Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1466 af 12. december 2007 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater foretages følgende ændring:

1. I § 33 ændres »1 år« til: »3 år «.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2008.

Justitsministeriet, den 6. oktober 2008

Brian Mikkelsen

/ Cristina A. Gulisano