Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder

§ 1

I bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1411 af 13. december 2006 og bekendtgørelse nr. 703 af 21. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved en ny ejers eller forpagters indtræden i et tilsagn om tilskud forstås i denne bekendtgørelse tillige en ejers indtræden ved forpagtningsophør.«

2. Overalt i denne bekendtgørelse ændres »Direktoratet for FødevareErhverv« til: »FødevareErhverv«, »Direktoratet« til: »FødevareErhverv«, »direktoratet« til: »FødevareErhverv«, »Direktoratet for FødevareErhvervs« til: »FødevareErhvervs« og »direktoratets« til: »FødevareErhvervs«.

3. § 4 affattes således:

»§ 4. FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.«

4. § 5, stk. 1, affattes således:

»FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.«

5. § 6, tekstoverskriften til § 7 og § 7 ophæves.

6. I § 13, stk. 1, udgår », jf. § 6,«.

7. I § 15 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 1 anførte frist.«

8. I § 22 udgår », jf. § 4, stk. 2,«.

9. Efter § 36 indsættes i kapitel 5:

»Nedsættelse og bortfald af tilskud

§ 36 a. Manglende overholdelse af betingelserne for tilsagn om tilskud kan medføre nedsættelse af tilskuddet, herunder i tilfælde, hvor den manglende overholdelse skyldes en ny tilsagnshavers forhold, og hvor tilskuddet for det pågældende tilsagnsår skal udbetales til en tidligere tilsagnshaver, jf. § 39, stk. 3. FødevareErhverv træffer i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom afgørelse om størrelsen af nedsættelsen.

Stk. 2. Indtræder en ny ejer eller forpagter i et tilsagn om tilskud, jf. § 43, på grundlag af en producentskifteerklæring, der er modtaget i FødevareErhverv senere end 8 uger efter datoen for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, bortfalder tilskuddet for arealet for det tilsagnsår inden for hvilket, producentskifteerklæringen er modtaget. Hvis fristen på 8 uger udløber en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber fristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.«

10. I § 38 indsættes efter »Nemkonto«: », jf. dog § 39, stk. 3«.

11. I § 39, stk. 1, indsættes efter »tilskud for et tilsagnsår,«: »at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til arealer i forbindelse med kontrol på stedet, og«.

12. I § 39, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »udløber«: », hvorved der i denne bekendtgørelse forstås den frist, der er anført i FødevareErhvervs bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen«.

13. I § 39 indsættes som stk. 3 og stk. 4:

»Stk. 3. Ansøgning om tilskudsudbetaling for et tilsagnsareal skal indgives af den, der ved udløbet af den i stk. 2 anførte frist driver arealet som ejer eller forpagter, og som er registreret i FødevareErhverv som tilsagnshaver eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet, jf. § 43. Tilskud for arealet udbetales til den, der har indgivet ansøgningen om tilskudsudbetaling.

Stk. 4. Uanset stk. 3 gælder ved producentskifte for et tilsagnsareal, at tilskud for arealet udbetales til den nye tilsagnshaver, hvis denne er indtrådt i tilsagnet i medfør af en producentskifteerklæring, der er modtaget i FødevareErhverv inden den 10. september 2008.«

14. Tekstoverskriften til § 40 og § 40 ophæves.

15. I § 41 indsættes som stk. 2 og stk. 3:

»Stk. 2. Ansøgningen skal være FødevareErhverv i hænde senest den 1. august i det år, hvor ændringen ønskes påbegyndt. I tilfælde, hvor den 1. august er en lørdag, søndag eller mandag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag, der følger herefter. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den anførte ansøgningsfrist.

Stk. 3. Ansøgningen kan kun imødekommes, hvis ændringerne medfører et uændret eller mindre forbrug af tilsagnsmidler, eller FødevareErhverv vurderer, at ændringerne kan begrundes i ganske særlige forhold på arealerne, der ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.«

16. § 43 affattes således:

»§ 43. Hvis tilsagnshaver overdrager et tilsagnsareal til en ny ejer eller forpagter med virkning inden tilsagnsperiodens udløb, er det en betingelse for, at tilsagnet kan opretholdes, at den nye ejer eller forpagter indtræder i tilsagnet med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, og at der rettidigt indgives producentskifteerklæring herom til FødevareErhverv. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder, jf. dog § 39, stk. 3, og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Producentskifteerklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside. Producentskifteerklæringen skal være modtaget i FødevareErhverv senest den dag, hvor den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling udløber efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet. Hvis den nævnte overdragelse finder sted mindre end 8 uger før den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, skal producentskifteerklæringen dog være modtaget i FødevareErhverv senest 8 uger efter den nævnte overdragelse. Hvis den anførte frist for FødevareErhvervs modtagelse af producentskifteerklæringen er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber fristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 3. Den nye ejer eller forpagter bliver ved rettidig modtagelse af producentskifteerklæringen i FødevareErhverv registreret som ny tilsagnshaver.

Stk. 4. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 anførte frist.«

17. § 44 affattes således:

»§ 44. Tilsagnshaver skal på forlangende af FødevareErhverv afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.«

18. § 49 affattes således:

»§ 49. Indtræder en ny ejer eller forpagter i et tilsagn om tilskud, jf. § 43, kan FødevareErhverv bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver i tilfælde, hvor FødevareErhverv

1) træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af den nye tilsagnshavers forhold,

2) træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af, at de arealer, der er anmeldt i producentskifteerklæringen, er større end de arealer, der kan fastslås, og det af producentskifteerklæringen fremgår, at den nye tilsagnshaver ved indtræden i tilsagnet bliver ansvarlig for størrelsen af de i producentskifteerklæringen anførte arealer, eller

3) konstaterer, at der er udbetalt for meget tilskud til en tidligere tilsagnshaver som følge af den nye tilsagnshavers forhold.«

19. § 52 affattes således:

»§ 52. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september 2008.

FødevareErhverv, den 5. september 2008

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde