Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om anpartserhvervelse, hvor ejerkredsen udgøres af en person og et selskab

Resumé

I november 2006 meddelte Jordbrugskommissionen J afslag på ansøgning om, at klageren K med 75% og selskabet P ApS med 25% erhvervede en landbrugsejendom. J mente ikke, at »blandede ejerforhold«, hvor fysiske og juridiske personer i fællesskab ønsker at erhverve en landbrugsejendom, er muligt efter landbrugsloven. Dette gælder også, selvom landmanden i selskabet er eneejer af selskabet og identisk med den fysiske person. Direktoratet gav J medhold og anførte bl.a., at blandede ejerforhold, hvor fysiske og juridiske personer i fællesskab (anpartserhvervelse) ønsker at erhverve en landbrugsejendom, ikke længere er muligt i henhold til reglerne i lov om landbrugsejendomme. Dette gælder også, selvom landmanden i selskabet er eneejer af selskabet og identisk med den fysiske person. Det forhold, at K og P ApS allerede ejede landbrugsejendommen matr.nr. [ ] i fællesskab (30/70), kunne ikke benyttes som løftestang for, at den ansøgte landbrugsbedrift kunne erhverves i en lignende konstruktion, idet det ikke er muligt at erhverve lovlig adkomst på en landbrugsejendom i den anførte anpartskonstruktion.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 12. juli 2007, j.nr. 3101-042-06-3585.

»---

I brev af 21. november 2006 har De for K og P ApS klaget over, at Jordbrugskommissionen for Fyns Amt den 1. november 2006 har meddelt afslag på en ansøgning om, at K med 75 % og selskabet med 25 % erhverver landbrugsejendommene matr.nr. [ ] på 47,0 ha.
Direktoratets afgørelse
Det er i overensstemmelse med de gældende regler, når jordbrugskommissionen har meddelt afslag på det ansøgte, da fysiske og juridiske personer i fællesskab ikke kan erhverve en landbrugsejendom.
Direktoratet for FødevareErhverv kan derfor ikke give Dem medhold i klagen.
Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Redegørelse for sagen
I brev af 11. april 2006 har De for K og P ApS fremsendt ansøgning til Jordbrugskommissionen for Fyns Amt om tilladelse til, at K med 75 % og selskabet med 25 % erhverver landbrugsejendommene matr.nr. [ ] på 115,4 ha og matr.nr. [ ] på 47,0 ha med K som landmanden i selskabet.
Det oplyses i ansøgningen, at K og selskabet i fællesskab (30/70) ejer landbrugsejendommen matr.nr. [ ] på 59,9 ha, der er under afhændelse.
Jordbrugskommissionen har den 1. november 2006 meddelt afslag på det ansøgte i henhold til § 17, stk. 1, jf. § 16 og § 21 i landbrugsloven fra 2006.
Kommissionen mener ikke, at »blandede ejerforhold«, hvor fysiske og juridiske personer i fællesskab ønsker at erhverve en landbrugsejendom, er muligt efter landbrugsloven. Dette gælder også selv om landmanden i selskabet er eneejer af selskabet og identisk med den fysiske person.
Kommissionen bygger sin vurdering dels på lovens ordlyd og dels den realitet, at der ingen steder i lovgivningen tages stilling til, om det er muligt at tillade en anpartserhvervelse i ovenstående konstruktion.
Det forhold, at K og selskabet allerede i dag ejer ejendommen ved [ ] i fællesskab (30/70) kan ikke benyttes som løftestang for, at den ansøgte landbrugsbedrift kan erhverves i en lignende konstruktion, idet kommissionen ikke mener, at det i henhold til landbrugsloven er muligt at erhverve lovlig adkomst på en landbrugsejendom i den anførte »anpartskonstruktion«.
I øvrigt finder kommissionen ikke, at der foreligger forhold, som kan begrunde en fravigelse af landbrugslovens erhvervelsesregler.
I brev af 21. november 2006 har De klaget over afgørelsen.
De redegør for sagen og oplyser herunder, at K og selskabet i fællesskab har ejet ejendommen matr.nr. [ ] på 67,1 ha i forholdet 90 % til K og 10 % til selskabet. K har fået tinglyst adkomst d. 30.07.75, og der er lyst adkomst til selskabet på 10 % af ejendommen d. 07.11.79.

