Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over, at det ikke anerkendes, at bopælspligten er opfyldt

Resumé

Jordbrugskommissionen J havde meddelt K, at det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at han opfyldte betingelserne om at have fast bopæl på en landbrugsejendom. K var tilmeldt folkeregistret på landbrugsejendommen, mens K's hustru og børn var tilmeldt på en anden ejendom. Direktoratet fandt, at det var en retlig fejl, at J i sin afgørelse havde anført, at det ikke var tilstrækkelig dokumenteret, at K ikke opfyldte betingelserne for at have fast og varig bopæl, idet der ikke i medfør af landbrugsloven kan stilles krav om, at begge ægtefæller skal bo på samme landbrugsejendom, for at bopælspligten anses for opfyldt. Ligeledes fandt direktoratet, at det ikke i sig selv var til hinder for K's opfyldelse af bopælspligten, at hans mor boede på ejendommen.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 3. september 2007, j. nr. 3101-050-06-3586.

»---
I brev af 13. januar 2007 har De klaget over, at Jordbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt den 18. december 2006 har meddelt Deres klient K, at det ikke ses tilstrækkeligt dokumenteret, at han opfylder betingelserne om at have fast og varig bopæl på en landbrugsejendom. Afgørelsen er truffet i forbindelse med, at K har erhvervet landbrugsejendommen uden beboelse matr.nr. [ ]på 15,74 ha.
Direktoratets afgørelse
Direktoratet for FødevareErhverv ophæver hermed jordbrugskommissionens afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommissionen. Det er således en retlig fejl, at kommissionen i sin afgørelse anfører, at det ikke ses tilstrækkeligt dokumenteret, at Deres klient K opfylder betingelserne for at have fast og varig bopæl, idet Deres klients ægtefælle og børn fortsat bor i Grindsted, og hans mor fortsat har bopæl på ejendommen på den pågældende adresse.
Det er ikke Deres klient, der udover de oplysninger, der allerede foreligger, skal dokumentere, at han har fast og varig bopæl på ejendommen. Derimod skal jordbrugskommissionen give en tilstrækkelig begrundelse for, hvorfor den ikke finder, at Deres klient opfylder bopælspligten. Henvisningen til, at kun den ene ægtefælle (erhververen) bor på ejendommen, kan indgå som et moment i kommissionens samlede vurdering af, hvorvidt bopælspligten er opfyldt, men der er ikke hjemmel i landbrugsloven til at stille krav om, at andre end erhververen skal have bopæl på ejendommen. Ligeledes er det ikke til hinder for K's opfyldelse af bopælspligten på ejendommen, at hans mor også bor på ejendommen, jf. nedenfor.
Det tilføjes, at hjemvisningen af sagen betyder, at kommissionen efterfølgende skal foretage en ny skønsudøvelse på det retlige grundlag, der er fastlagt i klageafgørelsen. Kommissionen kan herefter enten fastholde afgørelsen med en uddybende begrundelse eller ændre afgørelsen.
Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Redegørelse for sagen
Det fremgår af sagen, at K inden erhvervelsen af landbrugsejendommen matr.nr. »X«[ ] er ejer eller medejer af følgende landbrugsejendomme:
-100% af landbrugsejendommen med beboelse matr.nr. ”1” [] på 5,82 ha
-100% af landbrugsejendommen uden beboelse matr.nr. ”2” [] på 9,64 ha uden beboelse og
- 98% af landbrugsejendommen matr.nr. ”3” [] på 26,03 ha.
For så vidt angår ejendommen matr.nr. ”1” har K ved tinglyst skøde den 25. april 2006 overtaget ½ anpart fra sin moder og er nu eneejer af ejendommen.
Med erhvervelsen af landbrugsejendommen matr.nr. »X« [ ] på 15,72 vil K blive ejer eller medejer af i alt 57,21 ha.
I brev af 21. august 2006 har jordbrugskommissionen oplyst, at der ifølge BBR er to beboelsesbygninger på landbrugsejendommen matr.nr. »1« [ ].
Det er oplyst, at K er uddannet skovtekniker og at han driver sine landbrugsejendomme med skov/juletræer.
De har i mail af 18. september 2006 og brev af 4. oktober 2006 for K anmodet Jordbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt om endelig tilladelse til erhvervelse af landbrugsejendommen matr.nr. »X« [ ] på 15,74 ha uden beboelse.
De oplyser, at K efter samråd med sin familie har valgt at flytte ind på sin landbrugsejendom matr.nr. »1« [ ]den 18. september 2006. De vedlægger dokumentation i form af bopælsattest fra folkeregistret.
Jordbrugskommissionen har den 2. november 2006 via kontakt til folkeregistret fået oplyst, at K's mor fortsat har bopæl på ejendommen, og at hans ægtefælle og 3 børn fortsat er registreret med bopæl på [ ]
Den 3. november 2006 har jordbrugskommissionens sekretariat anmodet om mere specifikke oplysninger om, hvordan landbrugslovens regler med krav om fast bopæl forventes opfyldt.
Sekretariatet henviser til § 19 i cirkulære nr. 36 om lov om landbrugsejendomme, hvoraf det fremgår, hvad der skal lægges vægt på ved vurdering af om bopælskravet opfyldes.
I brev af 22. november 2006 svarer De på sekretariatets henvendelse og oplyser, at De finder det upassende, at der anmodes om yderligere redegørelse for, hvorledes K opfylder landbrugslovens bopælskrav.
De oplyser,
- at K allerede har fremsendt dokumentation for, at han er flyttet ind på sin landbrugsejendom, og siden 18. september 2006 har haft fast og varig bopæl på ejendommen [ ],
