Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledende liste over farlige stoffer 

 

 

Indhold

 

1. Forord

2. Vejledning i brug af listen

3. Vejledende liste over farlige stoffer

4. Bilag 2 fra bekendtgørelse nr. 662 af 14. oktober 1987

5. Bilag 4 fra bekendtgørelse nr. 662 af 14. oktober 1987

6. Bilag 5 fra bekendtgørelse nr. 662 af 14. oktober 1987

Registreringsblad

 

1. Forord

 

Denne liste indeholder Miljøstyrelsens forslag til klassificering af en række kemiske stoffer, som ikke er optaget på "Listen over farlige stoffer" (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 805 af 15. december 1989).

 

Miljøstyrelsen har vurderet stofferne og sendt forslag til EF-Kommissionen om klassificering af dem. Når der på EF-plan er taget stilling til, hvilken klassificering stofferne skal have, bliver de optaget på "Listen over farlige stoffer", hvorefter det er obligatorisk at følge den dér angivne klassificering.

 

Den foreliggende liste har ikke samme bindende karakter, men er udtryk for Miljøstyrelsens vurdering af de pågældende stoffer. Listen er således ment som en vejledning for producenter og importører.

 

Når et stof, der ikke er på "Listen over farlige stoffer", importeres eller sælges, har importøren/producenten pligt til at vurdere, om stoffet skal klassificeres som farligt, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 662 af 14. oktober 1987 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter. Dette gælder, hvad enten stoffet importeres/ sælges rent eller som bestanddel af et produkt.

 

Denne "selvvurderingspligt" indebærer, at importøren/producenten skal undersøge bl.a. relevant faglitteratur og vurdere om, stoffet ifølge de tilgængelige oplysninger om stoffets egenskaber opfylder kriterierne for at blive klassificeret som farligt.

 

Det er Miljøstyrelsens erfaring, at producenter og importører ofte finder det svært at opfylde selvvurderingspligten. Man har derfor valgt at udgive denne liste som en vejledning for producenter og importører.

 

Det skal understreges, at "Listen over farlige stoffer" og denne vejledende liste ikke skal opfattes som udtømmende lister over farlige stoffer. Øvrige farlige stoffer skal mærkes og emballeres efter reglerne i klassificeringsbekendtgørelsen.

 

2. Vejledning i brug af listen

 

Listen er opbygget i 5 kolonner.

 

I listens 1. kolonne er stofferne nævnt i alfabetisk rækkefølge, idet det dog skal bemærkes, at

 

· stoffer, som ikke findes under K, kan være optaget under C,

· stoffer, som ikke findes under F, kan være optaget under Ph,

· stoffer, som ikke findes under Æ, kan være optaget under E.

 

I listens 2. kolonne er angivet stoffets tilsvarende CAS-nummer. For stofgrupper (f.eks. hydrater) er listet de dertilhørende CAS-numre.

 

I listens 3. kolonne er det med forkortelser angivet symbol(er) for de enkelte stoffers mærkning, jf. bilag 2 i klassificeringsbekendtgørelsen.

 

I listens 4. og 5. kolonne er angivet numrene på stoffernes R- og S-sætninger, jf. bilag 4 og 5 i klassificeringsbekendtgørelsen. Disse numre er adskilt enten med en bindestreg eller med en skråstreg. Når der er anvendt bindestreg, skal sætningerne angives hver for sig. Når der er anvendt skråstreg, betyder det, at sætningerne skal kombineres. Kombinationerne af disse sætninger er vist i bilag 4 og 5. Sætningerne skal anføres med den fulde tekst.

 

For visse S-sætninger findes særlige bestemmelser:

 

S-sætningen S2 (opbevares utilgængeligt for børn) skal benyttes til alle farlige stoffer eller produkter, der er beregnet til privat brug eller til brug på steder, hvor der er offentlig adgang.

 

Stoffer som i denne liste er klassificeret med R-sætningerne R45 (Kan fremkalde kræft), R46 (Kan forårsage arvelige genetiske skader) og R47 (Kan medføre fosterskader), skal midlertidigt mærkes med R40 og i det mindste foreskriver faresymbolet Xn med mindre øvrige kriterier angivet i klassificeringsbekendtgørelsen fører til, at en strengere klassificering er nødvendig, jf. klassificeringsbekendtgørelsens bilag 1, punkt 54.

 

 Stoffets betegnelse

CAS-nr.

