Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om oprettelse af ny landbrugsejendom med bestående bygninger

Resumé

Jordbrugskommissionen J havde til K meddelt afslag på en ansøgning om tilladelse til at udstykke K’s landbrugsejendom H på 83,8 ha. Direktoratet fandt, at det var en retlig fejl, når J havde meddelt afslag på det ansøgte under hensyn til, at K var ejer af et samlet areal på over 100 ha, da der ikke var tale om erhvervelse. Direktoratet ophævede afgørelsen og meddelte samtidig tilladelse til den ansøgte udstykning.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 4. juni 2007, j.nr. 3101-042-06-3482.

»---

Ved mail af 4. september 2006 har De for K klaget over, at Jordbrugskommissionen for Fyns Amt den 31. august 2006 har meddelt afslag på en ansøgning om tilladelse til at udstykke hans landbrugsejendom »H« på 83,8 ha. Der søges om tilladelse til, at et ekstra bygningssæt »T« med 42,6 ha oprettes som en ny landbrugsejendom, som K agter at beholde.
Direktoratets afgørelse
Direktoratet for FødevareErhverv finder, at det er en retlig fejl, når jordbrugskommissionen har meddelt afslag på det ansøgte under hensyn til, at K er ejer af et samlet areal på over 100 ha, da der ikke er tale om erhvervelse, jf. nedenfor.
Direktoratet ophæver derfor afgørelsen og meddeler samtidig tilladelse til den ansøgte udstykning.
Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1151 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Redegørelse for sagen
I brev af 19. oktober 2005 har De for K søgt Jordbrugskommissionen for Fyns Amt om tilladelse til at udstykke hans landbrugsejendom »H« på 83,8 ha.
På ejendommen »H« er der to bygningssæt, dels H-gård, hvor K ifølge det oplyste bor, og dels T-gård.
De søger om tilladelse til, at et ekstra bygningssæt »T« sammen med 42,6 ha udstykkes og oprettes som en ny landbrugsejendom, som K agter at beholde.
K ejer desuden landbrugsejendomme på 78,0 ha og 24,5 ha og har yderligere erhvervet en bygningsløs landbrugsejendom på 53,5 ha, som ønskes overført til H-gård.
Jordbrugskommissionen har den 31. august 2006 i henhold til landbrugslovens § 30 meddelt afslag på den ansøgte udstykning.
Afslaget blev begrundet med,
at K ikke opfylder betingelserne i landbrugslovens § 12, stk. 1, 2 eller 3 for erhvervelse af den oprettede ejendom som ved en fri handel, da han er ejer af et samlet areal på over 100 ha,
at der efter kommissionens opfattelse ikke er grundlag for at fravige denne betingelse i landbrugslovscirkulærets § 73, stk. 3, nr. 3, og
at der ikke ses øvrige forhold, der kan begrunde en fravigelse af denne betingelse.
Ved mail af 4. september 2006 har De klaget over afgørelsen, og jordbrugskommissionen har den 16. oktober 2006 fremsendt klagen hertil, idet kommissionen fastholder afgørelsen.
Ved fremsendelsen af klagen til Direktoratet for FødevareErhverv har kommissionen gennemgået cirkulærebestemmelserne vedrørende den ansøgte udstykning efter 1989-loven (cirkulærets § 45, stk. 3), 1994-loven (cirkulærets § 45, stk. 3), 1999-loven (cirkulærets § 48, stk. 3) og 2004-loven (cirkulærets § 73, stk. 3).
Endvidere har kommissionen henvist til Jørgensen, Mortensen og Wulff, »Jordlovgivning« side 494 og Peter Mortensen, »Landbrugsloven«, side 301-302.
Jordbrugskommissionen finder, at udformningen af bestemmelserne i cirkulærets § 73, stk. 3, er mangelfulde, såfremt § 73, stk. 3, alene omfatter en udstykning, hvor der samtidig sker ejerskifte, og hvor det er køberen, der skal opfylde de sædvanlige erhvervelsesbetingelser ved fri handel.
Efter kommissionens vurdering har ovennævnte cirkulæretekster fra 1989-1994 og fra 1999 til nu både skullet dække situationer, hvor der sker ejerskifte i forbindelse med udstykningen, og situationer, hvor ejeren beholder begge ejendomme efter udstykningen.
Endelig anfører kommissionen, at både cirkulæret fra 1999-loven og 2004-loven taler om, at det er ansøgeren (og ikke erhververen), der skal opfylde betingelserne.
Redegørelse for direktoratets afgørelse
Det er et grundlæggende princip i den nugældende lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2007, at 100 ha grænsen og reglerne om fortrinsstilling kun finder anvendelse i forbindelse med erhvervelse, jf. lovens § 12, stk. 3, nr. 7, og §§ 31-33.
Uanset at der i § 73, stk. 3, nr. 3, i cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005 om lov om landbrugsejendomme er anført, at ansøgeren skal opfylde betingelserne for erhvervelse af ejendommen, finder direktoratet, at det er en retlig fejl, at jordbrugskommissionen har meddelt afslag til den ansøgte udstykning under hensyn til, at K er ejer af et samlet areal på over 100 ha, da der ikke er tale om erhvervelse.
Efter direktoratets vurdering gælder kravet til ansøgeren i cirkulærets § 73, stk. 3, nr. 3, således kun i tilfælde, hvor ansøgeren erhverver en af ejendommene. Dette vil blive præciseret ved næste revision af cirkulæret.
Direktoratet ophæver derfor jordbrugskommissionens afgørelse og meddeler samtidig tilladelse til den ansøgte udstykning.
Det bemærkes, at 100 ha grænsen og reglerne om fortrinsstilling heller ikke finder anvendelse ved en analog udstykning efter lovens § 10, stk. 1 og 2, når ejeren beholder adkomst både på den bygningsløse ejendom og restejendommen med beboelsesbygning.
Tilsvarende gælder ved supplering af en landbrugsejendom efter lovens § 29, såfremt ejeren i forvejen lovligt ejer suppleringsjorden.
Der henvises til afsnit 2.1 i »landinspektørerklæring om oprettelse af en landbrugsejendom uden beboelsesbygning - § 10« og til afsnit 2.2 i »Landinspektørerklæring om omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme - § 29«.

Med venlig hilsen

---«