005 (j.nr. 3101-X-05-2524), hvoraf fremgår, at fonden efter Deres opfattelse er godkendt som en almennyttig naturfond, der er berettiget til at opkøbe naturarealer med landbrugspligt.

Jordbrugskommissionen har den 17. januar 2006 på ny anmodet om indsendelse af § 24 skema, hvorefter De den 20. januar 2006 har svaret, at § 24 skema ifølge sin ordlyd skal udfærdiges i tilfælde, hvor en fond uden dispensation erhverver et landbrugspligtigt areal, men at fonden har sendt en egentlig begrundet ansøgning.

Jordbrugskommissionen har den 9. februar 2006 meddelt, at forinden sagen kan realitetsbehandles, skal fonden indsende

● Fondens vedtægter

● Fondens formålsbestemmelser

● Erklæring om, at fondens vedtægter iøvrigt ikke indeholder formål, der strider mod formålet om at støtte almennyttige naturformål. Til dette skal § 24 skema udfyldes og underskrives.

I brev af 13. marts 2006 har De svaret, at der ingen krav er om, at en almennyttig naturfond skal indsende vedtægter, jf. § 19, stk. 4, i bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme, men der skal alene indsendes fondens formålsbestemmelse. I den forbindelse har De henvist til direktoratets brev af 15. juli 2005, hvoraf fremgår, at fondens formål er i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Samtidig har De oplyst, at der ikke er ændret på fondens vedtægter siden stifterens død i 1986, og erklæret at der ikke i vedtægterne i øvrigt indeholdes formål, der strider mod formålet om at støtte almennyttige naturformål.

Jordbrugskommissionen har den 5. april 2006 meddelt afslag på det ansøgte efter § 24, stk. 5, i lov om landbrugsejendomme, jf. §§ 19-21 i bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme.

Afslaget begrundes med, at fonden ikke har indsendt de nødvendige oplysninger til dokumentation af, at fondens vedtægter ikke strider mod at støtte almennyttige naturformål. Afslaget begrundes ligeledes med, at der mangler erklæring om, at fonden forpligter sig til at afhænde ejendommen, hvis betingelserne for erhvervelse ikke længere opfyldes.

I brev af 1. maj 2006 har De klaget over afgørelsen.

Jordbrugskommissionen har den 31. maj 2006 fremsendt klagen hertil, idet kommissionen fastholder afgørelsen. I brev af 13. juni 2006 har De kommenteret fremsendelsen af klagen hertil, men disse bemærkninger giver den 22. juni 2006 ikke kommissionen anledning til yderligere kommentarer.

Manglende erklæring om, at fonden forpligter sig til at afhænde ejendommen, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt

De henviser til, at det følger af lovens § 24, stk. 6, at en tilladelse efter § 24, stk. 5, normalt skal betinges af, at der på ejendommen tinglyses deklaration om afhændelse af ejendommen, hvis betingelsen for erhvervelsen ikke overholdes.

De konstaterer, at fonden ikke er blevet bedt om at underskrive en sådan erklæring, og at en sådan erklæring i øvrigt normalt fremsendes i forbindelse med tilladelsen.

Hertil bemærker kommissionen, at den bad fonden om at udfylde skemaet, da fonden ikke havde lavet en fyldestgørende ansøgning. Kommissionen henviser til, at det i ansøgningen var udeladt, at fonden ville forpligtige sig til at afhænde ejendommen, hvis den ikke længere anvendes til formålet.

Hertil anfører De, at havde man ønsket en sådan erklæring, var den uden videre fremsendt, idet der er tale om et ubetinget lovkrav for tilladelse til erhvervelse af landbrugsarealer.

Fondens vedtægter

De henviser til, at der ikke er noget krav i loven eller bekendtgørelsen om, at fonden skal aflevere sine vedtægter.

De gør gældende, at fonden ikke i tidligere sager har afleveret sine vedtægter og står noget uforstående overfor, hvorfor kommissionen udover formålsbestemmelsen ønsker indseende også i fondens øvrige forhold, og hvilken betydning det har for en dispensation til at erhverve et landbrugsareal til naturformål.

Hertil bemærker kommissionen, at den har vurderet, at fonden ikke har indsendt de nødvendige oplysninger, som kan dokumentere, at en erhvervelsestilladelse kan meddeles på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Hertil har De anført, at fonden ingen mulighed har for at opfylde dette krav efter de gældende lov- og vedtægtsmæssige bestemmelser i fondens hjemland, og at der ikke er nogen hjemmel til et sådant krav.

Erklæring om, at fondens vedtægter i øvrigt ikke indeholder formål, der strider mod formålet om at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål

De henviser til, at denne erklæring, som fonden ifølge bekendtgørelsens § 19, stk. 4, skal afgive, er afgivet ved fondens brev af 13. marts 2006.

