Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ansøgning om tilladelse til at overføre arealer fra præstegårdsejendomme til beboelsesejendommen og tilladelse til ved arealoverførsel at samle nævnte præstegårdsejendomme i to ejendomme

Resumé

Klageren K søgte Jordbrugskommissionen J om tilladelse til at overføre arealer fra tre præstegårdsejendomme til en beboelsesejendom på 692 m². Efter arealoverførslerne ville beboelsesejendommen være på ca. 9000 m². Alle ejendommene ejedes af K. I en vejledende udtalelse til K slog J fast, at den ikke kunne anbefale, at beboelsesejendommen blev suppleret med arealer fra de tre præstegårdsejendomme. Direktoratet fandt, at det var en retlig fejl, at J havde behandlet K's ansøgning om supplering af beboelsesejendommen efter reglerne i landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 3, om supplering af en fritliggende parcel i landzone, jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2007, som ændret ved lov nr. 509 af 6. juni 2007. I stedet skulle J have behandlet K's ansøgning i henhold til reglerne i lovens § 6, stk. 1, nr. 4, idet K var en offentlig myndighed. Såfremt præstegårdsejendommene havde været noteret som landbrugsejendomme, ville arealoverførslerne i relation til reglerne i lovens § 6, stk. 1, nr. 4, kunne være gennemført på baggrund af en »Landinspektørerklæring om ophævelse af landbrugspligt - § 6«. Ifølge pkt. 2.6 i nævnte erklæring kan landbrugspligten således ophæves på arealer under 2 ha, der erhverves eller ejes af en offentlig myndighed. Da der således ikke var tale om en fravigelse af reglerne i lov om landbrugsejendomme, meddelte direktoratet samtidig Kirkeministeriet, at der i relation til reglerne i lov om landbrugsejendomme ikke er noget til hinder for, at Kirkeministeriet meddeler tilladelse til de ansøgte arealoverførsler, jf. lovens § 22, stk. 2.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 17. august 2007, j.nr. 3101-1083-07-3721.

