Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0769
 
31985L0467
 
31989L0677
 
31991L0339
 
31996L0059
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

 

I medfør af §§ 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 og i medfør af §§ 22, stk. 4, 23, 30 stk. 1 og stk. 3, 39, 43 og 45, stk. 1 og § 59, stk. 4 og stk. 5 i lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som senest ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 fastsættes følgende: 1

Kapitel 1

Bekendtgørelsens definitioner og område

§ 1. I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner:

1) PCB:

a) - PCB: - polychlorerede biphenyler samt præparater indeholdende mere end 0,005 vægtprocent PCB.

b) - PCT: - polychlorerede terphenyler samt præparater indeholdende mere end 0,005 vægtprocent PCT.

c) - erstatningsstoffer: monomet-hyltetrachlordiphenylmethan (CAS nr.76253-60-6), monomethyldichlordip-henylmethan (CAS nr. ukendt) og monomethyldibromdiphenylmenthan (CAS nr. 99688-47-8)

2) Apparater indeholdende PCB: Apparater eller udstyr, der indeholder eller har indeholdt PCB og som ikke er dekontamineret. Apparater af en type, der kan indeholde PCB, betragtes som indeholdende PCB, medmindre det ved hjælp af en analyse godtgøres at apparatet ikke indeholder PCB, jf. § 22.

3) Brugt PCB: PCB, der betragtes som affald efter bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald, jf. § 3, nr. 1.2

4) Indehaver: Den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af PCB, brugt PCB og/eller apparater indeholdende PCB.

5) Dekontaminering: Alle operationer hvorved apparater, genstande, materialer eller væsker, der er kontamineret med PCB, kan genbruges, genvindes eller bortskaffes sikkert - herunder evt. udskiftning, dvs. alle operationer, hvorved PCB udskiftes med en egnet væske, der ikke indeholder PCB.3

6) Bortskaffelse: Følgende bortskaffelsesformer opregnet i bilag 6 A til bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald4:

- D8 (biologisk behandling),

- D9 (fysisk-kemisk behandling),

- D10 (forbrænding på landjorden),

- D12 (permanent oplagring - kun i et sikkert, dybt, underjordisk lager i en tør klippeformation og kun for apparater der indeholder PCB og for brugte PCB, som ikke kan dekontamineres) og

- D15 (oplagring for ud for en af de i D1 - D14 omhandlede bortskaffelsesformer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret)).

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter følgende vedrørende PCB og apparater indeholdende PCB, jf. § 1:

1) salg, import, anvendelse, vedligeholdelse, opbevaring og mærkning,

2) afgivelse af oplysninger,

3) udskillelse og opfyldning,

4) bortskaffelse og dekontaminering samt

5) egenkontrol og analyser

§ 3. Bekendtgørelsens regler finder ikke anvendelse på PCB og apparater indeholdende PCB, som er fremstillet i udlandet og som kun føres gennem landet som transitgods og som ikke er genstand for behandling eller bearbejdning. Dette gælder dog ikke hvis transporten er omfattet af Miljø- og Energiministeriets lovgivning vedrørende import og eksport af affald.

§ 4. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse, herunder bekendtgørelsen om affald5.

Kapitel 2

Salg, import, anvendelse ,vedligeholdelse, opbevaring og mærkning

§ 5. Salg og import af PCB samt apparater, der indeholder PCB, er forbudt.6

§ 6. Anvendelse af transformatorer eller kondensatorer, der indeholder PCB og som har en total vægt 1 kg og opad eller en effekt på mere end eller lig med 2 kVAr er forbudt.7

Stk. 2 Anvendelse af Monomethyltetrachlorodiphenylmethan (CAS nr. 76253-60-6) ), monomethyldichlordip-henylmethan (CAS nr. ukendt) eller monomethyldibromdiphenylmenthan (CAS nr. 99688-47-8) eller anvendelse af kemiske produkter indeholdende disse stoffer er forbudt .

    Stk. 3. Apparater indeholdende monomethyltetrachlordiphenylmethan (CAS nr. 76253-60-6) der var i brug den 18. juni 1994 kan anvendes og vedligeholdes indtil udløbet af deres levetid.

    Stk. 4. Transformatorer og kondensatorer, der indeholder PCB, men som ikke er omfattet af stk. 1 må anvendes indtil udløbet af deres levetid.

§ 7. Apparater indeholdende PCB, der er omfattet af § 6, stk. 2 og stk. 3 kan fortsat vedligeholdes, indtil de dekontamineres, og/eller bortskaffes efter denne bekendtgørelse. Dette forudsætter dog, at de PCB de indeholder, overholder de tekniske regler og specifikationer for dielektrisk kvalitet og at apparaterne er i god stand og helt tætte.

§ 8. PCB kan uanset bestemmelsen i § 5 og § 6, stk. 1 sælges, importeres og anvendes til forsknings- og analyseformål.

§ 9. PCB skal holdes adskilt fra brandbare stoffer.

