Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kundgørelse af forskrifter udstedt efter lov om sikkerhed til søs

I medfør af § 17, stk. 6, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskrifter udstedt i medfør af lov om sikkerhed til søs kundgøres i Lovtidende, medmindre andet følger af §§ 2-6 i denne bekendtgørelse.

§ 2. Søfartsstyrelsen kan beslutte, at regler, foranstaltninger og generelle og konkrete forbud eller påbud udstedt i medfør af § 6 i lov om sikkerhed til søs kundgøres i Efterretninger for Søfarende.

§ 3. Oversigt over påbudt indhold af skibsmedicinkister kundgøres ved, at oversigten lægges elektronisk på Søfartsstyrelsens hjemmeside eller til gennemsyn hos Søfartsstyrelsen.

§ 4. Internationale vedtagelser, der henvises til i Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter, kundgøres ved, at de pågældende internationale vedtagelser lægges elektronisk på Søfartsstyrelsens hjemmeside eller til gennemsyn hos Søfartsstyrelsen. 1)

§ 5. De regler, der henvises til i Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter, som er fastsat af anerkendte klassifikationsselskaber om skibes bygning, udstyr og drift, kundgøres ikke i Lovtidende, men kan købes hos de pågældende klassifikationsselskaber.

§ 6. De regler, der henvises til i Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter, som er fastsat af standardiseringsorganisationer om skibes bygning, udstyr og drift, kundgøres ikke i Lovtidende, men kan købes hos de pågældende standardiseringsorganisationer.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 952 af 14. september 2006 om kundgørelse af forskrifter udstedt efter lov om sikkerhed til søs ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 24. oktober 2008

Frank Bjerg Mortensen

/ Anita Vedsø Larsen

Officielle noter

1) Internationale vedtagelser vedtaget i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, kan i øvrigt erhverves mod betaling ved henvendelse til IMO’s sekretariat. Vedtagelserne forhandles endvidere af Forlaget Iver C. Weilbach & Co. A/S. Endvidere er IMO begyndt at lægge visse vedtagelser vederlagsfrit på www.imo.org.