Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om godkendelse af uddannelseskrav

Resumé

Jordbrugskommissionen K meddelte K afslag på en ansøgning om godkendelse af, at hun opfyldte uddannelseskravet. K havde ikke gennemgået nogen af de i landbrugsloven, jf. bekendtgørelse nr. 421 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme, nævnte uddannelser, og K havde siden sit ægteskab med L kun været medhjælpende ægtefælle og ikke været medejer af hans ejendomme. Direktoratet for FødevareErhverv fandt det meddelte afslag i overensstemmelse med gældende regler.

FødevareErhvervsdirektoratets skrivelse af 18. december 2006, j.nr. 3101-030-06-3434.

»---

I brev af 22. august 2006 har De for K klaget over, at Jordbrugskommissionen for Vestsjællands Amt den 28. juli 2006 har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse af, at hun opfylder uddannelseskravet.

Direktoratets afgørelse

Det er i overensstemmelse med gældende regler, at jordbrugskommissionen har meddelt afslag på ansøgningen om godkendelse af, at K opfylder uddannelseskravet.

Direktoratet for FødevareErhverv kan derfor ikke give Dem medhold i klagen.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 863 af 19. august 2004 om regionale jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

I brev af 26. juni 2006 har De for K anmodet Jordbrugskommissionen for Vestsjællands Amt om godkendelse af, at hun opfylder uddannelseskravet.

De oplyser følgende:

● K er født på en landbrugsejendom på ca. 30 ha, hvorpå der var en animalsk produktion, og har siden sit ægteskab i 1986 boet på ægtefællens landbrugsejendom og deltaget i driften af denne og de af ægtefællen øvrige ejede og forpagtede ejendomme - fra år 2000 som fuldtidsbeskæftiget. Inden år 2000 arbejde hun på deltid i bedriften samtidig med, at hun stod for bedriftens regnskaber.

● Hendes primære arbejdsområder har været i stald og på kontor.

● Den samlede bedrift omfatter drift af 344 ha og en besætning på 512 søer med smågrise og ca. 9040 slagtesvin.

● Bedriften indeholder en avlsbesætning. Hun forestår udover ovennævnte deltagelse griseavlsregnskabet med tilhørende diverse indberetninger.

Jordbrugskommissionen har den 28. juli 2006 meddelt afslag på det ansøgte i henhold til § 5 i bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme.

Kommissionen henviser til ansøgningen, hvorefter K har været beskæftiget som arbejdstager ved praktisk jordbrug siden 2000. Det fremgår derimod ikke, at hun har gennemgået en uddannelse som faglært landmand. Det er således kommissionens vurdering, at hun ikke kan opnå en uddannelsesattest efter bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 5 (skal være nr. 6).

Det er kommissionens vurdering, at K ikke opfylder betingelserne efter bekendtgørelsens § 5, stk. 5, da hun ikke er medejer af ægtefællens 3 landbrugsejendomme på i alt 212,91 ha.

I brev af 22. august 2006 har De klaget over afgørelsen.

De anfører, at i det omfang, der med afgørelsen henvises til, at K ikke har dokumenteret at have opfyldt de i landbrugslovsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 4 og 5, anførte kriterier, at dette ikke ifølge bekendtgørelsens formulering findes at være en betingelse for at opnå godkendelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 6.

Da der således ikke er henvist til nr. 4 og 5, men i stedet til, at der skal være »gennemgået en uddannelse som faglært landmand«, gøres gældende, at der som »faglært landmand« alene kræves, at ansøger i henhold til nr. 6 skal dokumentere at have udført de arbejdsopgaver, der sædvanligvis indgår i den almindelige drift af en landbrugsejendom, hvilket K har dokumenteret.

Jordbrugskommissionen har den 7. september 2006 fremsendt klagen hertil, idet kommissionen fastholder afgørelsen.

Det er kommissionens opfattelse, at bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 6, ikke lægger op til en konkret vurdering af, hvorvidt ansøger har gennemgået en landbrugsuddannelse gennem relevant arbejde, men at bekendtgørelsen henviser til en konkret uddannelse som faglært landmand, som tilbydes af landbrugsskolerne.

I brev af 21. september 2006 har De kommenteret jordbrugskommissionens behandling af sagen.

De henviser bl.a. til, at udtrykket »faglært landmand« sprogligt er dækkende for en person, der er oplært i faget, landmand og netop ikke en person, hvis faglige kvalifikationer er baseret på en uddannelse, således som det er tilfældet vedr. uddannelseskravene i § 5, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 5.

Redegørelse for direktoratets afgørelse

Efter reglerne i § 12, stk. 2, nr. 1, i lov om landbrugsejendomme (lov nr. 435 af 9. juni 2004) skal den, der i fri handel erhverver adkomst på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, opfylde et krav om en landmandsuddannelse.

Kravene til en landbrugsuddannelse er fastlagt i bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (bekendtgørelse nr. 421 af 3. juni 2005). Uddannelseskravet i henhold til i lovens § 12, stk. 2, nr. 1, fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1-6.

For at få attesteret en uddannelsesattest i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1-3, og 5-6, i nævnte bekendtgørelse er det en betingelse, at den pågældende skal have gennemgået visse uddannelser og opnået bevis herfor, f.eks. grønt bevis.

Det fremgår af sagen, at K ikke har gennemgået nogen af de ovenfornævnte uddannelser.

Det følger således af § 1 i bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 om uddannelse til faglært landmand, at uddannelsen til faglært landmand (landbrugets grunduddannelse) har til formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som faglært landmand inden for landbrugets produktionsområder.

Ifølge § 3 i nævnte bekendtgørelse varer uddannelsen til faglært landmand normalt 42 måneder og omfatter normalt skoleundervisning på 52 uger, der veksler med praktikuddannelse, der normalt varer 29 måneder. Det er således ikke tilstrækkeligt kun at udføre relevant praktisk arbejde på en landbrugsejendom for at blive uddannet til faglært landmand.

Det er endvidere muligt, at få attesteret en uddannelsesattest i henhold til § 5, stk. 1, nr. 4, såfremt den pågældende selvstændigt og aktivt som lovlig ejer eller forpagter i mindst 4 år inden for de sidste 10 år, heraf mindst 2 år her i landet, har drevet en jordbrugsbedrift med et dyrket areal på mindst 30 ha eller med et arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt, vurderet på grundlag af produktionens sammensætning og metode.

Da K siden sit ægteskab med L har været medhjælpende ægtefælle på sin mands landbrugsbedrift og ikke har været medejer af hans ejendomme, opfylder hun ikke betingelserne i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 4, og § 5, stk. 5, for at få attesteret en uddannelsesattest.

Det er derfor korrekt, at jordbrugskommissionen finder, at de opnåede kvalifikationer ikke kan føre til godkendelse af en uddannelsesattest.

Med venlig hilsen

---«