»---

I brev af 14. maj 2007 har De klaget over, at Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Øst i en vejledende udtalelse af 18. april 2007 ikke har kunnet anbefale, at beboelsesejendommen matr.nr. [ ]suppleres med arealer fra ovennævnte tre præstegårdsejendomme.
Direktoratets udtalelse
Direktoratet for FødevareErhverv finder, at det er en retlig fejl, at Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Øst har behandlet Deres ansøgning om supplering af beboelsesejendommen matr.nr. [ ]efter reglerne i landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 3, om supplering af en fritliggende parcel i landzone.
Jordbrugskommissionen skulle i stedet for have behandlet Deres ansøgning i henhold til reglerne i lovens § 6, stk. 1, nr. 4, idet G's Sogns Menighedsråd er en offentlig myndighed, jf. lovens § 22.
Såfremt præstegårdsejendommene havde været noteret som landbrugsejendomme, ville arealoverførslerne i relation til reglerne i lovens § 6, stk. 1, nr. 4, kunne være gennemført på baggrund af en »Landinspektørerklæring om ophævelse af landbrugspligt - § 6«, jf. pkt. 2.6 i nævnte erklæring.
Direktoratet for FødevareErhverv har derfor samtidig meddelt Kirkeministeriet, at der i relation til reglerne i lov om landbrugsejendomme ikke er noget til hinder for, at Kirkeministeriet meddeler tilladelse til de ansøgte arealoverførsler, jf. lovens § 22, stk. 2.
Redegørelse for sagen
Der søges om tilladelse til at overføre arealer fra præstegårdsejendommene matr.nr. [ ] til beboelsesejendommen matr.nr. [ ]på 692 m². Efter arealoverførslerne vil ejendommen matr.nr. [ ] være på ca. 9000 m². Alle ejendommene ejes af G Sogns Menighedsråd.
Endvidere søges der om tilladelse til ved nærmere angivne arealoverførsler at samle de tre præstegårdsejendomme til to præstegårdsejendomme uden beboelsesbygninger.
Jordbrugskommissionen har den 18. april 2007 meddelt, at kommissionen ikke kan anbefale, at ejendommen matr.nr. [ ] suppleres op til ca. 9000 m², jf. landbrugslovens § 7, stk. 2. Kommissionen lægger til grund, at hvis der var tale om landbrugspligtige jorder ville kommissionen have meddelt afslag til ophævelse af landbrugspligten, jf. lovens § 7, stk. 2, idet ejendommen ikke kan betragtes som fritliggende, da den ligger i nær tilknytning til en eksisterende landsby, og idet 5000 m² grænsen overskrides. Endvidere anfører jordbrugskommissionen, at der i øvrigt ikke er særlige forhold, der ville kunne begrunde en tilladelse.
For så vidt angår arealoverførslerne, hvorved de tre præstegårdsejendomme reduceres til to bygningsløse ejendomme, finder jordbrugskommissionen, at disse arealoverførsler ikke kræver jordbrugskommissionens tilladelse. Jordbrugskommissionen anfører således, at offentlige myndigheder kan eje så mange bygningsløse landbrugsejendomme, som de ønsker uden også at eje en landbrugsejendom med beboelsesbygning. I forbindelse hermed henviser jordbrugskommissionen til, at et menighedsråd i henhold til landbrugslovens § 22, stk. 2, betragtes som en offentlig myndighed.
I udtalelsen af 18. april 2007 har jordbrugskommissionen medsendt klagevejledning om, at jordbrugskommissionens afgørelse af retlige spørgsmål kan påklages til Direktoratet for FødevareErhverv inden 4 uger.
Den 14. maj 2007 har De klaget over jordbrugskommissionens udtalelse om, at kommissionen ikke kan anbefale de ansøgte arealoverførsler, hvorved beboelsesejendommen matr.nr. [ ] suppleres op til ca. 9000 m².
De anfører bl.a., at hvis De havde startet sagen med at sammenlægge matr.nr. [ ], kunne bygningerne på matr.nr. [ ]være fraskilt med et areal på 15.000 m², meden resten af ejendommen blev en bygningsløs landbrugsejendom (præstegårdsejendom).
På denne baggrund anmoder De jordbrugskommissionen om at revurdere sagen, og at kommissionen så - fordi sagen kan ses på 2 måder - godkender den supplerede beboelsesejendom med et areal på 9000 m², idet dette areal nogenlunde svarer til middeltallet mellem 5000 m² og 15.000 m².
Den 10. juli 2007 har jordbrugskommissionen kommenteret Deres klage, uanset at kommissionen ikke finder, at der som udgangspunkt kan klages over en udtalelse.
Jordbrugskommissionen anfører bl.a., at kommissionen ved gennemgangen af Deres ansøgning ikke fandt, at der var tale om udstykning af en parcel under 1,5 ha, idet ejendommen matr.nr. [ ]i matriklen er noteret som en selvstændig ejendom. Kommissionen har derfor behandlet sagen som supplering af en parcel i landzone op over 5000 m².
Kommissionen fastholder sin udtalelse af 18. april 2007, idet kommissionen ikke finder, at der er fremført nye forhold, der kan danne grundlag for en ændret udtalelse vedrørende ophævelse af landbrugspligten på ca. 9000 m² fra de tre præstegårdsejendomme.
Ved fremsendelsen af udtalelsen til Direktoratet for FødevareErhverv fastholdt kommissionen, at den ikke finder, at der kan klages over en udtalelse.
Jordbrugskommissionen sendte samtidig en kopi af den nye udtalelse til Dem med bemærkning om, at en eventuelt supplerende udtalelse skulle fremsendes til jordbrugskommissionen inden 4 uger, jf. § 81, stk. 4, i cirkulære om lov om landbrugsejendomme.
Den 9. august 2007 har De telefonisk oplyst, at De ikke har afgivet supplerende bemærkninger til jordbrugskommissionens udtalelse af 10. juli 2007.
Redegørelse for direktoratets udtalelse
Præstegårde er i almindelighed ikke noteret som landbrugsejendomme i matriklen. Der er imidlertid mellem Kirkeministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri truffet aftale om, at præstegårde principielt skal være underkastet samme regler som landbrugsejendomme, jf. afsnit 5.3.1 - 5.3.3 i vejledning nr. 37 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme.
I situationer, hvor menighedsrådene/præsteembederne ønsker at kunne fravige reglerne i lov om landbrugsejendomme, skal de kirkelige myndigheder indhente en udtalelse fra den stedlige jordbrugskommission om, hvorvidt kommissionen kan anbefale, at reglerne fraviges.
Hvis kommissionen ikke finder grundlag for at fravige reglerne, kan sagen indbringes for Direktoratet for FødevareErhverv og Kirkeministeriet, idet Kirkeministeriet træffer afgørelse i sagen, eventuelt efter drøftelse med Direktoratet for FødevareErhverv.
Direktoratet for FødevareErhverv finder, at det er en retlig fejl, at Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Øst har behandlet Deres ansøgning om supplering af beboelsesejendommen matr.nr. [ ]efter reglerne i landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 3, om supplering af en fritliggende parcel i landzone, jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2007, som ændret ved lov nr. 509 af 6. juni 2007.
Jordbrugskommissionen skulle i stedet for have behandlet Deres ansøgning i henhold til reglerne i lovens § 6, stk. 1, nr. 4, idet G Sogns Menighedsråd er en offentlig myndighed.
Såfremt præstegårdsejendommene havde været noteret som landbrugsejendomme, ville arealoverførslerne i relation til reglerne i lovens § 6, stk. 1, nr. 4, kunne være gennemført på baggrund af en »Landinspektørerklæring om ophævelse af landbrugspligt - § 6«. Ifølge pkt. 2.6 i nævnte erklæring kan landbrugspligten således ophæves på arealer under 2 ha, der erhverves eller ejes af en offentlig myndighed.
Da der således ikke er tale om en fravigelse af reglerne i lov om landbrugsejendomme, har Direktoratet for FødevareErhverv samtidig meddelt Kirkeministeriet, at der i relation til reglerne i lov om landbrugsejendomme ikke er noget til hinder for, at Kirkeministeriet meddeler tilladelse til de ansøgte arealoverførsler, jf. lovens § 22, stk. 2.
Det tilføjes, at Direktoratet for FødevareErhverv er enig med Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark i, at der som udgangspunkt ikke kan klages over en vejledende udtalelse. Da der imidlertid i henhold til ovennævnte vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme er mulighed for at indbringe sager om præstegårde for Direktoratet for FødevareErhverv, har direktoratet valgt at kommentere Deres klage over jordbrugskommissionens udtalelse.

Med venlig hilsen

---«