Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Valgnævnet

I medfør af § 17, stk. 7, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 23. juni 2008, fastsættes følgende forretningsorden for Valgnævnet:

Valgnævnets kompetence

§ 1. Velfærdsministeren nedsætter et valgnævn, der træffer afgørelse om

1) optagelse på valglisten efter folketingsvalglovens § 16, stk. 2,

2) godkendelse af formularer til vælgererklæringer for nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 2 og 3, og § 13, stk. 3, eller Europa-Parlamentsvalg, jf. § 11, stk. 2 og 3, og § 12 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og

3) optagelse i Partinavneregistret, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 4.

Valgnævnets sammensætning

§ 2. Valgnævnet består af en formand og to andre medlemmer, i de sager, der er nævnt i § 1, nr. 2 og 3, dog tre andre medlemmer. Formanden skal være dommer, og det ene af de andre medlemmer skal være kyndigt i statsforfatningsret. Det yderligere medlem, nævnet består af i de sager, der er nævnt i § 1, nr. 2 og 3, (partinavnesager), skal være kyndigt i navne- og varemærkerettigheder, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 2.

Stk. 2. Der udpeges efter samme regler en stedfortræder for formanden og hvert af de tre andre medlemmer, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 2.

§ 3. Hvervet som medlem af Valgnævnet ophører, når betingelserne for medlemmets beskikkelse ikke længere er opfyldt, eller når medlemmet fratræder efter eget ønske. Beskikkelsen ophører senest ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

§ 4. Er et medlem forhindret i at deltage i Valgnævnets arbejde, og afgøres sagerne ikke af formanden, jf. § 10, indkalder formanden medlemmets stedfortræder.

Valgnævnets virksomhed

§ 5. Valgnævnet holder møde på de dage, som Valgnævnet vedtager, og i øvrigt så ofte, som formanden finder det nødvendigt.

§ 6. Valgnævnet er i sager om optagelse på valglisten, jf. § 1, nr. 1, beslutningsdygtigt, når Valgnævnets tre medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 3.

Stk. 2. Valgnævnet er i partinavnesager, jf. § 1, nr. 2 og 3, beslutningsdygtigt, når Valgnævnets fire medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 3.

§ 7. Valgnævnets beslutninger træffes ved stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 3.

Inhabilitet

§ 8. Et medlem af Valgnævnet må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag, i forhold til hvilken vedkommende medlem er inhabilt, jf. forvaltningslovens § 3.

Stk. 2. Foreligger der efter et medlems opfattelse forhold for et medlem, der muligt omfattes af bestemmelsen i stk. 1, skal medlemmet inden sagens behandling i Valgnævnet redegøre for forholdet over for Valgnævnet.

Stk. 3. Valgnævnet træffer den endelige administrative beslutning af, om medlemmet kan deltage i sagens behandling og afgørelse. Medlemmet er ikke udelukket fra at deltage i behandlingen og afgørelsen af dette spørgsmål.

Valgnævnets formand

§ 9. Valgnævnets formand forbereder i samarbejde med sekretariatet sagernes forelæggelse for Valgnævnet og leder Valgnævnets møder. Formanden drager i samarbejde med sekretariatet omsorg for udførelsen af Valgnævnets beslutninger, jf. § 13.

§ 10. Nævnets formand kan på Valgnævnets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse, eller hvis udfald ikke giver anledning til tvivl, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 4.

Stk. 2. Formanden orienterer senest på førstkommende nævnsmøde de øvrige nævnsmedlemmer om afgørelser truffet i medfør af stk. 1.

§ 11. Når Valgnævnet har truffet afgørelse i sager om optagelse på valglisten, jf. § 1, nr. 1, drager formanden omsorg for, at Valgnævnets afgørelse meddeles den person, der har indgivet begæring om optagelse på valglisten, samt vedkommende kommunalbestyrelse.

Stk. 2. I partinavnesager, jf. § 1, nr. 2 og 3, drager formanden omsorg for, at Valgnævnets afgørelse meddeles sagens parter, herunder den person, der har indgivet anmodningen om godkendelse af navn for et nyt parti og den formular, som vælgererklæring for et nyt parti skal afgives på, samt Partinavneregistret.

§ 12. Er formanden forhindret i at deltage i Valgnævnets arbejde, og kan formandens genoptagelse af sine funktioner ikke afventes, udøves formandens beføjelser efter §§ 4, 9, 10, 11 og 13 af formandens stedfortræder.

Valgnævnets sekretariat

§ 13. Velfærdsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Valgnævnet, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 8.

Stk. 2. Sekretariatsbetjening omfatter bl.a. udarbejdelse af indstillinger til Valgnævnets afgørelser, forberedelse i øvrigt af nævnets sager, samt udførelse af Valgnævnets afgørelser, herunder underskrift efter aftale med Valgnævnets formand af sager, Valgnævnet eller dets formand har truffet afgørelse om.

Stk. 3. Valgnævnets sekretariat er alene undergivet instruktion fra Valgnævnet og dets formand.

Ikrafttræden

§ 14. Forretningsordenen træder i kraft den 1. september 2008.

Stk. 2. Forretningsordenen finder endvidere anvendelse for alle sager, der ikke er færdigbehandlet på tidspunktet for forretningsordenens ikrafttræden.

Velfærdsministeriet, den 22. august 2008

Karen Jespersen

/ Nicoline Nyholm Miller