Symbol

R-sætninger

S-sætninger

acetamid

60-35-5

Xn

40

36/37

4-aminoazobenzen

60-09-3

T

45

44-53

N-aminoethylpiperazin

140-31-8

Xn

21-36/38-43

26-36

auramin, teknisk

492-80-8

Xn

22-40

36/37

alfa-benzalchlorid

98-87-3

Tx

26-36/37/38-40

36/37-38-45

benzalconiumchlorid

8001-54-5

C

21/22-34

2-26-28-36/37

1,2-benzisothiazolin-3-on

2634-33-5

Xn

22-38-43

24-37

bisphenol A

80-05-7

Xi

37-41

25-26

2-butoxy-2'-thiocyanodiethylether

112-56-1

T

24/25

13-36/37-44

butyldiglycol

112-34-5

Xi

36

26

chlordioxid, gas

10049-04-4

E + Tx

9-22-26-36/37

36/37/39-38-45

citral

5392-40-5

Xi

38-43

24/25-37

coffein

58-08-2

T

25

44

4,4'-diamino-3,3'-dimethyldicyclohexylmethan

6864-37-5

T

22-24-35

26-36/37-44

3,3'-diamino-N-methyldipropylamin

105-83-9

T

22-23/24-34

26-36/37/39-44

1,6-diaminohexan

124-09-4

C

21/22-34

22-26-36/37

1,2-diaminopropan

78-90-0

C

10-21-34

26-37/39

dibenz(a,h)anthracen

53-70-3

T

45

44-53

dicyclopentadien

77-73-6

Xn

10-20/22-36/37/38

36/37

didecyldimethylammoniumchlorid

7173-51-5

T

25-34

37/39-44

2,6-diethylbenzenamin

579-66-8

Xn

22

 

3,7-dimethyl-2,6-octadienal, se citral

 

 

 

 

Dinikkeltrioxid

1314-06-3

T

45-43

24-44-53

direct brown

16071-86-6

Xn

40

36/37

dodecylgallat

1166-52-5

Xi

38-43

37

erionit

66733-21-9

12510-42-8

T

45

44-53

2-ethylcyanoacrylat

7085-85-0

Xi

36/37/38

2-24/25-26

2-ethylhexansyre

149-57-5

Xn

21-36/38

25-37/39

glutaraldehyd

111-30-8

Xn

22-36/38-43

24/25-26

heptansyre

111-14-8

Xi

36/38

26

hexamethylentetramin

100-97-0

Xn

42-43

22-24

hydroxylamin

7803-49-8

Xi

5-36/37/38

26-28-37

4,4'-isopropylidendiphenol,

se bisphenol A

 

 

 

 

Kaliumhydrogensulfat

7646-93-7

Xi

36/37/38

26-37

kolophonium

8050-09-7

Xi

43

24-37

mangansulfat

7785-87-7

10034-96-5

10101-68-5

Xn

20/22

22

1-methoxy-2-propylacetat

108-65-6

 

10

25

3-methoxybutylacetat

4435-53-4

Xi

36

25

5-methyl-2-(1-methylethyl)phenol

89-83-8

Xn

22

13-22-25

2-methylcyanoacrylat

137-05-3

Xi

36/37/38

2-24/25-26

4,4'-methylendianilin

101-77-9

T

45-22-43

44-53

4,4'-methylendianilin, dihydrochlorid

13552-44-8

T

45-22-43

44-53

molybdæntrioxid

1313-27-5

Xn

20/22-36/37

22-25

1-naphthalenol

90-15-3

Xn

21-37/38-41

22-26-37/39

natrium-3-nitro-benzensulfonat

127-68-4

Xi

36

26

natriumhydrogensulfat

7681-38-1

Xi

36/37/38

26-37

natriummetasilikat

6834-92-0

C

22-34

2-13-24/25-26

neopentylglycoldiglycidylether

17557-23-2

Xi

38-43

24-37

nikkel

7440-02-0

T

45-43

24-44-53

nikkelcarbonat

3333-67-3

T

45

44-53

nikkeldioxid

12035-36-8

T

45

44-53

nikkelmonoxid

1313-99-1

T

45

44-53

nikkelsubsulfid

12035-72-2

T

45

44-53

nikkelsulfid

16812-54-7

T

45

44-53

1,1',1''-nitrilotris-2-propanol,

se triisopropanolamin

 

 

 

 

