Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 46 af 30. januar 2008 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Den omsætning, der danner grundlag for beregning af ordinær afgift og tilskud efter § 49 i lov om apoteksvirksomhed, opgøres som apotekets omsætning af;

1) apoteksforbeholdte lægemidler, hvor registerprisen beregnes efter § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, samt

2) lægeordineret dosispakningsgebyrer,

fratrukket de rabatudgifter, der er ydet i forbindelse med pkt. 1 og 2. Beløbene opgøres ekskl. moms.«

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift til apoteksfilialgodtgørelser, apoteksudsalgsgodtgørelser, godtgørelser til supplerende enheder, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, ekstraordinære tilskud m.v., godtgørelser for udarbejdelsen af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, godtgørelser for ekspedition af dosisdispenserede lægemidler m.v. og Apotekervæsenets Pensionsordning, opgøres som apotekets bruttoomsætning, ekskl. apotekets omsætning af lægemidler til produktionsdyr, fratrukket rabatudgifter og tab på udestående fordringer. Beløbene opgøres ekskl. moms.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2008 og har virkning for beregning af afgifter og tilskud fra og med oktober måned 2008.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 11. september 2008

Jakob Axel Nielsen

/ Paul Schüder