Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra bopælspligten og manglende vejledning fra jordbrugskommissionen

Resumé

Jordbrugskommissionen J havde til K meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra bopælspligten indtil slutningen af 2007, og J havde meddelt K påbud om at afhænde landbrugsejendommen inden 1. oktober 2007. Ved lov nr. 509 af 6. juni 2007 er der med virkning fra 1. juli 2007 gennemført en ændring af reglerne om bopælskravet for så vidt angår erhvervelse af en landbrugsejendom, hvor det samlede areal af de efter erhvervelsen ejede eller medejede landbrugsejendomme er under 30 ha, eksklusive fradragsarealer. Erhververen vil her også kunne opfylde bopælspligten ved, at en anden person tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af. Erhververen kan i så fald kun opholde sig på ejendommen, når dette sker i naturlig tilknytning til ejendommens drift. På denne baggrund hjemviste direktoratet sagen til fornyet behandling i jordbrugskommissionen.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 30. juli 2007, j. nr. 3101-070-06-3583.

»---

I brev af 9. december 2006 har De klaget over, at Jordbrugskommissionen for Århus Amt den 17. november 2006 har meddelt afslag på Deres ansøgning om dispensation fra bopælspligten indtil slutningen af 2007, og at kommissionen har meddelt Dem og Deres søster, påbud om at afhænde Deres fælles landbrugsejendom inden den 1. oktober 2007. Samtidig har De klaget over manglende vejledning fra jordbrugskommissionen.
Redegørelse for sagen
Den 1. oktober 2004 overtog De og Deres søster Deres forældres landbrugsejendom matr.nr. [ ]på 28,4 ha, som var købt af Deres forældre den 1. marts 1976.
Jordbrugskommissionen for Århus Amt har den 11. oktober 2006 meddelt afslag på Deres ansøgning om dispensation fra bopælspligten, indtil De fylder 60 år den 2. juli 2016 under henvisning til, at der ikke er tale om en kortere dispensation.
Den 2. november 2006 har De søgt om dispensation fra bopælspligten indtil slutningen af 2007.
De oplyser følgende:
- Da Deres far ikke har vedligeholdt stuehuset siden Deres mor døde i 1993 trænger det til en reparationsmæssig »kærlig hånd«. De startede på renoveringen sidste år og er næsten færdig med køkkenet, kontoret og også badet er blevet delvist forbedret.
- Indvendig i stuehuset mangler De at renovere 2 stk. børneværelser, stor stue, mindre soveværelse, fyrrum og entre.
- Alle tre yderdøre skal skiftes.
- Alle 17 vinduer skal mere eller mindre repareres, dog bør 3-5 af vinduerne udskiftes.
- Træbeklædningen i begge gavle skal skiftes. Taget skal også have enkelte tagplader og rygningstagplader skiftet.
- Drikkevandet er fra egen brønd, men bør ikke drikkes.
De oplyser, at De vil tro, at de fleste af disse reparationer/udskiftninger vil blive foretaget næste år (2007)
Jordbrugskommissionen har den 17. november 2006 meddelt afslag på det ansøgte med grundlag i § 17, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme og § 28, stk. 1, i cirkulæret til loven.
Kommissionen finder ikke, at Deres redegørelse om den igangværende istandsættelse af ejendommen kan føre til en forlængelse i betragtning af, at De overtog ejendommen for 2 år siden.
Samtidig har jordbrugskommissionen meddelt Dem og Deres søster påbud om at afhænde ejendommen inden den 1. oktober 2007, jf. lovens § 41, stk. 1.
I brev af 9. december har De klaget over påbudet om genafhændelse af ejendommen og over manglende vejledning fra jordbrugskommissionen.
De anfører bl.a., at jordbrugskommissionen ikke har givet Dem nogen vejledning udover, at De kunne sælge ejendommens jord, hele ejendommen eller lade en medanpartshaver/ankermand overtage en anpart på mindst 20 % og efterfølgende opfylde bopælspligten.
Efter Deres opfattelse havde kommissionen ingen interesse for at finde en løsning for at bevare gården samlet hos den familie, som har ejet gården i 30 år.
Endvidere anfører De, at kommissionen heller ikke nævnte muligheden for at dispensere fra bopælspligten af sociale grunde, selv om De har oplyst, at De har to børn, som går i skole i Hillerød, og at det er et dødsfald i familien, som er grunden til, at De har overtaget ejendommen på nuværende tidspunkt.
Den 19. december 2006 videresendte jordbrugskommissionen ved sekretær for jordbrugskommissionen, Poul-Henrik Knuhtsen Deres klage til Direktoratet for FødevareErhverv.
I brevet til direktoratet anføres bl.a. følgende:
»Kritikken af den manglende vejledning om reglerne i landbrugsloven kan kun forklares med skuffelsen over afslaget, idet undertegnede har brugt endog meget tid med A, der mødte uanmeldt på kontoret for at drøfte mulighederne for en dispensation.
Desuden bemærkes, at der er givet en frist til genafhændelse på 10 ½ måned, hvilket skyldes, at ansøger selv har oplyst i brev/ansøgning af 2. november 2006, at der søges om udsættelse af bopælspligten indtil slutningen af 2007«
Samtidig sender kommissionen en kopi til Dem af ovennævnte brev til direktoratet, og De anmodes om at sende eventuelle yderligere bemærkninger direkte til Direktoratet for FødevareErhverv inden 2 uger.
