Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 29. april 2005 i sag 47.2004

A v/ Malerforbundet (Søren Kjærsgaard)

mod

B1 under konkurs

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum, konsulent Morten Schønning Madsen (begge DA) og konsulent Gert Svendsen og konsulent Evelyn Jørgensen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndig deltaget faglig sekretær Mogens Pedersen, Malerforbundet og afdelingschef Mogens Berg, Danske Malermestre.

Mellem klageren, elev A, født den 2. juli 1983, og B2, blev den 28. maj 2003 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 22. september 2003 til den 15. december 2006.

Klageren har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 26. november 2004 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand over for indklagede, B1 om, at indklagede tilpligtes at betale 91.239 kr. til klageren.

Klagerens organisation og klageren har under sagen forklaret, at virksomheden B2 var beliggende i Holstebro. Omkring den 1. april 2004 fik klageren oplyst, at hun nu skulle arbejde fra anden adresse i Holstebro, hvor virksomheden B1 var beliggende, idet denne virksomhed havde overtaget aktiviteter og personale fra B2. Klageren har forklaret, at det er en fejl, at B2 er angivet som arbejdsgiverpart på ophævelsesblanketten. Af referat af 20. september 2004 fra forligsmøde i Holstebro Malerlaug, hvor C mødte for virksomheden, fremgår, at B1 Malerafdelingen er angivet som arbejdsgiverpart.

Indklagede, der efter det for Tvistighedsnævnet oplyste, er under konkursbehandling, har ikke givet møde under sagen. Indklagede v/ kurator advokat X, er ved brev af 22. februar 2005 fra Tvistighedsnævnet underrettet om sagen og tidspunktet for Tvistighedsnævnets behandling af denne.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Hun har i den forbindelse vedstået sine redegørelser af 30. juli og 21. september 2004. Klageren ophævede ensidigt uddannelsesaftalen den 23. august 2004 under henvisning til bristede forudsætninger. Af klagerens redegørelser fremgår bl.a., at hun den 2. august 2004 blev sat til at afrense et loft med cellulosefortynder i en lukket og meget varm udestue. C forklarede hende, at det overhovedet ikke var farligt at arbejde med, det var beregnet til at gøre rent i. Hun fortalte senere på dagen C, at fortynderen lugtede rigtig dårligt og sved i øjnene, men han sagde bare, at det jo skulle gøres. Senere fik klageren ondt i hovedet og maven og kastede op. Dette fortsatte resten af dagen og natten og hun måtte sygemelde sig dagen efter. Klageren har derudover beskrevet omgangstonen i virksomheden som meget uvenlig og nedladende og uden hensyntagen til, at der var tale om elevforhold, ligesom arbejdsgiveren har forsøgt at få hende til at medvirke til at lyve over for kunderne, hvilket hun nægtede.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren med rette har ophævet uddannelsesaftalen. Da uddannelsen under de foreliggende omstændigheder må anses for at have været værdiløs, bør indklagede betale erstatning som opgjort svarende til forskellen mellem ansættelsesperiodens lærlingeløn og den overenskomstmæssige mindstebetaling.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat:

Tvistighedsnævnet finder, således som sagen er oplyst for nævnet, at klagerens ophævelse af uddannelsesaftalen var berettiget og begrundet i grov misligholdelse af uddannelsesaftalen fra arbejdsgiverens side. Nævnet lægger herved navnlig vægt på episoden den 2. august 2004, hvor klageren blev sat til at afrense et loft med cellulosefortynder uden anvendelse af sikkerhedsudstyr, og mens hun var alene, samt den omstændighed, at arbejdsgiveren på trods af hendes klager fastholdt, at hun skulle fortsætte arbejdet. Efter en samlet bedømmelse af uddannelsesforholdet og særligt henset til, at indklagede groft har tilsidesat sikkerhedsforskrifter og udsat klageren for en betydelig helbredsrisiko, findes den erstatning, som indklagede skal betale, at burde fastsættes til 60.000 kr.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, B1, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 60.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.