Hertil henviser kommissionen til, at dette ifølge bekendtgørelsens § 19, stk. 3, skal dokumenteres, og at kommissionen har taget udgangspunkt i § 24 i loven og behandlet ansøgningen fra fonden, som ikke er en godkendt fond eller en fond, som har opnået forhåndsgodkendelse.

Hertil anfører De, at De som formand for fonden har afgivet skriftlig erklæring om, at der ikke i vedtægterne er formål, der strider mod formålet om at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål.

Redegørelse for direktoratets afgørelse

Det fremgår af § 24, stk. 3, i lov nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme, at fødevareministeren kan fastsætte regler, hvorefter en fond, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, kan opnå en forhåndsgodkendelse til at erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom.

Sådanne regler er fastsat i § 19 i bekendtgørelse nr. 421 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme. Det fremgår af bekendtgørelsens § 19, stk. 1, at en fond, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, kan opnå en forhåndsgodkendelse til at erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål, hvis en række nærmere angivne betingelser er opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 2-5.

Hvis en fond har opnået forhåndsgodkendelse, kan fonden uden tilladelse erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål, hvis bestemmelserne i bekendtgørelsens §§ 20 og 21 om ejendommens beliggenhed inden for nærmere angivne naturområder og om offentlighedens adgang mv. er opfyldt.

Det følger bl.a. af § 19, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 421 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme, at det ved en ansøgning om en forhåndsgodkendelse skal dokumenteres ved fondens vedtægter mv., at fonden har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, jf. dog stk. 4.

Ved en forhåndsgodkendelse efter § 19, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse skal dokumentation for fondens formål som minimum ske ved indsendelse af fondens formålsbestemmelser. Herudover skal fonden kunne erklære, at fondens vedtægter i øvrigt ikke indeholder formål, der strider mod formålet om at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål.

Ifølge § 67, stk. 6, i cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005 om lov om landbrugsejendomme kan jordbrugskommissionen ved behandling af ansøgning om dispensation efter lovens § 24 søge oplysning hos Direktoratet for FødevareErhverv om, hvorvidt fonden har opnået forhåndsgodkendelse efter lovens § 24, stk. 1, nr. 1, eller om fonden opfylder betingelserne for en sådan forhåndsgodkendelse.

Det fremgår af sagen, at De i brev af 13. marts 2006 til jordbrugskommissionen har erklæret, at der ikke i vedtægterne i øvrigt indeholdes formål, der strider mod formålet om at støtte almennyttige naturformål.

Endvidere har De allerede ved brev af 6. februar 2006 fremsendt kopi af Direktoratet for FødevareErhvervs brev af 15. juli 2005 (j.nr. 3101-X-05-2524) til jordbrugskommissionen. Det fremgår af brevet, at det er direktoratets opfattelse, at K Fonde opfylder betingelserne om at erhverve arealer til naturformål efter reglerne i landbrugslovens § 24, stk. 5.

Der er således i henhold til § 19, stk. 3 og 4, i ovennævnte bekendtgørelse indsendt fornøden dokumentation for, at fonden har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, og at vedtægterne ikke strider mod dette formål.

Det er derfor en retlig fejl, at jordbrugskommissionen bl.a. har begrundet afslaget med, at fonden ikke har indsendt de nødvendige oplysninger til dokumentation af, at fondens vedtægter ikke strider mod at støtte almennyttige naturformål.

Det bemærkes i den forbindelse, at direktoratet i brev til Dem af 23. maj 2006 (j.nr. 3101-X-06-3216) har udtalt, at direktoratet finder, at kravene til en forhåndsgodkendelse af K C Foundation i medfør af bekendtgørelsens § 19, stk. 2-4, er opfyldt, jf. vedlagte kopi. Dette brev bekræfter således direktoratets udtalelse i nævnte brev af 15. juli 2005.

Efter § 24, stk. 6, i lov om landbrugsejendomme skal en tilladelse til erhvervelse af landbrugsejendom til naturformål efter lovens § 24, stk. 5, normalt betinges af, at der på ejendommen tinglyses deklaration, der tager sigte på opfyldelse af formålet med erhvervelsen og indeholder vilkår om afhændelse i overensstemmelse med lovens regler, hvis betingelserne for erhvervelsen ikke overholdes.

I tilfælde, hvor en fond ikke har en forhåndsgodkendelse til erhvervelse af en landbrugsejendom til naturformål, kan der først i forbindelse med tilladelsen til erhvervelsen stilles krav om en erklæring fra fonden om at forpligte sig til at afhænde ejendommen, hvis betingelserne for erhvervelsen ikke længere er opfyldt.

Det er derfor en retlig fejl, at jordbrugskommissionen ligeledes har begrundet afslaget med, at der mangler erklæring om, at fonden forpligter sig til at afhænde ejendommen, hvis betingelserne for erhvervelsen ikke længere opfyldes.

Direktoratet for FødevareErhverv har derfor ophævet jordbrugskommissionens afgørelse og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 863 af 19. august 2004 om regionale jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

---«