N-nitrosodiethanolamin

1116-54-7

T

45

44-53

nonansyre

112-05-0

Xi

36/38

26

octylgallat

1034-01-1

Xi

38-43

37

1,1,4,7,7-pentamethyldiethylentriamin

3030-47-5

T

22-24-34

26-36/37/39-44

1,10-phenanthrolin

66-71-7

T

25

44

1-phenylethanon

98-86-2

Xn

22-36

26

1-phenylethylamin

618-36-0

C

21/22-34

26-28-37/39

phenylglycol

122-99-6

Xn

22

-

pine oil

8002-09-3

Xi

36/37/38

26-28

2-propoxyethanol

2807-30-9

Xn

10-20/21-41

24/25

propylencarbonat

108-32-7

Xi

36

 

Propylgallat

121-79-9

Xi

38-43

37

stenkulstjærebeg

65996-93-2

T

45-23/24-36/38

28-36/37-38

stenkulstjæredestillat, kogepunkt større end 200 gr. C

8001-58-9

T

45-23/24-36/38

28-36/37-38

3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-inden, se dicyclopentadien

 

 

 

 

1,2,3,4-tetrahydronaphthalen

119-64-2

Xi

37/38

26-28

1,2,3,4-tetrahydronaphthalen, ikke stabiliseret

119-64-2

Xi

19-37/38

26-28

tetrahydrothiophen

110-01-0

F + Xn

11-22-37

16-24/25-33

N,N,N',N'-tetramethylethylendiamin

110-18-9

F + Xn

11-20/22-38-41

16-33-37/38

thioacetamid

62-55-5

Xn

22-36/38-40

22-36/37

thiophosgen

463-71-8

T

23-36/37/38

7/9-36/37-44

3-(triethoxysilyl)-1-propanamin

919-30-2

C

22-34

26-37/39

triisopropanolamin

122-20-3

Xi

36/38

26-28

1,2,4-trimethylbenzen

95-63-6

Xn

10-20-36/37/38

26

zinksulfat

7733-02-0

7446-19-7

7446-20-0

Xi

36

22-25

 

Bilag 2

 

Tillæg. Bilag 2, 4 og 5 fra bekendtgørelse nr. 662 af 14. oktober 1987

 

Faresymboler

 

+++ FIGURER +++

 

Bilag 4

 

R-Sætninger

(Risikoangivelser)

 

De R-sætninger, der i medfør af § 11, nr. 4, b), skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg.

Kombineres flere sætninger skal det ske på den nedenfor anførte måde. Kombinationssætninger opfattes som én sætning.

 

R 1 Eksplosiv i tør tilstand

R 2 Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild, eller andre antændelseskilder

R 3 Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskil-

der

R 4 Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser

R 5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning

R 6 Eksplosiv ved og uden kontakt med luft

R 7 Kan forårsage brand

R 8 Brandfarlig ved kontakt med brændbare stoffer

R 9 Ekslosionsfarlig ved blanding med brændbare stoffer

R 10 Brandfarlig

R 11 Meget brandfarlig

R 12 Yderst brandfarlig

R 13 Yderst brandfarlig flydende gas

R 14 Reagerer voldsomt med vand

R 15 Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser

R 16 Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer

R 17 Selvantændelig luft

R 18 Ved brug kan brændbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes

R 19 Kan danne eksplosive peroxider

R 20 Farlig ved indånding

R 21 Farlig ved hudkontakt

R 22 Farlig ved indtagelse

R 23 Giftig ved indånding

R 24 Giftig ved hudkontakt

R 25 Giftig ved indtagelse

R 26 Meget giftig ved indånding

R 27 Meget giftig ved hudkontakt

R 28 Meget giftig ved indtagelse

R 29 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand

R 30 Kan blive meget brandfarlig under brug

R 31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre

R 32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre

R 33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug

R 34 Ætsningsfare

R 35 Alvorlig ætsningsfare

R 36 Irriterer øjnene

R 37 Irriterer åndedrætsorganerne

R 38 Irriterer huden

R 39 Fare for varig skade på helbred

R 40 Mulighed for varig skade på helbred

R 41 Risiko for alvorlig øjenskade

R 42 Kan give allergi ved indånding

R 43 Kan give allergi ved kontakt med huden

R 44 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning

R 45*) Kan fremkalde kræft

R 46 Kan forårsage arvelige genetiske skader

R 47 Kan medføre fosterskader

R 48 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning

 

*) For stoffer mærket med R 45 skal ordet "også" tilføjes for R-sætningerne R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27 og R 28 og alle kombinationer af disse risikosætninger.

