Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0066
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer1)

I medfør af § 8, stk. 1, § 22, stk. 4, § 30, stk. 2, § 45, stk. 1, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved import og salg samt eksport inden for EU af batterier og akkumulatorer uanset deres form, volumen, vægt, materialesammensætning og brug.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke batterier og akkumulatorer, som benyttes i

1) udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter der ikke er fremstillet til specifikt militære formål, eller

2) udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Batteri eller akkumulator: enhver elektrisk eller elektronisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller, der ikke kan genoplades, eller af en eller flere sekundære battericeller, der kan genoplades.

2) Batteripakke: enhver samling af batterier og akkumulatorer, der er forbundne, indkapslet, eller forbundne og indkapslet i et hylster til en samlet enhed, som slutbrugeren ikke skal kunne dele eller åbne.

3) Bærbart batteri eller bærbar akkumulator: ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der

a) er forseglet,

b) kan være håndholdt, og

c) hverken er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

4) Knapcellebatteri: ethvert lille rundt bærbart batteri eller enhver lille rund bærbar akkumulator, hvor diameteren er større end højden, til anvendelse i specialudstyr herunder høreapparater, armbåndsure, mindre bærbart udstyr og nødstrøm.

5) Bilbatteri eller -akkumulator: ethvert batteri eller enhver akkumulator, der leverer strøm til startmotor, lygter og tændingsanlæg.

6) Industribatteri eller -akkumulator: ethvert batteri eller enhver akkumulator, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller anvendes i enhver form for elektriske køretøjer.

7) Udstyr: enhver form for elektrisk eller elektronisk udstyr, som defineret i miljøbeskyttelseslovens § 9 i, stk. 1, nr. 1, som helt eller delvis drives eller kan drives af batterier eller akkumulatorer.

8) Markedsføring: overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand inden for EU mod eller uden vederlag, herunder indførsel på EU’s toldområde.

9) Batteridrevet håndværktøj: ethvert håndbåret udstyr, der drives af batterier eller akkumulatorer og er beregnet til vedligeholdelse, byggeri eller haveaktiviteter.

Import og salg samt eksport inden for EU af batterier og akkumulatorer

§ 4. Import og salg samt eksport inden for EU af alle batterier og akkumulatorer med over 0,0005 vægtprocent kviksølv er forbudt. Forbudet gælder også, når batterierne og akkumulatorerne er indbyggede i udstyr.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 finder ikke anvendelse på knapceller med højst 2 vægtprocent kviksølv.

§ 5. Import og salg samt eksport inden for EU af bærbare batterier og akkumulatorer med over 0,002 vægtprocent cadmium er forbudt. Forbudet gælder også, når batterierne og akkumulatorerne er indbyggede i udstyr.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 finder ikke anvendelse på bærbare batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i

1) nød- og alarmsystemer, herunder nødbelysning,

2) medicinsk udstyr, eller

3) batteridrevet håndværktøj.

§ 6. Ved import og salg samt eksport inden for EU skal batterier og akkumulatorer være mærket med det i bilag 1 viste symbol. Symbolet påtrykkes på en synlig, læselig og uudslettelig måde.

Stk. 2. Ved import og salg samt eksport inden for EU af batterier, akkumulatorer og knapceller, der indeholder over 0,0005 % kviksølv, over 0,002 % cadmium eller over 0,004 % bly, skal batterierne og akkumulatorerne være mærket med den kemiske betegnelse for det pågældende metal, henholdsvis Hg, Cd eller Pb. Betegnelsen for indholdet af tungmetaller angives under det i bilag 1 viste symbol og skal fylde mindst en fjerdedel af størrelsen af dette symbol.

Stk. 3. Symbolet i bilag 1 skal dække mindst 3 % af overfladen af den største side af batteriet, akkumulatoren eller batteripakken og have en størrelse på højst 5 x 5 cm. På cylinderformede celler skal symbolet dække mindst 1,5 % af batteriets eller akkumulatorens overflade og have en størrelse på højst 5 x 5 cm.

Stk. 4. Hvis batteriet, akkumulatoren eller batteripakken har en sådan størrelse, at symbolets overflade bliver mindre end 0,5 x 0,5 cm, kræves der ingen mærkning af batteriet, akkumulatoren eller batteripakken. I stedet anbringes et symbol på mindst 1 x 1 cm på emballagen.

Stk. 5. Batteripakker skal mærkes i overensstemmelse med ovenstående regler på selve batteripakken og ikke på den enkelte battericelle.

Tilsyn og kontrol

§ 7. Tilsyn og kontrol med reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Straffebestemmelser

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der importerer, sælger, eller inden for EU eksporterer batterier eller akkumulatorer, der ikke overholder kravene i §§ 4-6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. september 2008, jf. dog § 10, stk. 1.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1044 af 16. december 1999 om visse batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer, ophæves, jf. dog § 10, stk. 2.

§ 10. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på batterier og akkumulatorer, der er markedsført første gang inden for EU inden den 26. september 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1044 af 16. december 1999 om visse batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer, gælder fortsat for batterier og akkumulatorer, der er markedsført første gang inden for EU inden den 26. september 2008.

Miljøministeriet, den 23. september 2008

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp


Bilag 1

AL1871_1.jpg Size: (355 X 4)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, (EU-Tidende 2006 L 266, side 1).