Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2009

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 722 af 15. september 1999 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1182 af 17. december 2002, fastsættes:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen for 2009 udgør:

1) 3,1 pct. for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte,

2) 3,1 pct. for modtagere af førtidspension og personer omfattet af § 2 b i lov om individuel boligstøtte og

3) 4,0 pct. for andre.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2008.

Velfærdsministeriet, den 19. september 2008

P.M.V.
Christian Schønau

/ Bent Nielsen