De gør følgende gældende: AH3027_1_1.png Size: (5 X 12)Landbrugslovgivningen og de dertil knyttede bestemmelser tager ikke stilling til, hvorvidt et sådant sameje er muligt. Der er således i lovgivningen intet, der tyder på, at dette ikke kan lade sig gøre. AH3027_1_1.png Size: (5 X 12)Landbrugslovgivningen tillader selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme, men kun på betingelse af, at der er en person i selskabet, som opfylder landbrugslovens erhvervelsesbetingelser, og denne person betegnes som »landmanden«. Udskiftning af »landmanden« betragtes som et ejerskifte, som evt. kan udløse annoncering i relation til fortrinsberettigede naboer. Ifølge landbrugslovens § 12, stk. 6 og 7, sammenlægges en landmands personlige ejerskab med den andel, som den pågældende person måtte være ejer af via ejerskab til anparter/aktier i et selskab. »Landmanden« i selskabet og selskabet som juridisk person betragtes i disse henseender som en enhed. AH3027_1_1.png Size: (5 X 12)Der er ingen ulemper i forbindelse med at tillade erhvervelse i sameje og ej heller ingen risiko for, at et sådant sameje kan benyttes til omgåelse eller utilsigtet anvendelse af landbrugslovgivningens bestemmelser. AH3027_1_1.png Size: (5 X 12)Jordbrugskommissionen har ved tidligere erhvervelser godkendt et sameje mellem personen, der er »landmanden« i selskabet, og selskabet, og denne konstruktion har således været tilladt. Hvis tilladelse ikke gives i nærværende sag, skaber det retsusikkerhed.

I brev af 28. november 2006 oplyser De, at K's datter AM for ca. 15 år siden erhvervede 1/3 af anparterne i selskabet, men at K altid har været »landmanden« i selskabet.
Jordbrugskommissionen har den 18. december 2006 fremsendt klagen hertil, idet kommissionen fastholder afgørelsen.
Kommissionen er ikke enig i Deres argumentation om, at fysiske og juridiske personer betragtes som en enhed, idet der i den konkrete situation er tale om en anpartserhvervelse, hvor en fysisk og juridisk person hver erhverver en anpart i en landbrugsbedrift, hvorimod det ved en § 20-erhvervelse er selskabet alene, som erhverver ejendommen, hvor den fysiske person indgår i ejerkredsen af selskabet.
Kommissionen finder ikke, at det forhold, at personligt ejerskab og den andel, som den pågældende person måtte være ejer af via ejerskab til anparter/aktier i et selskab, skal sammenlægges, støtter Deres argumentation.
Kommissionen finder ikke, at man kan støtte ret på, at en anden jordbrugskommission ved tidligere erhvervelser har godkendt et sameje mellem personen, der er »landmanden« i selskabet, og selskabet, idet kommissionen ikke er bundet af, hvad en anden kommission har besluttet, og slet ikke, når den ikke finder, at afgørelsen ligger inden for lovgivningens rammer.
Kommissionen finder ikke, at et afslag til det ansøgte vil skabe retsusikkerhed - det vil derimod en accept af en ejerkonstruktion, som ikke findes at være i overensstemmelse med lovgivningen.
I brev af 21. december 2006 har De kommenteret afgørelsen og fastholdt klagen.
Redegørelse for direktoratets afgørelse
Der søges i den konkrete sag om tilladelse til, at bedriften erhverves med en anpart på 75 % af K personligt, og en anpart på 25 % af P ApS, hvor han altid har været »landmanden« i selskabet.
Indtil 1. september 2004 var der mulighed for at et selskab kunne få tilladelse til at erhverve en anpart af en landbrugsejendom i henhold til § 21, stk. 1, i landbrugsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 15. juli 1999.
Ved anpartserhvervelse skelner lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2007) nu skarpt mellem fysiske personer og juridiske personer, idet lovens § 16 alene omhandler fysiske personers anpartserhvervelse, det personlige eje, og lovens § 20 og § 21, nr. 3, alene omhandler juridiske personers erhvervelse af en landbrugsejendom, og ikke en anpart heraf.
Blandede ejerforhold, hvor fysiske og juridiske personer i fællesskab (anpartserhvervelse) ønsker at erhverve en landbrugsejendom, er ikke længere muligt i henhold til reglerne i lov om landbrugsejendomme. Dette gælder også selvom landmanden i selskabet er eneejer af selskabet og identisk med den fysiske person.
Det forhold, at K og P ApS allerede i dag ejer landbrugsejendommen matr.nr. [ ] i fællesskab (30/70) kan ikke benyttes som løftestang for, at den ansøgte landbrugsbedrift kan erhverves i en lignende konstruktion, idet det ikke er muligt at erhverve lovlig adkomst på en landbrugsejendom i den anførte anpartskonstruktion.
Det er således i overensstemmelse med de gældende regler, når jordbrugskommissionen har meddelt afslag på det ansøgte.
Direktoratet for FødevareErhverv kan derfor - som nævnt- ikke give Dem medhold i klagen.

Med venlig hilsen

---«