I brev af 1. januar 2007 har De bl.a. kommenteret kommissionens bemærkninger om, at der er givet en frist til genafhændelse på 10 ½ måned. De anfører hertil, at den såkaldte frist ikke er en frist vedrørende bopælspligten, men er en frist til at afhænde ejendommen. De finder derfor ikke, at jordbrugskommissionen har imødekommet Deres ansøgning.
Klagen over afslaget på ansøgning om dispensation fra bopælspligten og påbudet om genafhændelse af landbrugsejendommen matr.nr. [ ]
Direktoratet for FødevareErhverv har endnu ikke taget stilling til Deres klage, jf. nedenfor, idet EF-Domstolen ved dom af 25. januar 2007 (sag C-370/05, Uwe Kay Festersen) fastslog, at bopælskravet for landbrugsejendomme under 30 ha i sin hidtidige udformning i lov om landbrugsejendomme er uforeneligt med EF-Traktatens artikel 56 om kapitalens frie bevægelighed.
Dommen indebærer således, at den hidtil gældende 8-årige personlige bopælspligt ved erhvervelse af landbrugsejendomme under 30 ha er i strid med EU-retten.
Behandlingen af Deres klage har derfor afventet, at der blev foretaget en tilpasning af bopælskravet i lov om landbrugsejendomme, således at loven imødekommer EF-Domstolens dom.
Ved lov nr. 509 af 6. juni 2007 er der med virkning fra 1. juli 2007 gennemført en ændring af reglerne om bopælskravet for så vidt angår erhvervelse af en landbrugsejendom, hvor det samlede areal af de efter erhvervelsen ejede eller medejede landbrugsejendomme er under 30 ha, eksklusive fradragsarealer.
Erhververen vil her også kunne opfylde bopælspligten ved, at en anden person tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af. Erhververen kan i så fald kun opholde sig på ejendommen, når dette sker i naturlig tilknytning til ejendommens drift.
På denne baggrund hjemviser direktoratet sagen til fornyet behandling i jordbrugskommissionen. Kommissionen vil herefter kontakte Dem, således at De får mulighed for også at opfylde bopælspligten ved at en anden person tager fast bopæl på ejendommen, f.eks. ved udlejning eller ved dispensation, såfremt det dokumenteres at udlejning ikke er mulig, inden en eventuel ny afgørelse om genafhændelsespåbud træffes.
Det kan i den forbindelse oplyses, at Jordbrugskommissionen for Århus amt som følge af strukturreformen ikke eksisterer længere, og at kommissionens sekretariat i Århus er nedlagt.
De vil i stedet blive kontaktet af Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland Øst, der har sekretariatskontor i Statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichers Vej 6, 6950 Ringkøbing, tlf. 72568300.
For så vidt angår Deres bemærkninger i brev af 1. januar 2007 til jordbrugskommissionens brev af 19. december 2006 om, at den angivne frist på 10 ½ måned ikke er en frist til opfyldelse af bopælspligten, men en frist til at afhænde ejendommen, kan direktoratet oplyse, at et påbud om genafhændelse normalt frafaldes, såfremt det ulovlige forhold lovliggøres inden den fastsatte frist for genafhændelse.
Der henvises i den forbindelse til jordbrugskommissionens brev af 17. november 2006, hvor kommissionen anfører følgende på side 2, 3. afsnit: »Såfremt forholdene er lovliggjort inden den 1. oktober 2007, vil vi efter ansøgning herom kunne frafalde påbudet.«
Klage over manglende vejledning fra Jordbrugskommissionen for Århus Amt
Det følger af § 7 i forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985) at en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.
Vejledningen bør normalt sikre, at borgeren får tilstrækkelig orientering om de regler, der gælder på det pågældende forvaltningsområde.
I §§ 28-37 i cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme er der angivet i hvilke tilfælde, der normalt kan dispenseres midlertidigt og tidsubegrænset for kravet om fast bopæl på en landbrugsejendom. Det fremgår endvidere, at reglerne om dispensation for bopælspligten, bortset fra nærmere angivne tilfælde, skal administreres restriktivt.
I Deres brev af 9. december 2006, har De klaget over, at jordbrugskommissionen ikke har orienteret Dem om muligheden for at få dispensation fra bopælspligten af sociale grunde.
Reglerne om dispensation fra bopælspligten af sociale grunde fremgår af § 34 i nævnte cirkulære. Dispensation fra bopælspligten kan således meddeles i tilfælde, hvor ganske særlige familiemæssige eller sociale hensyn taler for det, f.eks. i forbindelse med tvangsauktion, hvor erhververen er i nær familie med den hidtidige ejer af ejendommen, og hvor denne fortsat skal bo på ejendommen og forestå driften. En dispensation for bopælspligten af sociale grunde gives således af hensyn til sælgeren og ikke af hensyn til erhververen.
Det er direktoratets vurdering, at sekretariatet for jordbrugskommissionen under sagens forløb har vejledt Dem under hensyntagen til de muligheder De på daværende tidspunkt havde for at få dispensation fra bopælspligten i henhold til nævnte cirkulære.
Direktoratet kan derfor ikke give Dem medhold i klagen.
Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

---«