Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 7. marts 2005 i sag 19.2004

A

(Afdelingschef Lene Rosager Jægerslund, Dansk Byggeri)

mod

B

(Leif Rue, 3F)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm og konsulent Morten Schønning Madsen (begge DA) og konsulent Gert Svendsen og advokat Jørgen Rønnow Bruun (begge LO). Endvidere deltog som særlig sagkyndige medlemmer direktør Børge Elgaard, Dansk Byggeri og forhandlingssekretær Stig Schlünsen, 3 F.

Mellem indklagede, elev B, født den 10. februar 1972, og klageren A, blev den 6. september 2000 indgået uddannelsesaftale, hvorefter indklagede skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 1. september 2000 til den 26. marts 2004. I juli 2003 blev uddannelsesaftalen som følge af sygdom forlænget til den 24. september 2004. B ophævede ensidigt uddannelsesaftalen den 3. marts 2004.

Klageren har ved klageskrift modtaget den 26. april 2004 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 136.500 kr. til klageren. Beløbet er opgjort som erstatning for klagerens tab som følge af B’s ophævelse og består af 4 poster: Udgifter, der har været forbundet med at en svend eller mester i et vist omfang skulle instruere indklagede, 60.000 kr.; udgifter som følge af indklagedes timer ikke alle har kunnet faktureres, 18.000 kr.; ekstra lønudgifter under indklagedes skoleophold, 55.400 kr.; udgifter til værktøj og materialer til ny medarbejder, 3.100 kr.

Indklagede har påstået frifindelse. Indklagede har i svarskriftet anført, at der tages bekræftende til genmæle over for påstanden om, at B ensidigt har brudt uddannelsesaftalen. Det er gjort gældende, at der foreligger formildende omstændigheder på grund af dårligt samarbejdsklima. Det fremgår endvidere af svarskriftet, at B gør gældende, at han har et efterbetalingskrav på 62.164,40 kr. Der var under forhandlingen af sagen i Tvistighedsnævnet enighed mellem parterne om, at dette krav og et yderligere af indklagede bebudet krav skulle afgøres ved fagretlig behandling.

Parterne har givet personligt møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er endvidere afgivet forklaring af revisor R.

Indklagede har forklaret bl.a. at han arbejdede 4 måneder hos klageren inden påbegyndelsen af uddannelsesforholdet. På et tidspunkt blev hans værktøj stjålet fra en arbejdsplads. A mente, at han selv måtte betale for nyt værktøj. Da han ophørte hos klageren tog han værktøjet med. Han besluttede sig for at forlade arbejdet, fordi han i talrige tilfælde blev udsat for chikane fra A’s side. Han er bl.a. blevet beskyldt for at stjæle, at skrive urigtige timeopgørelser, og han er i vidt omfang blevet sat til at udføre sort arbejde.

Klageren har forklaret bl.a., at det er rigtigt, at han har sat spørgsmålstegn ved B’s timesedler. B mente, at også hans transporttid til og fra arbejde skulle medregnes. B skulle erstatte værktøjet, der blev stjålet, fordi han undlod at opbevare værktøjet i et aflåst rum på arbejdspladsen. Han var ikke berettiget til at tage værktøjet med sig, da han rejste.

Revisor R har forklaret om klagerens tabsopgørelse og de deri indeholdte skønsmæssige elementer. Indklagedes bruttomånedsløn inklusive tillæg udgjorde ca. 20.000 kr.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at indklagede har erkendt, at hans ophævelse af uddannelsesaftalen var uberettiget. Han er derfor erstatningsansvarlig for det tab, som ophævelsen har påført klageren. Det skal i den forbindelse tillægges betydning, at indklagede ophævede ansættelsesforholdet kort tid før, han var udlært. Der foreligger ikke formildende omstændigheder, der skulle kunne begrunde en nedsættelse af klagerens krav.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at han har været udsat for en så grov behandling fra klagerens side, at klageren ikke har krav på erstatning. Klagerens krav er under alle omstændigheder helt udokumenteret, og det må tages i betragtning, at klageren ikke har haft udgifter til de to sidste skoleophold og svendeprøve.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat:

Indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen var uberettiget, og klageren har derfor efter Tvistighedsnævnets praksis som udgangspunkt krav på en erstatning svarende til en halv månedsløn. Klagerens erstatningsopgørelse, der i vidt omfang er begrundet i skønsmæssige beregninger, dokumenterer ikke et sådant tab, at der er grund til at fravige Tvistighedsnævnets praksis svarende til en halv måneds løn. De af indklagede påberåbte forhold giver ikke grundlag for at nedsætte den erstatning, som en elev efter nævnets praksis i hvert fald skal betale, når han uberettiget ophæver uddannelsesforholdet ensidigt. Tvistighedsnævnet tilkender derfor klageren en erstatning på 10.000 kr.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 10.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.