- at De ikke mener, at der er noget til hinder for, at ægtefæller bor hver for sig til trods for, at de er gift og har fælles børn,
- at det allerede tidligere er oplyst, at det er familiens intention at flytte sammen på ejendommen, men at dette ikke er muligt, eftersom børnene er henholdsvis skole- og institutionssøgende i Grindsted, og at K's ægtefælle ligeledes har arbejde i Grindsted,
- at K's mor søger efter en passende lejlighed,
- at K nu har fælles daglig husholdning med sin mor, og
- at enkelte dele af K's bohave, herunder senge, spisebord og en sofa, fortsat er på den tidligere adresse i Grindsted af hensyn til hans ægtefælle og børn
De anfører endvidere, at K finder, at jordbrugskommissionen indirekte beskylder ham for at have afgivet urigtige oplysninger og beder i den forbindelse jordbrugskommissionen om at oplyse, om kommissionen ønsker fremsendt en separationserklæring vedrørende K og hans ægtefælle.
Jordbrugskommissionen har den 18. december 2006 meddelt, at det ikke ses tilstrækkeligt dokumenteret, at Deres klient K opfylder betingelserne om at have fast og varig bopæl på sin landbrugsejendom i henhold til landbrugslovens § 8, stk. 3, jf. lovens §§ 12-16, landbrugslovsbekendtgørelsen § 2 og landbrugslovscirkulæret § 19.
Det forhold, at K er tilmeldt folkeregistret på sin landbrugsejendom, finder kommissionen ikke alene kan dokumentere, at han opfylder bopælspligten og reelt bor på ejendommen, idet hans ægtefælle og børn fortsat bor i Grindsted og hans mor fortsat har bopæl på landbrugsejendommen.
I brev af 13. januar 2007 har De klaget over afgørelsen.
Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Vest har den 12. juli 2007 fremsendt klagen hertil og oplyst, at kommissionen ikke har yderligere bemærkninger.
Redegørelse for direktoratets afgørelse
I henhold til § 8, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2007, som ændret ved lov nr. 509 af 6. juni 2007, skal pligten til fast bopæl ved erhvervelse af en landbrugsejendom opfyldes af erhververen i 8 år.
Ved pligten til at tage fast bopæl på en landbrugsejendom forstås, at ejendommen skal benyttes som helårsbolig. Den, der tager fast bopæl på ejendommen, skal overnatte på ejendommen, medmindre der foreligger særlige, forbigående omstændigheder. Den pågældende skal samtidig være tilmeldt folkeregisteret som boende på ejendommen, således at denne tjener som hovedbopæl i skattemæssig forstand, jf. § 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 698 af 21. juni 2007 om reglerne i lov om landbrugsejendomme.
Ved vurderingen af, om bopælskravet i lovens § 8 er opfyldt, skal der i henhold til § 19, stk. 1, i cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005 om lov om landbrugsejendomme bl.a. lægges vægt på,
- om ejeren reelt benytter ejendommen som sin faste bopæl,
- om ejeren er tilmeldt folkeregistret som boende på ejendommen,
- om ejeren har rådighed over en bolig, der kan anvendes til helårsbolig for en familie med sædvanlig husførelse,
- om familien bor på ejendommen,
- om den pågældende har alt bohave på ejendommen, og
- om der føres normal husholdning.
Vurderingen af om bopælspligten anses for opfyldt, beror inden for de givne rammer på et skøn, der udøves af jordbrugskommissionen. Efter reglerne i § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. kan direktoratet kun tage stilling til klager over retlige spørgsmål. Jordbrugskommissionens afgørelse af skønsmæssige spørgsmål kan der derimod ikke klages over.
De har som anført i foranstående redegørelse for sagen nærmere redegjort for, hvorledes Deres klient K efter Deres opfattelse opfylder landbrugslovens bopælskrav.
Direktoratet for FødevareErhverv finder ikke, at jordbrugskommissionen kan stille krav om, at De eller Deres klient yderligere skal dokumentere, at bopælspligten er opfyldt.
Hvis der er tvivl herom, skal jordbrugskommissionen foretage en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder. Her kan spørgsmålet, om en eventuel familie bor på ejendommen, indgå som et moment i den samlede vurdering. Der kan derimod ikke i medfør af landbrugsloven stilles krav, om at begge ægtefæller skal bo på samme landbrugsejendom, for at bopælspligten anses for opfyldt. Ligeledes finder direktoratet, at det ikke i sig selv er til hinder for K's opfyldelse af bopælspligten, at hans mor bor på ejendommen.
Såfremt jordbrugskommissionen ikke finder, at Deres klient opfylder bopælspligten, påhviler det jordbrugskommissionen at give en tilstrækkelig begrundelse for, hvorfor kommissionen finder, at Deres klient ikke opfylder bopælspligten.
Direktoratet finder som nævnt, at det er en retlig fejl, at kommissionen i sin afgørelse anfører, at det ikke ses tilstrækkeligt dokumenteret, at Deres klient K opfylder betingelserne for at have fast og varig bopæl, idet Deres klients ægtefælle og børn forsat bor i Grindsted, og hans mor fortsat har bopæl på ejendommen.
Direktoratet har derfor ophævet jordbrugskommissionens afgørelse og hjemvist sagen til fornyet behandling.
Det tilføjes, at hjemvisningen af sagen betyder, at kommissionen efterfølgende skal foretage en ny skønsudøvelse på det retlige grundlag, der er fastlagt i klageafgørelsen. Kommissionen kan herefter enten fastholde afgørelsen med en uddybende begrundelse eller ændre afgørelsen.

Med venlig hilsen

---«