Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 20. august 2001 i sag nr. 41.2000

Mellem klageren, elev A, og indklagede, B v/ C, blev der den 15. august 1996 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som automekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. august 1996 til den 31. januar 2000.

Klageren har ved sin faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 2. januar 2001 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om at indklagede tilpligtes at betale 6.198,00 kr. med tillæg af procesrente fra den 22. december 2000. Beløbet udgør udgifter til klagerens erhvervelse af kørekort opgjort i overensstemmelse med uddannelsesregler, fastsat af Metalindustriens Lærlingeudvalg.

Indklagede har påstået frifindelse.

Klageren har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet og afgivet forklaring. Endvidere har V, Metal Vejle, afgivet forklaring

Indklagede har ikke givet møde for Tvistighedsnævnet.

Indklagede har i sit svarskrift af 29. januar 2001 anført, at det med klageren blev aftalt, at han selv skulle betale og færdiggøre køreprøven inden prøvetiden i uddannelsesaftalen var færdig. Klagerens krav fremkom først ved Dansk Metals henvendelse til indklagede af 22. august 2000.

Klageren har forklaret bl.a., at han kort før påbegyndelsen af uddannelsen var begyndt at tage kørekort. Han havde i den periode alene teoritimer. Nogle uger efter sin ansættelse nævnte han for indklagede, C, at denne skulle afholde nogle af udgifterne til kørekortet. C svarede blot, at det ville han ikke. Han henvendte sig til Metal Vejle og talte med V om det. De blev enige om ikke umiddelbart at gøre noget ved det. Kort før han blev udlært talte han på ny med V, der kontaktede C om betaling af kørekortet. C var imidlertid fortsat afvisende.

V har forklaret bl.a. i overensstemmelse med klageren og har tilføjet, at han i perioden efter at klageren var blevet udlært i januar 2000 indhentede kopi af kørelærerens regning til brug for opgørelsen af klagerens krav. Begrundelsen for ikke at gøre noget ved sagen under klagerens uddannelse var, at man frygtede, at det kunne give klageren ubehageligheder, hvis kravet blev fremsat og fastholdt.

Klageren har til støtte for påstanden gjort gældende, at indklagede i henhold til retningslinjerne fra Metalindustrien Lærlingeudvalg havde pligt til at afholde de udgifter, klageren har opgjort i sin påstand.

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget konsulent Henrik W. Olsen, Dansk Metal og chefkonsulent Preben Kristensen, Dansk Industri.

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at klageren ved starten af uddannelsesperioden fremsatte krav om betaling af kørekort og at indklagede afviste dette. Klageren havde i henhold til regler fastsat af Metalindustriens Lærlingeudvalg et retskrav på betaling af de opgjorte udgifter.

4 medlemmer af nævnet udtaler herefter:

Indklagede kan på den nævnte baggrund ikke have været i tvivl om, at han var forpligtet til betaling af klagerens udgift, og han har ikke haft grundlag for at anse kravet for opgivet af klageren. Kravet kan således ikke antages at være bortfaldet ved passivitet. Vi stemmer derfor for at give klageren medhold dog således, at procesrenter regnes fra sagens indbringelse for nævnet den 2. januar 2001.

3 medlemmer af nævnet udtaler:

Efter at indklagede havde afvist klagerens krav forløb der 3½ år før indklagede på ny blev stillet over for krav om betaling. Vi finder at klageren, ved i så lang tid at undlade at reagere på indklagedes afvisning, har givet indklagede det indtryk, at klageren ikke ønskede at fastholde forpligtelsen og håndhæve den. Som følge deraf har klageren ved passivitet fortabt sit krav.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B v/ C skal inden 14 dage til klageren, A, betale 6.198,00 kr. med tillæg af procesrente fra den 2. januar 2001 til betaling sker.

Hver part betaler sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger fra modtagelsen af afgørelsen indbringes for domstolene.