Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om dispensation til notering af landbrugsejendom

Resumé

Jordbrugskommissionen, J, havde til K1 og K2 meddelt afslag på ansøgning om dispensation til notering af en 1,88 ha stor ejendom som landbrugsejendom. Direktoratet fastholdt den trufne afgørelse, idet det ikke havde været hensigten, at der skulle kunne dispenseres fra 2 ha-grænsen i landbrugslovens § 4, stk. 3.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 22. januar 2007, j.nr. 3101-042-06-3490.

»---

I brev af 19. maj 2006 har De for Ø ApS, K1 ApS og K2 klaget over, at Jordbrugskommissionen for Fyns Amt den 24. april 2006 har meddelt afslag på en ansøgning om dispensation til notering af K2's ejendom matr. nr. 5 ... på 1,88 ha som landbrugsejendom.

Direktoratets afgørelse

Direktoratet fastholder den trufne afgørelse, idet begrundelsen dog ændres til, at det ikke har været hensigten, at der skulle kunne dispenseres fra 2 ha-grænsen i lovens § 4, stk. 3, jf. cirkulærets § 1, stk. 2-3 og 5-6 og bemærkningerne til den nye landbrugslov fra 2004 (lovforslag L 113), jf. nedenfor.

Direktoratet for FødevareErhverv kan derfor ikke give Dem medhold i klagen.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1151 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Direktoratet har dog samtidig hermed anmodet jordbrugskommissionen om at vurdere, om der i den foreliggende sag er grundlag for at meddele dispensation fra landbrugslovens forpagtningsregler.

Redegørelse for sagen

I brev af 1. december 2005 har Agrogården for Dem, K2 og L søgt Jordbrugskommissionen for Fyns Amt om dispensation til notering af K2's ejendom matr. nr. 5 ... på 1,88 ha som landbrugsejendom.

Det oplyses, at der drives 2 gartnerivirksomheder på ejendommen på lejebasis - Ø ApS, der drives som autoriseret økologisk gartneri, samt K1 ApS, der drives som et konventionelt gartneri.

Der oplyses følgende om de to gartnerivirksomheder:

K1 ApS

- Som tidligere ejer af virksomheden blev De begæret konkurs, efter at orkanen i 1999 havde ødelagt virksomhedens drivhus, som ikke blev dækket af forsikringen.

- K2, som driver et gartneri på ..., købte ejendommen matr. nr. 5 i 2001. Afstandskrav i forhold til landbrugsloven var overskredet, hvorfor landbrugspligten blev ophævet i 2001.

- Der søges efter en mulighed for at genopstarte Deres gartnerivirksomhed.

- K1 ApS oprettes i 2001 og lejer sig ind i ...Virksomhedens anparter deles p.t. mellem L (80 %) og K2 (20 %), men hun er ved at købe de sidste anparter.

- Der drives 28 ha med planteskole, salat, jordbær og konsumært. Omsætningen i 2005 er 4,2 mio. kr.

Ø ApS

- Startet i 2001 og driver 22 ha med salat og rabarber. Omsætningen i 2005 er 1,2 mio. kr.

- Virksomheden ejes 100 % af L på samme adresse.

Det er efter det oplyste hensigten, at L skal købe ejendommen matr. nr. 5 af K2, og at hun skal være forpagter af de 50 ha, som er forpagtet ud til de to gartnerivirksomheder.

Det er fremhævet i ansøgningen, at der er en positiv konsolidering i begge virksomheder, og at der er 4,5 fuldtidsansatte plus ca. 25 sæsonmedhjælpere i virksomhederne, hvorfor begge virksomheder betragtes som bæredygtige enheder.

De bor sammen med L på ejendommen, men hun opfylder ikke landbrugslovens uddannelseskrav, hvilket De gør.

Det er oplyst, at de 2 selskaber står som forpagter på hver sin forpagtningskontrakt af henholdsvis 28 og 22 ha, og at De har underskrevet kontrakterne for selskaberne.

Jordbrugskommissionen har den 24. april 2006 meddelt afslag på det ansøgte i henhold til landbrugslovens § 4, stk. 3.

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at meddele dispensation til, at ejendommen noteres som landbrugsejendom, i og med at ejendommen ikke er over 2 ha.

Samtidig anmoder kommissionen selskaberne om inden 3 måneder at fremkomme med et løsningsforslag til, hvordan forpagtningsforholdene kan bringes i overensstemmelse med landbrugsloven.

I brev af 19. maj 2006 har De for de 2 selskaber og K2 klaget over afgørelsen.

De henviser til, at en dispensation vil kunne gives i fuld overensstemmelse med bedriftens økonomiske og landbrugsmæssige bæredygtighed, idet selskaberne, der driver jorden fra ejendommen, er velkonsoliderede i modsætning til det generelle billede inden for gartnerisektoren.

De konstaterer, at de manglende 1200 m² vil forhindre virksomhedernes eksistens, og at konsekvensen af afgørelsen vil være at lukke dem og opsige forpagtningerne.

De finder det rystende, at det eneste, De får ud af at søge om dispensation, er, at kommissionen erklærer forholdene ulovlige, og at der skal redegøres for, hvordan forholdene bliver lovlige.

De finder, at det er kommissionens opgave at finde den ønskede dispensationsmulighed, ydermere da et medlem fra kommissionen selv har anset sagen som en formsag.

Jordbrugskommissionen har den 19. oktober 2006 fremsendt klagen hertil, idet kommissionen ikke mener, at den har lovgivningsmæssig hjemmel til at dispensere fra 2 ha-grænsen.

