Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om partnerskab mellem erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser

I medfør af § 6, stk. 5, i lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser og § 3, stk. 2, 4. pkt. i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1091 af 18. november 2008, fastsættes følgende:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsakademiers og professionshøjskolers partnerskaber om udbud og udvikling af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser med tilhørende efter- og videreuddannelser.

Stk. 2. Et partnerskab er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem et eller flere erhvervsakademier og en eller flere professionshøjskoler. Et partnerskab etableres ved indgåelse af partnerskabsaftale mellem partnerne.

Stk. 3. Et erhvervsakademi og en professionshøjskole, der indgår i et partnerskab, benævnes »partnere«.

§ 2. Et erhvervsakademi og en professionshøjskole i samme region skal indgå aftale om partnerskab, hvis erhvervsakademiet fremsætter begæring herom.

Stk. 2. Et erhvervsakademi kan alene godkendes til udbud af de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og tilhørende efter- og videreuddannelser, der er omfattet af en partnerskabsaftale. Partnerne kan aftale, at en professionshøjskoles udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og tilhørende efter- og videreuddannelser helt eller delvist er omfattet af partnerskabet.

§ 3. Partnerskabsaftale indgås af et erhvervsakademi og en eller flere professionshøjskoler i samme region med henblik på at dække behovet for udbud og udvikling af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og tilhørende efter- og videreuddannelser i regionen eller en del heraf, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at flere erhvervsakademier sammen med en eller flere professionshøjskoler i partnerskab har til opgave at dække behovet for en eller flere af de i stk. 1 nævnte uddannelser i en region eller et geografisk område, jf. § 6, stk. 2 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan bestemme, at et erhvervsakademi i et partnerskab kan have til opgave at dække behovet i hele landet eller en del heraf for en eller flere af de i stk. 1 nævnte uddannelser, jf. § 6, stk. 2 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 4. Partnerne skal ved udviklingen af eksisterende og nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og de tilhørende efter- og videreuddannelser sikre, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, blandt andet gennem indgåelse af aftaler om samarbejde med ingeniørhøjskoler, universiteter med tekniske og merkantile uddannelsesmiljøer og relaterede forskningsinstitutioner. Sådanne aftaler skal offentliggøres på en af partnernes hjemmeside.

§ 4. En professionshøjskole, der er godkendt til at udbyde en teknisk eller merkantil professionsbacheloruddannelse, kan indgå aftale med et erhvervsakademi om, at erhvervsakademiet forestår undervisningen helt eller delvist som udlagt undervisning.

Stk. 2. Et erhvervsakademi, der er godkendt til at udbyde en teknisk eller merkantil professionsbacheloruddannelse, kan indgå aftale med en professionshøjskole i partnerskabet om, at professionshøjskolen forestår undervisningen helt eller delvist som udlagt undervisning.

Stk. 3. Efter aftale mellem erhvervsakademiet og professionshøjskolen yder den udbudsgodkendte institution tilskud til erhvervsakademiets eller professionshøjskolens varetagelse af den udlagte undervisning og for andre ydelser i tilknytning til den udlagte undervisning. Tilskuddets størrelse kan maksimalt udgøre et beløb svarende til taxametertilskuddet til den pågældende uddannelse og eventuel deltagerbetaling.

§ 5. Partnerne skal oplyse hinanden om samarbejdsrelationer, som er nævnt i § 3, stk. 4. Sådanne relevante samarbejdsrelationer kan inddrages i partnerskabet.

§ 6. Partnerne drøfter mindst en gang årligt udviklingen af professionsbacheloruddannelser og tilhørende efter- og videreuddannelser i deres fælles dækningsområde.

§ 7. Opsigelse af partnerskabsaftale kan ske med et varsel på et år. En partnerskabsaftale, der er opsagt eller er udløbet i henhold til aftalt udløbsdato, falder dog først bort, når der er indgået en ny partnerskabsaftale, der sikrer fortsat udbud af de af partnerskabsaftalen omfattede uddannelser. Tilsvarende gælder, hvis en partnerskabsaftale er opsagt på grund af den anden partners misligholdelse af aftalen. Opsigelsen skal hurtigst muligt meddeles Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Et partnerskab ophører umiddelbart, hvis partnerne fusionerer.

§ 8. En professsionshøjskoles og et erhvervsakademis virksomhed efter reglerne i denne bekendtgørelse og en partnerskabsaftale indgået i medfør heraf er omfattet af undervisningsministerens tilsyn efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

§ 9. En aftale om partnerskab skal være i overensstemmelse med bilaget til bekendtgørelsen.

§ 10. I bilaget til bekendtgørelsen angiver:

1) Kantet parentes […], at partnerne selv skal formulere teksten. I den kantede parentes er det med kursiv anført, hvad teksten skal vedrøre.

2) Krøllet parentes {…}, at bestemmelsen medtages, hvis det er relevant for partnerne. I den krøllede parentes er det med kursiv anført, hvad teksten skal vedrøre.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. december 2008.

Undervisningsministeriet, den 8. december 2008

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Per Bitz Johansen


Bilag 1

Paradigme til en aftale om partnerskab mellem et eller flere erhvervsakademier for videregående uddannelser og en eller flere professionshøjskoler for videregående uddannelser

1. Partnerskabets parter

Denne aftale om partnerskab er indgået mellem [Partnernes navne].

Partnerskabets parter benævnes i det følgende »partnere«.

2. Partnerskabets fælles opgavevaretagelse

Denne aftale om partnerskab omfatter udbud og udvikling af følgende uddannelser: [Opremsning af uddannelsesudbud].

Aftalen omfatter endvidere udvikling af nye uddannelser inden for [Område/konkrete betegnelser].

Aftalen omfatter:

A. At tilvejebringe grundlaget for udbudsgodkendelser af uddannelser, der er omfattet af partnerskabet [Måden kan angives].

B. Udvikling af nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og tilhørende efter- og videreuddannelser [Uddannelsesområde angives. Måden kan angives].

C. At sikre en hensigtsmæssig organisering af videncenterfunktionen i tilknytning til de af partnerskabet omfattende uddannelser [Måden kan angives].

3. Partnerne er endvidere enige om følgende overordnede forhold [Særlige punkter, som partnerne kan fastsætte].

{…}

{…}

4. Styring

Partnerskabet er forankret i [En beskrivelse af hvorledes samarbejdet styres, således at fremdriften af de i partnerskabet fastlagte opgaver sikres].

5. Partnerskabets samarbejdsrelationer

Partnerne har indgået samarbejde med [Beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre uddannelsesinstitutioner, herunder ingeniørhøjskoler og universiteter med tekniske og merkantile uddannelser, som partnerskabet har indgået].

6. Partnerskabets økonomi og ressourcefordeling

De økonomiske vilkår for partnerskabet, herunder økonomisk og ressourcemæssig fordelingsnøgle [Beskrivelse af de økonomiske og ressourcemæssige rammer. Partnerskabets økonomi fastlægges i budgettet].

7. Partnerskabets aftaleperiode

Partnerskabsaftalen er gældende fra underskriftsdatoen og løber til[Dato indsættes. Datoen kan ikke være senere end den 31. december 2014].

8. Ophør/udtræden af partnerskabet [aftalen kan opsiges efter reglerne i § 7 i bekendtgørelsen]