    Stk. 2. Transformatorer og kondensatorer omfattet af § 6, stk. 1 skal opbevares fritliggende eller i en ubrændbar bygning, der alene indeholder ikke olieholdigt el-udstyr. Dog kan placeringen ske i en BS-60 adskilt brandsektion8, der ligeledes alene indeholder ikke olieholdigt el-udstyr.

§ 10. Apparater, herunder transformatorer og kondensatorer med et PCB-indhold på mere end 5 dm3 skal mærkes.

    Stk. 2. Mærkningen skal være tydelig og skal angive, at apparatet indeholder PCB og at der ved brand udvikles sundhedsskadelige dampe.

    Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte mærkning skal efter apparatets dekontaminering erstattes med den mærkning, der er angivet i bilag I til denne bekendtgørelse, se § 17, stk. 2, nr. 4.

§ 11. Bygninger og lokaler, hvor apparater som nævnt i § 8 befinder sig samt alle indgange til sådanne bygninger og lokaler skal mærkes.

    Stk. 2. Mærkningen skal være tydelig og skal bestå i synlige skilte, der angiver, at der findes apparater med PCB i bygningen eller lokalet og at der ved brand udvikles sundhedsskadelige dampe.

§ 12. Indehaveren af PCB og apparater indeholdende PCB er ansvarlig for overholdelse af reglerne i §§ 5 - 11 i dette kapitel.

Kapitel 3

Afgivelse af oplysninger

§ 13. Indehaveren af PCB og indehaveren af apparater indeholdende PCB meddeler de i stk. 2 nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen på anmodning.

    Stk. 2. Følgende oplysninger skal meddeles, jf. stk. 1:

- indehaverens navn og adresse,

- beskrivelse af mængden af PCB, hvordan det opbevares, hvad det anvendes til og hvor det findes,

- beskrivelse af apparatet og angivelse af hvor det befinder sig,

- mængden af PCB i apparatet,

- dato for behandling eller udskiftning, der er udført eller planlagt,

- angivelse af behandlingsmetode eller udskiftning, der er udført eller planlagt og

- datoen for modtagelse af den i § 20 nævnte dokumentation (dokumentation for bortskaffelse).

    Stk. 3. Indehaveren af de i stk. 1 nævnte apparater meddeler Miljøstyrelsen eventuelle ændringer i de allerede meddelte oplysninger.

Kapitel 4

Udskillelse og opfyldning

§ 14. Udskillelse af PCB fra andre stoffer med henblik på genbrug er forbudt.

§ 15. Opfyldning af apparater med PCB er forbudt.

Kapitel 5

Bortskaffelse og dekontaminering

§ 16. Indehaveren af transformatorer og kondensatorer indeholdende PCB, der er omfattet af anvendelsesforbuddet i § 6, stk. 1 skal drage omsorg for, at disse PCB bortskaffes hurtigst muligt og senest 1. januar 2000.

    Stk. 2 Indehaveren af de i § 6, stk. 2 nævnte erstatningsstoffer skal drage omsorg for, at disse erstatningsstoffer bortskaffes hurtigst muligt og senest 1. januar 2000.

    Stk. 3 Indehavere af apparater - herunder transformatorer og kondensatorer med et PCB indhold på mere end 5 dm3 - skal drage omsorg for, at disse bortskaffes hurtigst muligt og senest den 1. januar 2000.

    Stk. 4. Indehavere af apparater med PCB, der er omfattet af § 6, stk. 3 og stk. 4, skal drage omsorg for, at disse bortskaffes ved udløbet af deres levetid.

    Stk. 5. Indehavere af PCB i øvrigt og genstande indeholdende PCB, skal drage omsorg for, at dette bortskaffes hurtigst muligt efter endt brug.

§ 17. Indehavere af transformatorer, der indeholder mere end 0,05 vægtprocent PCB skal sikre, at disse hurtigst muligt dekontamineres.

    Stk. 2. Den der udfører dekontamineringen skal sikre, at følgende betingelser opfyldes:

1) formålet med dekontamineringen skal være at nedbringe PCB til under 0,05%,

2) den ikke-PCB-holdige erstatning skal medføre klart færre risici,

3) udskiftningen må ikke bringe den efterfølgende bortskaffelse af PCB i fare og

4) mærkningen af transformatoren skal efter dekontamineringen erstattes med den mærkning, der er angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 18. Indehavere af transformatorer, der indeholder mellem 0,05 og 0,005 vægtprocent PCB skal sikre, at disse hurtigst muligt dekontamineres eller skal drage omsorg for, at disse bortskaffes ved udløbet af deres levetid.

    Stk. 2. Den der udfører dekontamineringen skal sikre, at de betingelser, der er opregnet i § 16, stk. 2, nr. 2), 3) og 4) opfyldes.

§ 19. Kommunalbestyrelsen eller den godkendte virksomhed, der modtager brugt PCB til bortskaffelse skal udlevere dokumentation for arten og mængden af den indleverede PCB til indehaveren.

