Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-714

Resumé

Klager – en person – klagede over en artikel på www.jv.dk og en artikel på JydskeVestkysten.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

JydskeVestkysten offentliggjorde henholdsvis i januar, februar og juli 2008 artikler, hvoraf klagers navn og bopælens vejnavn som gerningsstedet fremgik. Pressenævnet finder, at avisen har tilsidesat god presseskik ved i de påklagede artikler, der blev bragt den 9. og 10. juli 2008, at nævne ikke blot klagers navn og bopælens vejnavn, men også husnummeret. Nævnet har herved lagt vægt på, at oplysningen om klagers fuldstændige adresse var unødvendig for at få artiklens budskab frem.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af www.jv.dk og JydskeVestkysten at offentliggøre et kendelsesresume.

Advokat Mette Grith Stage har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en artikel på www.jv.dk den 9. juli 2008 og en artikel i JydskeVestkysten den 10. juli 2008, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

De påklagede artikler

www.jv.dk bragte den 9. juli 2008 en artikel under overskriften ”Knivstikker idømt to års fængsel”, hvoraf følgende fremgik:

”VARDE: Den 33-årige [K], Søndergade [husnummer], Varde, skal to år i fængsel for at have stukket sin kærestes tidligere kæreste, en 36-årig mand fra Næstbjerg, ned nytårsnat. Han forklarede selv, at han var gal og jaloux, fordi den 36-årige mand flirtede med hans kæreste og holdt om hende i sofaen. Han stak ham to gange i skulder og i den ene side af brystet. Ofret kunne kun huske de to stik.

Den 31-årige knivstikker, har siddet varetægtsfængslet siden nytår. Han ankede straks dommen, men håbede at han kunne komme på fri fod. Dommeren besluttede af hensyn til retshånd­hævelsen, at han skal blive i arresten, indtil sagen bliver behandlet ved Venstre Landsret.”

JydskeVestkysten bragte den 10. juli 2008 en artikel under overskriften ”34-årig knivstikker skal to år i fængsel” og underoverskriften ”Retssag: Nytårsfest med kærestens ekskæreste fik fatale konsekvenser for 34-årige mand fra Varde. Ofret var i livsfare og har psykiske men”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”VARDE: - Jeg er forfærdelig ked af det. Det var ikke min mening at skade nogen. Jeg var meget bange i situationen, sagde den 34-årige [K], Søndergade [husnummer], Varde, til dommeren, men det hjalp ikke.

En enig domsmandsret dømte [K] for at have stukket to gange, mens den 36-årige mand sad i sofaen, og yderligere stukket en gang under det efterfølgende håndgemæng. Dommen lød på to års fængsel, og dommeren besluttede desuden, at [K] fortsat skal være varetægtsfængslet.”

Øvrigt offentliggjorte artikler

JydskeVestkysten bragte den 2. januar 2008 artiklen ”Knivstikker fra Varde blev fængslet”, hvoraf følgende bl.a. fremgik:

”Knivstikkeriet fandt sted i Søndergade i Varde, hvor de to mænd og en 31-årig kvinde holdt nytårsfest. Den 33-årige knivstikker er kæreste med den 31-årige kvinde, som tidligere har været kæreste med den 36-årige mand.”

JydskeVestkysten bragte den 26. januar 2008 artiklen ”Knivstikker bliver fire uger mere i fængsel”, hvoraf følgende bl.a. fremgik:

”Den 33-årige mand fejrede nytår sammen med sin 31-årige kæreste i parrets lejlighed i Søndergade i Varde. Med ved festen var kvindens ekskæreste, en 36-årig mand fra Vardes opland.”

Samme dag bragte avisen artiklen ”Knivstikker bliver i fængsel”, hvoraf følgende bl.a. fremgik:

”Knivstikkeriet skete under en nytårsfest i en lejlighed i Søndergade i Varde.”

Den 1. juli 2008 refererede avisen under overskriften ”Knivstikker må vente på dom” et retsmøde i byretten i Esbjerg den 30. juni 2008. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”Den 31-årige knivstikker huskede, at de hyggede sig fint under spisningen i lejligheden i Søndergade i Varde, men da den 37-årige mand begyndte at flirte med den 31-åriges kæreste, gik det galt.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

Advokat Mette Grith Stage har anført, at det er sædvanlig praksis at oplyse navnet, når der idømmes mere end ét års fængsel. Ved også at nævne [K]s adresse i artiklerne af 9. og 10. juli 2008 har avisen imidlertid tilsidesat god presseskik. Den pågældende oplysning om klagers bopæl er egnet til at identificere klager og andre personer med tilknytning til klager, der eventuelt måtte være tilmeldt hans adresse. Derudover kan oplysningen skabe en decideret farlig situation for klager, idet personer, der måtte ønske at tage hævn over klager i anledning af voldsepisoden, nu er bekendt med dennes bopæl.

Endelig er det uhensigtsmæssigt, at det kan udledes af artiklen, at klager er bosiddende i Søndergade [husnummer] i Varde, men p.t. befinder sig i arresten, idet dette kan tolkes således, at klagers lejlighed står tom, hvorved risikoen for tyveri øges.

2.2 www.jv.dk og JydskeVestkystens synspunkter

JydskeVestkysten har anført, at klagers adresse såvel som navnet har almen interesse. Det var [K]s sjette dom og hans anden på to års fængsel. I et lokalsamfund som Varde er det en begivenhed, der tiltrækker sig stor opmærksomhed.

Den 2. og 26. januar, 26. februar og 1. juli 2008 blev Søndergade nævnt som gerningssted. I artiklen 26. januar 2008 blev det understreget, at gerningsstedet på det tidspunkt var sigtedes lejlighed. Før de påklagede artiklers offentliggørelse har klager således kunnet identificeres ud fra de omstændigheder, der fremgår af sagen. I Danmark giver den offentlige retspleje enhver adgang til ved retten at forvisse sig om dømtes identitet og videregive den, medmindre retten bestemmer, at det ikke må ske.

Avisen har afvist, at oplysningen om, at klager befinder sig i arresten var i strid med god presseskik. Videre omtalte avisen lejligheden som ”parrets lejlighed” i artiklen af 26. januar 2008.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

JydskeVestkysten offentliggjorde henholdsvis i januar, februar og juli 2008 artikler, hvoraf klagers navn og bopælens vejnavn som gerningsstedet fremgik. Pressenævnet finder, at avisen har tilsidesat god presseskik ved i de påklagede artikler, der blev bragt den 9. og 10. juli 2008, at nævne ikke blot klagers navn og bopælens vejnavn, men også husnummeret. Nævnet har herved lagt vægt på, at oplysningen om klagers fuldstændige adresse var unødvendig for at få artiklens budskab frem.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af www.jv.dk og JydskeVestkysten at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet:

www.jv.dk og JydskeVestkysten bragte den 9. og 10. juli 2008 en omtale af en retssag. I den forbindelse nævnte avisen den dømtes navn og fulde adresse. Den dømte har klaget til Pressenævnet over offentliggørelsen af adressen.

Pressenævnet finder, at avisen ved at oplyse den dømtes bopæl med husnummer har tilsidesat god presseskik, da oplysningen var unødvendig for artiklens budskab. Nævnet udtaler derfor kritik af www.jv.dk og JydskeVestkysten.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 9. september 2008