Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og HK/Stat Danmark samt Landsklubben HK/APL har den 8. september 2008 indgået vedlagte organisationsaftale for arbejdsmarkedskonsulenter i staten. Organisationsaftalen udgør sammen med OAO-S-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.

2. Der er i forbindelse med aftalefornyelsen sket forhøjelse af basislønnen for trin 4 og 5 med virkning fra 1. oktober 2008. Herudover er det aftalt, at titlen ”AF-konsulenter” afløses af titlen ”arbejdsmarkedskonsulenter”.

3. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. Denne redaktionelle ændring medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status.

4. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2008. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 9. december 2005 (Perst. nr. 065-05).

Personalestyrelsen, den 8. september 2008

Lina Gisselbæk Lauritsen


Organisationsaftale for arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S).

§ 1. Dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter arbejdsmarkedskonsulenter i det statslige beskæftigelsessystem.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består en af basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997).

Stk. 5. Den timeløn, der lægges til grund ved beregning af overtidsbetaling, udgør 1/1924 af den samlede faste løn (eksklusiv eventuelt rådighedstillæg). Overtidstillæg ydes efter arbejdstidsreglerne.

Cirkulærebemærkninger til § 2:

HK/Stat/APL har delegeret forhandlingskompetencen til den lokale tillidsrepræsentant.

Funktionen som tillidsrepræsentant bør indgå i overvejelser om, hvilke funktioner, der kan aftales funktionstillæg for. Tillidsrepræsentanter skal ikke lønmæssigt og lønudviklingsmæssigt stilles ringere end andre ansatte omfattet af nye lønsystemer, men skal have samme mulighed som andre ansatte for at opnå tillæg ud over basislønnen.

§ 3. Basisløn

Basislønnen er:

     
1. trin
217.000 kr.
2-årigt
2. trin
230.000 kr.
2-årigt
3. trin
240.000 kr.
1-årigt
4. trin
245.000 kr.
2-årigt
5. trin
255.000 kr.
 
     

Fra 1. oktober 2008 forhøjes basislønnen for trin 4 og 5 til:

     
4. trin
246.100 kr.
2-årigt
5. trin
257.400 kr.
 
     

Stk. 2. For nyansatte sker indplacering ved anvendelse af bestemmelserne i § 4 om lønanciennitet i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område.

§ 4. Centralt aftalte tillæg

Til arbejdsmarkedskonsulenter beskæftiget med området ligestilling ydes der et pensionsgivende tillæg på kr. 16.000. Tillægget ydes under henvisning til klassifikationsaftale af 3. december 1986.

Stk. 2. Til arbejdsmarkedskonsulenter beskæftiget med området ligestilling ydes der et pensionsgivende rådighedstillæg på kr. 11.800, jf. aftale mellem Finansministeriet og HK/Stat af 13. november 1990.

Cirkulærebemærkninger til § 4, stk. 2:

Rådighedstillægget til ligestillingskonsulenter, jf. stk. 2, ydes som kompensation for en rådighedsforpligtelse på 15 timer pr. kvartal. Der kan ikke, for de timer rådighedsforpligtelsen dækker, samtidig ydes overarbejdsbetaling eller ulempeydelser i øvrigt.

§ 5. Pension

Den ansatte indtræder ved ansættelsen i den pensionsordning, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har indgået for arbejdsmarkedskonsulenter. Ansatte, der pr. 1. januar 1982 er overgået til aflønning som arbejdsmarkedskonsulent, og som hidtil har været omfattet af den med Statsanstalten for Livsforsikring (nu Danica) etablerede ordning, forbliver under denne.

Stk. 2. Der indbetales et pensionsbidrag på 16,09 pct. af de pensionsgivende løndele. 1/3 af pensionsbidraget anses for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 3. Ansatte, der er ansat med en gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse på under 15 timer, er ikke omfattet af stk. 1-2.

§ 6. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Stk. 2. Fuldtidsansatte har ret til en spisepause af indtil en halv times varighed pr. arbejdsdag.

