Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6.marts 2001 i sag nr. 51.1998

Mellem klageren, elev A, født den 3. november 1967, og indklagede, B, blev der den 16. december 1997 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden 1. april 1998 til 30. september 2001 skulle uddannes som frisør.

Klageren har ved sin faglige organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 27. november 1998 indbragt sagen for nævnet og endeligt nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 81.775 kr. med tillæg af procesrente fra den 19. november 1998.

Det påståede beløb fremkommer således:

Godtgørelse for forsinkelse af elevuddannelsen svarende til løntab indtil nyt elevforhold blev påbegyndt den 1. marts 1999 17.135,00 kr.

Godtgørelse for seksuel chikane, jf. ligebehandlingslovens § 14 60.000,00 kr.

Erstatning for psykologudgifter, jf. EAL § 1 4.640,00 kr.

I alt 81.775,00 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Parterne har givet personligt møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af V1, V2 (klagerens ægtefælle) og V3.

Sagens omstændigheder:

Fællesudvalget modtog i september 1998 fra klagerens organisation en klage fra A af 22. september 1998, hvori det blev gjort gældende, at indklagede gjorde seksuelle tilnærmelser til hende. I skrivelsen til sit forbund anfører klageren bl.a.:

“… Det hele startede med at han lagde sine hænder på mine hofter når vi passerede hinanden,… Han kunne finde på at tage mig på hofterne og rokke mig frem og tilbage ind mod sig selv. Jeg har også prøvet at blive presset op imod køkkenbordet mens han holdt på skuldrene og pressede sig selv helt ind imod mig og stirrede mig ind i øjnene. Han kunne finde på at holde om mig med den ene arm og stå og kilde mig ned foran halsen eller knibe mig i balderne. Det er det der er overgået mig i min tid som elev hos B. …”.

Foranlediget heraf aflagde Fællesudvalgets formandskab den 2. oktober 1998 virksomheden et uanmeldt kontrolbesøg. Det hedder i formandsskabets referat af kontrolbesøget:

“Kontrollanten orienterede mesteren om, at der forelå elevklage fra elev A, med påstand om, at frisørmesteren gjorde tilnærmelser til hende. Det fremsendte brev fra eleven blev oplæst. Den anden elev V3, bekræftede hændelsesforløbet i brevet, og oplyste, at hun forstod den “specielle omgang” i salonen, som en meget almindelig ting. Denne elev tog ikke anstød af, at mesteren også opførte sig på samme måde over for hende, men hun følte også at hun selv havde kontrol over situationen.

Da eleven A den 12/10-1998 skal på 3. skoleperiode, er det aftalt, at uddannelsesaftalen fortsætter i skoleforløbet, og en samtale med Kolding tekniske Skole vil blive iværksat for at hjælpe eleven med at finde en ny læreplads.

Parterne er enige om, at eleven er sygemeldt til skoleopholdets start.

Sagen vil først kunne afsluttes når en løsning er fundet.”

I en skrivelse af 28. januar 1999 oplyser cand. psyk. D om klageren A bl.a.:

“… A kom her første gang d. 30.10.98, hvor hun fortalte, at hendes mester gennem længere tid havde krænket hende seksuelt (overrumplende befamlinger). Hun havde haft svært ved at sige fra over for ham, fordi hun var bange for at miste sin plads.

A fortalte at hun i sin familie var begyndt at blive hidsig og opfarende over for hendes mand og børn. Hun gav udtryk for vrede på sin mester, men virkede i øvrigt opgivende og handlingslammet. Hun græd meget og havde tilsyneladende helt mistet fodfæste og orientering. A beskrev sig selv som en ellers meget rolig og “pæn-pige-person”, så hun var chokeret over sine egne reaktioner.

Siden har A været her syv gange. Hun er stadig grædende og opgivende. Hun gennemfører at gå i skolen og er meget indstillet på, at mesteren ikke skal få lov til at forhindre, at hun får den uddannelse, som hun altid har ønsket sig.”

Ved telefax af 19. januar 1999 til indklagedes advokat, E1, ophævede advokat E2 på klagerens vegne elevforholdet på grund af væsentlig misligholdelse under henvisning til, at indklagede “har udøvet seksuel chikane over for … A.”

Klageren har i det væsentlige forklaret i overensstemmelse med sit brev af 22. september 1998 til sit forbund. Hun har yderligere forklaret, at hun overfor en lærer på teknisk skole har fortalt om arbejdsgiverens adfærd overfor hende. Hun blev sygemeldt den 21. sep. 1998 som følge af arbejdsgiverens chikane.

Indklagede har forklaret bl.a., at klagerens påstande - hvorefter han skulle have haft en seksuelt betonet adfærd over for hende - ikke er rigtige. Der har alene været tale om at han, i forbindelse med at han roste klagerens arbejde, holdt hende om skuldrene. Det er rigtigt, at der var en fri tone på arbejdspladsen, men den var ikke af seksuel karakter. Han har været mester i 30 år, og har løbende haft assistenter. Der har aldrig været problemer af denne karakter. Klageren arbejdede ofte efter arbejdstids ophør, selvom han sagde til hende, at det var fyraften. Det ville hun vel ikke have gjort, hvis han var efter hende seksuelt.

V1 har forklaret i overensstemmelse med referatet af kontrolbesøget af 2.oktober 1998.

V2, der er gift med klageren, har forklaret, at klageren kort efter hun begyndte i salonen gradvis blevet mere og mere ulykkelig. En dag “revnede ballonen”, og hun fortalte ham, at mesteren berørte hende seksuelt og bl.a. havde presset hende op mod køkkenbordet. Han hørte ved en senere lejlighed klageren fortælle om sine problemer til en af lærerne på teknisk skole.

V3, som var ansat i salonen i tiden fra den 30.6. 96 til 30.6.99 har forklaret bl.a., at der var et sjovt og uformelt klima i salonen, og at hun var glad for at være der. Mesteren havde samme attitude overfor alle ansatte, heri lå, at mesteren godt kunne finde på at klappe på skuldrene og lave sjov, men det havde ingen seksuelle undertoner. Hun blev under kontrolbesøget den 2.oktober 1998 ked af det på mesteren vegne, da hun følte, at beskyldningerne var uretfærdige.

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at ophævelsen af uddannelsesforholdet må tilregnes indklagede, idet han har gjort sig skyldig i seksuel chikane over for klageren. Det må efter klagerens forklaring, der er bestyrket af V2´s forklaring og psykologens iagttagelser af klagerens reaktioner, lægges til grund, at indklagede i adskillige tilfælde har lagt sine hænder på klagerens hofter og i forbindelse hermed i nogle tilfælde har bevæget klageren frem og tilbage ind imod sig selv. Indklagede har yderligere holdt klageren på skuldrene, presset hende op imod køkkenbordet og presset sig selv ind imod hende, mens han stirrede hende i øjnene. Indklagede har endvidere også berørt klagerens hals og taget hende på ballerne. Der er tale om klare tilfælde af seksuel chikane, der indebærer en grov misligholdelse af indklagedes forpligtelser over for klageren og således har berettiget klageren til at ophæve elevforholdet og kræve erstatning som påstået.

Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand anført, at det ikke mod indklagedes benægtelse kan anses for godtgjort, at han skulle have gjort sig skyldig i nogen form for ukorrekt adfærd over for klageren. Han har alene berørt klagerens skuldre i forbindelse med, at han roste klageren for hendes arbejde. En sådan berøring, der ikke er fremkommet i nogen som helst chikanøs eller upassende hensigt, udgør naturligvis ikke nogen misligholdelse af indklagedes forpligtelser over for klageren. Indklagede har endelig anført, at hans forklaring støttes at V3´s forklaring.

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn og advokat Tine B. Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget frisørmester Lissi Wittrup Thomsen, Danmarks Frisørmesterforening og Hanne Marcher Hansen, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Tvistighedsnævnet finder det efter bevisførelsen ikke med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at indklagede har gjort sig skyldig i seksuel chikane som påstået af klageren. Indklagede frifindes derfor for klagerens krav.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, frifindes.

Hver part betaler sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger fra modtagelsen indbringes for domstolene