Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 12. november 2007 i sag 37.2007

A (Malerforbundet v/Søren Kjærsgaard)

mod

B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere deltog som særlig sagkyndigt medlem afdelingschef Mogens Berg, Danske Malermestre og forbundssekretær Carsten Niebuhr, Malerforbundet i Danmark.

Mellem klageren, elev A, født den 30. januar 1983, og indklagede, B v/ C, blev den 18. oktober 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 23. oktober 2006 til den 27. april 2007.

Klageren har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 2. juli 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med følgende påstande:

”B tilpligtes at anerkende, at malerlærling A aflønnes i henhold til uddannelsesområdets overenskomst – herunder løn, ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse samt arbejdsmarkedspension.

B tilpligtes at betale malerlærling A den overenskomstmæssige løn reguleret fra uge 43/2006 til 17/2007 – i alt 11.225,27 kr. samt det beregnede pensionsbidrag for uddannelsesperioderne – i alt 8.208,08 kr.

B tilpligtes endvidere at indbetale den udestående feriegodtgørelse for aftaleperioden til Malerforbundets Feriekasse – i alt 8.444.53 kr.”

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. oktober 2007.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Indklagede har den 20. august 2004 tiltrådt overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark.

Således som sagen er oplyst, tages klagerens krav til følge, dog med den korrektion, at udestående feriegodtgørelse reduceres til 8.131,76 kr. under hensyntagen til skæve helligdage.

T h i b e s t e m m e s

B v/ C tilpligtes at anerkende, at malerlærling A aflønnes i henhold til uddannelsesområdets overenskomst – herunder løn, ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse samt arbejdsmarkedspension.

B v/ C tilpligtes at betale malerlærling A den overenskomstmæssige løn reguleret fra uge 43/2006 til 17/2007 – i alt 11.225,27 kr. samt det beregnede pensionsbidrag for uddannelsesperioderne – i alt 8.208,08 kr.

B v/ C tilpligtes endvidere at indbetale den udestående feriegodtgørelse for aftaleperioden til Malerforbundets Feriekasse – i alt 8.131,76 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.