§ 7. Midlertidig tjeneste i højere stilling

En arbejdsmarkedskonsulent, der efter anmodning gør midlertidig tjeneste i en højere overenskomststilling eller en højere tjenestemandsstilling, er berettiget til betaling i overensstemmelse med de gældende regler om betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten. Det er en forudsætning, at arbejdsmarkedskonsulenten overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling.

Stk. 2. Ved midlertidig tjeneste i en stilling, hvortil der efter § 4 er knyttet tillæg, eller som er klassificeret på et højere skalatrin/en højere basisløn end slutlønnen ifølge § 3, anvendes tilsvarende regler.

§ 8. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2008 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts 2011. Samtidig opsiges organisationsaftale af 9. december 2005 (Perst. nr. 065-05).

   
København, den 8. september 2008.
 
   
HK/Stat
Tina Green
Landsklubben HK/APL
Sven Andersen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Lina Gisselbæk Lauritsen


Bilag 1

Inspirationskatalog vedrørende kriterier for funktions- og kvalifikationstillæg

Nedenfor er nævnt forskellige kriterier, der kan anvendes ved de lokale forhandlinger af kvalifikations- og funktionstillæg.

Listen er ikke udtømmende og skal betragtes som en inspiration til de kriterier, der aftales lokalt.

Af hensyn til den synlige sammenhæng mellem den enkelte enheds prioriterede arbejdsopgaver og honoreringen heraf bør de kriterier, der ligger til grund for et kvalifikations- eller funktionstillæg fremgå af den enkelte aftale.

Kvalifikationstillæg

Nedenforfølger eksempler på kriterier for kvalifikationstillæg, der baseres på de faglige og personlige kvalifikationer samt sociale egenskaber, som der er behov for i forhold til opgavevaretagelsen.

De faglige kvalifikationer er knyttet til medarbejderen og dennes opgavevaretagelse og omfatter både de faglige basiskvalifikationer og specielle kvalifikationer samt løbende erhvervelse af ny viden og færdigheder. De personlige kvalifikationer er dem, der ligger udover de snævert stillingsmæssige krav.

Eksempler på kriterier:

– Særlige krav til erfaring, herunder krav til fagligeller arbejdsmæssigspecialviden i bredden og dybden

– Arbejdsopgavernes tyngde

– Målrettet indsats arbejdsmarkedspolitisk og ligestillingsmæssigt

– Individuelle resultater

– Evner at varetage meget komplekse opgaver

– Deltager aktivt i omstilling og fornyelse af opgaveløsningenblandt andet af metoder,arbejdsprocesser mv.

– Har gode forhandlingsevner

– Udviser selvstændighed og ansvarlighed

– Udviser engagement, initiativ og kreativitet til fremme af opgaveløsningen

– Er kvalitetsbevidst

– Udviser fleksibilitet og omstillingsparathed

– Udviser vilje og evne til at samarbejde,

– Har teamforståelse

– Udviser social ansvarlighed

– Evner at kommunikere og formidle på en forståelig og god måde

– Har gennemslagskraft i interne og eksterne relationer

– Fastholder og udvikler efterspurgte kompetencer

– Har gennemført relevant uddannelse som professionsbachelor/­diplomuddannelse eller anden relevant efter- og videreuddannelse.

Funktionstillæg

Funktionstillæg er knyttet til opgaven, der varetages i stillingen eller i stillingsgruppen.

Eksempler på kriterier:

– Specialistfunktioner

– Tovholder, internt/eksternt (kommune, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, grundregistrering, vejledningsforløb)

– Projektledelse / Projektdeltagelse

– Koordinerende opgaver

– Planlægnings- og undervisningsopgaver

– Coaching- og sparringsfunktioner

– Budgetansvar

– Ledelsesansvar

– Opgaver, der er helt centrale for strategi og udvikling af den statslige beskæftigelsesindsats og/eller har stor politisk bevågenhed

– Opgaver inden for områder med behov for stor driftssikkerhed og kontinuitet

– Superbruger.

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 049-08