Redegørelse for direktoratets afgørelse

Af § 4, stk. 1 i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 947 af 12. september 2006, fremgår det, at en ejendom på ejerens begæring kan noteres som en landbrugsejendom i matrikelregisteret, hvis ejendommen er på 2 ha eller derover, og ejendommen anvendes til landbrug, gartneri, herunder blomstergartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed, og er forsynet med en beboelsesbygning.

Efter lovens § 4, stk. 3 kan bestemmelsen i stk. 1 fraviges, når særlige forhold taler for det.

De nærmere retningslinier for administrationen fremgår af § 1, stk. 2-3 og 5-6 i cirkulære nr. 35 af 3. juni 2005 om lov om landbrugsejendomme.

Der kan således f.eks. meddeles tilladelse til, at en ejendom uden beboelsesbygning noteres som en landbrugsejendom, hvis det dokumenteres, at ejendommen vil blive forsynet med en beboelsesbygning, jf. cirkulærets § 1, stk. 2, eller hvis ejendommen ejes sammen med en anden landbrugsejendom med beboelsesbygning, og der tinglyses deklaration, jf. cirkulærets § 1, stk. 3.

Der kan også meddeles tilladelse til, at en ejendom, der er blevet fritaget for landbrugspligt efter lovens § 7, stk. 4, fordi ejendommen anvendes til væksthusgartneri eller planteskole, på ny noteres som en landbrugsejendom, hvis lovens erhvervelsesbetingelser og betingelserne i lovens § 4, stk. 1 i øvrigt er opfyldt, jf. cirkulærets § 1, stk. 6.

Endelig kan en fravigelse af lovens § 4, stk. 1 bestå i, at der i særlige tilfælde meddeles afslag på en anmodning om notering af landbrugspligt, selv om betingelserne er opfyldt, hvis jorderne er af ringere jordbrugsmæssig værdi eller har en uhensigtsmæssig beliggenhed med spredt beliggende lodder i forhold til ejendommens bygninger, jf. cirkulærets § 1, stk. 5.

Det er Direktoratet for FødevareErhvervs opfattelse, at den foreliggende sag, hvor der er tale om en dispensation fra 2-ha grænsen, ikke falder ind under nogle af de dispensationsmuligheder, der er nævnt i cirkulærets § 1, stk. 2-3 og 5-6.

Af bemærkningerne til lovforslaget til den nye landbrugslov fra 2004 (lovforslag L 113) fremgår det, at der med henblik på forenkling af reglerne indføres en fælles arealgrænse ved notering og bortfald af landbrugspligt. Denne arealgrænse er på 2 ha.

Ifølge lovens § 6, stk. 3 bortfalder landbrugspligten således, når en landbrugsejendom ved udstykning eller på anden måde nedbringes under 2 ha, og beboelsesbygningen ligger på denne del af ejendommen.

Selv om det ikke direkte fremgår af lovteksten, at der ikke kan oprettes landbrugsejendomme under 2 ha, følger dette af de ovennævnte forarbejder til loven.

Såfremt man tillod at notere en ejendom på under 2 ha som landbrugsejendom efter lovens § 4, stk. 1, ville ejeren endvidere umiddelbart med henvisning til lovens § 6, stk. 3, kunne gøre krav på at få landbrugspligten ophævet igen.

Dette er baggrunden for, at cirkulæret ikke indeholder en mulighed for dispensation fra 2 ha-grænsen.

Det er derfor korrekt, når jordbrugskommissionen har meddelt afslag på Deres dispensationsansøgning.

Det er imidlertid Direktoratet for FødevareErhvervs opfattelse, at afslaget ikke burde være begrundet med, at der ikke er lovgivningsmæssig hjemmel til at dispensere fra 2 ha-grænsen. Hjemlen findes i lovens § 4, stk. 3; men det har, som det fremgår, ikke været hensigten, at der skulle kunne dispenseres fra arealkravet af de ovennævnte grunde.

Direktoratet fastholder derfor den trufne afgørelse, idet begrundelsen dog ændres til, at det ikke har været hensigten, at der skulle kunne dispenseres fra 2 ha-grænsen i lovens § 4, stk. 3, jf. cirkulærets § 1, stk. 2-3 og 5-6 og bemærkningerne til den nye landbrugslov fra 2004 (lovforslag L 113).

Direktoratet for FødevareErhverv kan herefter - som nævnt - ikke give Dem medhold i klagen.

Hvad angår jordbrugskommissionens anmodning om, at selskaberne skal komme med løsningsforslag til, hvordan forpagtningsforholdene kan bringes i overensstemmelse med landbrugsloven, finder direktoratet, at jordbrugskommissionen bør vurdere, om der i den foreliggende sag er grundlag for at meddele dispensation fra landbrugslovens forpagtningsregler.

I relation til reglerne om ophævelse af landbrugspligt og erhvervelsesreglerne i loven gælder der i visse situationer lempeligere regler for væksthusgartnerier og planteskoler, der drives med et erhvervsmæssigt sigte. Det fremgår desuden af cirkulærets § 70, stk. 1, at vurderingen af, om der kan dispenseres fra forpagtningsreglerne, i princippet skal ske efter de samme retningslinier, som gælder for erhvervelse af landbrugsejendomme i fri handel.

Direktoratet for FødevareErhverv har derfor samtidig hermed anmodet jordbrugskommissionen om at vurdere, om der i den foreliggende sag er grundlag for at meddele dispensation fra landbrugslovens forpagtningsregler.

Med venlig hilsen

----«