 

Kombination af R-sætninger

 

R 14/15 Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gas

ser

 

R 15/29 Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige

gasser

R 20/21 Farlige ved indånding og ved hudkontakt

R 21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse

R 20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse

R 23/24 Giftig ved indånding og ved hudkontakt

R 24/25 Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse

R 23/25 Giftig ved indånding og ved indtagelse

R 23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse

R 26/27 Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt

R 27/28 Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse

R 26/28 Meget giftig ved indånding og ved indtagelse

R 26/27/28 Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse

R 36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne

R 37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden

R 36/38 Irriterer øjnene og huden

R 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden

R 42/43 Kan give allergi ved indånding og ved kontakt med huden

 

Bilag 5

 

S-Sætninger

(Sikkerhedsforskrifter)

 

De S-sætninger, der i medfør af § 11, nr. 4, c), skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg.

 

Kombineres flere sætninger skal det ske på den nedenfor anførte måde. Kombinationssætninger opfattes som én sætning.

 

S 1 Opbevares under lås

S 2 Opbevares utilgængeligt for børn

S 3 Opbevares køligt

S 4 Må ikke opbevares i nærheden af beboelse

S 5 Opbevares under (en egnet væske, som angives af producenten el

ler importøren)

S 6 Opbevares under (en inaktiv gas, som angives af producenten eller

importøren)

S 7 Emballagen skal holdes tæt lukket

 

S 8 Emballagen skal opbevares tørt

S 9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted

S 12 Emballagen må ikke lukkes tæt

S 13 Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foder

stoffer

S 14 Opbevares adskilt fra (uforligelige stoffer, som angives af produ

centen eller importøren)

S 15 Må ikke udsættes for varme

S 16 Holdes væk fra antændelseskilder

Rygning forbudt

S 17 Holdes væk fra brændbare stoffer

S 18 Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed

S 20 Der må ikke spises eller drikkes under brugen

S 21 Der må ikke ryges under brugen

S 22 Undgå indånding af støv

S 23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger. (Den eller de pågældende

betegnelser angives af producenten eller importøren)

S 24 Undgå kontakt med huden

S 25 Undgå kontakt med øjnene

S 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge

kontaktes

S 27 Tilsmudset tøj tages straks af

S 28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder

(angives af producenten eller importøren)

S 29 Må ikke kommes i kloakafløb

S 30 Hæld aldrig vand på eller i produktet

S 33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet

S 34 Undgå stød og gnidning

S 35 Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde

S 36 Brug særligt arbejdstøj

S 37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet

S 38 Brug egnet åndedrætsværn hvis effektiv ventilation ikke er mulig

S 39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet

S 40 Gulvet og tilsmudsede genstande renses med (midlerne angives

af producenten eller importøren)

S 41 Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion

S 42 Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning. (Den eller de pågæl-

dende betegnelser angives af producenten eller importøren)

 

S 43 Brug ved brandslukning. (Den nøjagtige type branslukningsudstyr

angives af producenten eller importøren. Såfremt vand ikke må bruges til

føjes: "Brug ikke vand")

S 44 Ved ildebefindende kontakt læge; vis etiketten, hvis det er muligt

S 45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling

nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt

S 46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

S 47 Må ikke opbevares ved temperaturer på over EC (angives af produ-

centen eller importøren)

S 48 Holdes befugtet med (passende middel angives af producenten eller

importøren)

S 49 Må kun opbevares i den originale emballage

S 50 Må ikke blandes med (angives af producenten eller importøren)

S 51 Må kun bruges på steder med god ventilation

S 52 Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum

S 53 Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug

 

Kombination af S-sætninger

 

S 1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn

S 3/7/9 Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted

S 3/9 Opbevares køligt og på et godt ventileret sted

S 3/14 Opbevares køligt og adskilt fra (uforligelige stoffer angives af producenten eller importøren)

S 3/9/14 Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra (uforligelige stoffer angives af producenten eller importøren)

S 3/9/49 Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret

sted

S 3/9/14/49 Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret

sted og adskilt fra (uforligelige stoffer angives af producen-

ten eller importøren)

S 7/9 Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted

S 7/8 Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt

S 20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen

S 24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene

S 36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker

 

S 36/39 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm

S 37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under

arbejdet

S 36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og

-briller/ansigtsskærm

S 47/49 Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke

over EC (angives af producenten eller importøren)

Redaktionel note
  • Nr. 7