§ 20. Ved bortskaffelse af PCB efter denne bekendtgørelse må kun de i § 1, nr. 6 opregnede bortskaffelsesformer finde anvendelse.

    Stk. 2. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning tillade andre metoder til bortskaffelse af PCB, apparater indeholdende PCB hvis de - sammenlignet med forbrænding - opfylder tilsvarende miljøbeskyttelsesstandarder og overholder de tekniske standarder, der betragtes som den bedst tilgængelige teknologi.

§ 21 Afbrænding af PCB på skibe er forbudt.9

Kapitel 6

Egenkontrol og analyser

§ 22. Indehaveren af PCB, herunder brugt PCB og apparater indeholdende PCB, der er omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 2, skal være i besiddelse af dokumentation for, at disse PCB opfylder bekendtgørelsens krav. Dokumentationen herfor skal efter anmodning udleveres til tilsynsmyndigheden.

    Stk. 2. Analyser af PCB skal følge analysemetoden i bilag 2.

    Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at analyser skal foretages på laboratorier, der er akkrediteret under Dansk Akkrediterings Ordning.

Kapitel 7

Tilsyn og håndhævelse

§ 23. For tilsyn og håndhævelse gælder reglerne i miljøbeskyttelsesloven, jf. lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998.

    Stk. 2. Tilsyn og håndhævelse vedrørende overholdelse af reglerne i kapitel 2 om salg, import, anvendelse, vedligeholdelse, opbevaring og mærkning og tilsynet med overholdelse af reglerne i kapitel 3 om afgivelse af oplysninger udøves dog af Miljøstyrelsen, jf. lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som senest ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 24. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, herunder miljø- og energiministeren.

Kapitel 9

Straf

§ 25. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) overtræder forbudet om salg og import i § 5,

2) overtræder forbudet mod anvendelse i § 6,

3) overtræder reglerne om vedligeholdelse i § 7,

4) overtræder reglerne om opbevaring i § 9,

5) overtræder reglerne om mærkning i §§ 10 - 11,

6) undlader at meddeler oplysninger efter § 13,

7) undlader at meddele ændringer i eller rettelser til oplysninger efter § 13, stk. 3,

8) overtræder forbudet om udskillelse i § 14,

9) overtræder forbudet om opfyldning i § 15,

10) overtræder reglerne om bortskaffelse i §§ 16, 18, 20 og 21,

11) overtræder reglerne om dekontaminering i §§ 17 og 18 eller

12) overtræder reglerne om egenkontrol og analyser i § 22.

    Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.

§ 27. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 718 af 9. oktober 1986 om begrænsninger i anvendelsen af PCB og PCT og §§ 24-26 i bekendtgørelse nr. 1042 af 17. december. 1997 om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål.

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) samt bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater, med senere ændringer.

2 Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald implementerer bl.a. direktiv 75/422 EØF (91/156 EØF) om affald, herunder affaldsdefinitionen. Det fastslås i bekendtgørelsens § 3, nr. 1, at affald defineres således: »Ethvert stof og enhver genstand som henhører under en af kategorierne i bilag 1, jf. bilag 2, og som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.«

3 En sådan operation er optaget på listen over godkendelsespligtig virksomhed, med amtet som godkendelsesmyndighed.

4 Bilag 6 A til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald implementerer bilag II A til direktiv 75/442/EØF (91/156/EØF)

5 Jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald.

6 Salg og import har været forbudt siden 31. oktober 1986, jf. § 3 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 718 af 9. oktober 1986 om begrænsninger i anvendelse af PCB og PCT, der med denne bekendtgørelse ophæves, jf. § 28.

7 Anvendelse har været forbudt siden 1. januar 1995, jf. § 4 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 718 af 9. oktober 1986 om begrænsninger i anvendelse af PCB og PCT, der med denne bekendtgørelse ophæves, jf. § 28.

8 Der kan henvises til Dansk Standard DS 1052.1 (bygningsdele m.v.) samt brandteknisk vejledning nr. 30 fra 1998 om brandtekniske eksempler m.v. fra Dansk Brandteknisk Institut.

9 Jf. ligeledes Miljø- og Energiministeriets lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, § 31, stk. 1 og 2, der implementerer forbudet mod afbrænding af kemikalieaffald på havet ifølge London - og Oslo-konventionerne.

Bilag 1

DEKONTAMINERET APPARAT INDEHOLDENDE PCB

Den PCB-holdige væske blev udskiftet

med ............................ (erstatningsvæskens betegnelse)

den ............................. (dato)

af ................................ (virksomhed)

PCB-koncentrationen

i den gamle væske: ................................ vægtprocent

i den nye væske: .................................... vægtprocent

Bilag 2

Analyse af PCB foretages efter DIN-51-527.

Når CEN-metode CEN 12766-1 er vedtaget anvendes denne.

Miljø- og Energiministeriet, den 13. december 1998

Svend Auken

/Niels Juul Jensen